Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen

En klassiker som sedan starten på 1960-talet varit en språngbräda för över 1000 karriärer inom HR/personalområdet! Utbildningen uppdateras löpande, både när det gäller kursinnehåll och leveransform. Målet är att vara Sveriges bästa program för nyckelpersoner inom HR. Innehållet täcker alla de viktigaste områdena för chefer, konsulter och specialister inom HR. Välj att gå utbildningen i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller delta aktivt på distans via FEI FLEX – en möjlighet att gå en högkvalitativ HR-utbildning i realtid var du än befinner dig.

Nästa kursstart
5 september 2019
Omfattning

1 dag 09.00–16.00/vecka - 13 månader

Avgift 147 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna utbildning har under flera decennier samlat kvalificerade deltagare från många olika företag och organisationer. Stora arbetsgivare väljer regelbundet utbildningen för kompetensutveckling av nyblivna chefer, experter och konsulter inom HR. Utbildningen är mångfacetterad och ger både ”hårda” faktakunskaper och ”mjuk” processinriktad kompetens.

Den röda tråden i utbildningen är mötet, det vill säga möjligheten att träffa andra praktiker och utvecklas tillsammans för att lära sig hur ett positivt, modernt och effektivt HR-arbete ska bedrivas. Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa utbildningsprogram för dig med en ansvarsbefattning inom HR. Den vänder sig specifikt till dig som har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang. Utbildningen startar två gånger per år, i september och mars. Studierna omfattar en dags undervisning i veckan under drygt ett år, välj att närvara på plats i Stockholm/Göteborg/Malmö eller på distans via FEI FLEX. Vissa av kurserna kräver dock aktivt deltagande på plats, se mer om detta under Fakta.

Diplomerad Personalvetare vänder sig till dig som har en ansvarsbefattning inom personal/HR. Tillägget HR-chefsutbildningen markerar att det handlar om att ge kvalificerad kompetens för dig som är, eller siktar på att bli, HR-chef, HR-partner eller HR-konsult. Du har ett gediget intresse för människor, en egen drivkraft och ett stort engagemang.

Utbildningen, som är en av marknadens mest heltäckande, utgår i ett modernt och progressivt HR-tänkande. Vårt mål är du ska få insikter och verktyg för att kunna skapa en positiv HR-kultur i din organisation. En kultur som attraherar de bästa medarbetarna, som uppmuntrar dem att växa och som skapar delaktighet, trygghet och gemensamma värden. En kultur med en direkt och tydlig koppling till företagets strategi och mål.

Vem går utbildningen?

De flesta deltagare har minst 10 års arbetslivserfarenhet varav en längre eller kortare del avser HR-arbete. Deltagarnas teoretiska bakgrund varierar. Vissa har gymnasiestudier i kombination med kontinuerlig kompetensutveckling och relevant karriärerfarenhet. Andra deltagare har akademisk examen men känner att de vill komplettera med en aktuell och uppdaterad professionell utbildning. Deltagarnas medelålder är 38 år. Bland arbetsgivarna återfinns företag, offentliga arbetsgivare och frivilligorganisationer.

Relevant studieplan

Våra utbildningar utvärderas kontinuerligt. Dels ber vi våra deltagare att löpande bedöma alla kursmoment, dels har vi kontinuerliga kontakter med de arbetsgivare som har valt FEI som kompetenspartner. Med utgångspunkt i detta, det vill säga marknadens behov och önskemål, har vi utformat studieplanen.

Vad ingår i utbildningen?

Kurserna som ingår i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen är utvecklade för att ge bredd, djup och inte minst aktualitet. Innehållet utgår från de krav som arbetsgivare ställer på modernt och effektivt HR-arbete, i dag och i framtiden. Du får konkreta sakkunskaper som du har nytta av rent operativt, men utbildningen innehåller också nödvändiga process och strategiinslag. I alla moment är kopplingen mellan teori och praktik tydlig.

Kursledarna

Utbildningen leds av ett mycket erfaret lärarteam. Samtliga kursledare är praktiskt yrkesverksamma inom sina specialområden, de har gedigen pedagogisk erfarenhet och en förmåga att entusiasmera och engagera.

Nyhet: nu även i Göteborg och Malmö!

Under våren 2019 slår vi upp portarna till utbildningen i FEI:s utbildningslokaler i Göteborg och Malmö. Våra fräscha och ändamålsenliga lokaler är belägna på Bror Nilssons gata 16 i Göteborg och på Hans Michelsensgatan 2 i Malmö. Läs mer om våra nya lokaler i Malmö här.

*Deltagande i våra klassrum i Göteborg och Malmö är endast möjligt om tillräckligt många anmälningar kommer in i respektive stad. Det går alltid att delta online, förutom i de kurser då närvaro på plats är obligatoriskt. Läs mer under menyvalet ”Fakta”.

Fakta

Omfattning

FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen omfattar drygt ett års studier med lektioner en dag per vecka. Utbildningen innehåller tolv kurser inklusive ett projektarbete.

Lektioner

Vid vårstart ges lektioner måndagar kl. 09.00-16.00, start mars. Vid höststart i september är lektionerna på torsdagar kl. 09.00-16.00.

Närvarokrav

Vissa kurser i utbildningen examineras genom aktiv närvaro, och då krävs full närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm. Kurserna som tillämpar denna typ av examination är Coaching dag 2 och Ledarskap. Utöver dessa två kurser har dag 3 i Rekrytering/Talent Acquisition också obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm.

Examination

Samtliga delkurser examineras genom aktiv närvaro, rapport eller skriftlig examen. Godkänt resultat i samtliga kurser leder till examen med beteckningen FEI Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Avgift

147 000 kr exkl. moms. som delfaktureras per kvartal, dvs. 4 x 36 750 kr exkl. moms. Betalningsvillkor 30 dagar. I avgiften ingår de tio delkurserna samt projektarbetet, kurslitteratur och annat kursmaterial, kaffe och lunch i samband med undervisning.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 609 kr/mån.

Kursinnehåll

Diplomerad Personalvetare – HR-chesfutbildningen innefattar ett spektrum av delkurser som du har nytta av i en kvalificerad HR-roll. Kursinnehållet speglar den senaste utvecklingen. Du får en gedigen kunskapsplattform som ger säkerhet och pondus i HR-arbetet.

Programmet omfattar tolv delkurser inklusive det avslutande projektarbetet. Kurserna spänner över konkreta ämneskunskaper i ekonomi och arbetsrätt till processinriktade kurser som bygger på kommunikation och reflektion.

HR-chefens verktyg

Om kursen

Kursen definierar och sammanfattar HR-chefens roll och ger en introduktion till de viktigaste redskapen som står till förfogande för att arbeta effektivt och framgångsrikt med HR. Kursen kan läsas fristående men är också en utmärkt introduktion till fortsatta studier inom HR.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Coaching

Om kursen

Engagerade, självständiga och kunniga medarbetare är en förutsättning för framgång i morgondagens arbetsliv. I denna praktiska kurs får HR-medarbetare lära sig hur de ska arbeta med coaching på ett strukturerat och handfast sätt och hur resultatet av insatsen ska säkerställas och mätas.

Kursen omfattar 2 dagar med undervisning kl 09.00-16.00. Dag 1 går att närvara på distans via FEI FLEX eller på plats i Stockholm. Dag 3 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomi för HR

Om kursen

I dagens arbetsliv har HR en bred generalistroll, där ekonomi och affärsmässighet ingår som viktiga beståndsdelar. Dessutom ökar kraven på att HR konkret ska bidra till företagets lönsamhet. Detta innebär att HR behöver en ekonomisk grundkompetens och förmåga att kunna kommunicera HR:s bidrag i ekonomiska termer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Personalekonomi

Om kursen

Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag. Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Statistik och nyckeltal, såsom personalomsättning, samt uppställningar på tidsanvändning diskuteras också. Under dagarna får du exempel på sammanställningar som du kan använda praktiskt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Praktisk arbetsrätt

Om kursen

Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det ger dig en omfattande och stabil kunskapsbas som du har direkt nytta av.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Ledarskap

Om kursen

Hur ska du vara som chef för att leda gruppen mot uppsatta mål? Vägen går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare. Genom förståelsen kan du utveckla förmåga till samverkan och effektivitet. Kursen sker genom upplevelsebaserad pedagogik, grundad i synsättet att det krävs både intellektuell förståelse och praktisk träning för att människor ska utvecklas.

Kursinnehåll

 • Chefen som coach
 • Delaktighet, samarbete, öppet klimat
 • Förbättra kommunikationen och hantering av motsättningar
 • Utveckling av arbetsgruppen och dess medlemmar
 • Öka effektiviteten
 • Skapa en attraktiv arbetsplats genom större engagemang
 • Det svåra samtalet

Närvarokrav

Denna kurs tillämpar interaktiva lärmetoder och förutsätter aktivt deltagande. För att bli godkänd i kursen krävs därför full närvaro i FEI:s lokaler i Stockholm.

Rekrytering/Talent Acquisition

Om kursen

Rekrytering av nya medarbetare ska göras med omsorg. Felrekryteringar kan vara ödesdigra i flera avseenden; inte minst kostnadsmässigt. Det finns många metoder och tekniker tillgängliga för att undvika misstag och säkerställa en lyckad rekrytering. Kursen vänder sig till dig som själv är direkt involverad i rekryteringsprocessen inklusive intervjuförfarandet.

Kursen omfattar 3 dagar med undervisning kl 09.00-16.00. Dag 1 och 2 går att närvara på distans via FEI FLEX eller på plats i Stockholm. Dag 3 är det obligatorisk närvaro på plats i FEI:s lokaler i Stockholm.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk kompetensförsörjning - Talent Management

Om kursen

Strategisk kompetensförsörjning – eller Talent Management – är verksamhetskritiskt och har en direkt påverkan på organisationers förmåga att generera och leverera resultat. Det handlar om att på ett strukturerat sätt arbeta med att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, att ge dem rätt förutsättningar och verktyg som gör att de arbetar mot att nå verksamhetens långsiktiga mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

HR-chefens roll i ledningsgruppen - Affärsdriven HR

Om kursen

I denna kurs diskuteras hur HR kan ge avgörande bidrag för att stödja den övergripande affärsstrategin i företaget. Hjälpmedel som HR-system, verksamhetsstyrning och processtänkande behandlas. Kursens huvudmoment är att definiera och analysera HR-chefens roll i ledningsgrupp och styrelse. Vilka är HR-chefens strategiska argument? Hur underbyggs argumenten? Hur och i vilket forum ska argumenten framföras?

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Projektarbete inom HR

Om kursen

I detta moment utför deltagarna ett kvalificerat projektarbete inom ett definierat område. Exempel kan inkludera en handlingsplan för mångfaldsarbete, en kompetensinventering eller en personalekonomisk budget. Uppdraget utförs normalt av en gruppdeltagare. Uppdragsgivare kan vara en av deltagarnas arbetsgivare eller en helt fristående organisation. En erfaren ämnesspecialist från FEI:s lärarkår handleder och styr arbetet.

Kursinnehåll

 • Upptaktsmöte med uppdragsgivare, handledare och deltagande medarbetare
 • Uppdragsformulering och avgränsningar samt arbetsgång
 • Val av litteratur och andra informationskällor
 • Löpande avstämningsmöten
 • Muntlig presentation för handledare och arbetsgivaren
 • Skriftlig slutrapport om 20-40 sidor beroende på ämnesval omfattning

Arbetsmiljö och rehabilitering

Om kursen

Många frågor dyker upp när en anställd behöver rehabiliteras. Hur stort ansvar har arbetsgivaren? Vilka åtgärder ska sättas in och när? Då kostnaderna i samband med rehabilitering kan bli mycket stora för företaget bör man agera tidigt och förebyggande också med en god arbetsmiljö. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att kunna hantera dessa frågor på bästa sätt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Etik & mångfald för HR-chefer

Om kursen

Den här kursen lär dig mer om hur man arbetar med etik, mångfald och arbetsmiljö inom HR-området. Du får grundläggande kunskaper i etik som gör dig mer medveten om den etiska dimensionen i de mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats. Du kommer också att ta del av olika sätt att arbeta med mångfald och arbetsmiljö i en organisation. De praktiska tillämpningar som du lär dig under kursen ger direkt nytta i ditt eget arbete.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Kursdeltagare berättar

”FEIs utbildningar står högt på arbetsmarknaden”

När Centro Kakel och Klinker AB expanderade kraftigt ville Susanne Arnersten, 42 år från Mariefred, få fler verktyg i arbetet som HR-chef. Arbetsgivaren stod helt bakom Susanne och bekostade studierna till HR-chefsutbildningen Diplomerad Personalvetare hos FEI.

”Att studera hos FEI är roligt, utvecklande och kunskapslyftande”

Eva von Eckermann, 49 år från Stockholm, letade efter en skräddarsydd HR-utbildning med målet att söka nytt uppdrag inom sitt nuvarande arbete, Svenska Kyrkan. Valet föll på HR-chefsutbildningen Diplomerad Personalvetare hos FEI.

FEI FLEX i denna utbildning

FEI FLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrummet samtidigt som de streamas live. Du kan vid varje enskilt lektionstillfälle välja om du vill vara på plats hos oss eller följa undervisningen i din dator hemifrån eller från ditt kontor. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill. Två kurser i denna utbildning (Coaching och Ledarskap, samt dag 2 i Rekrytering & intervjumetodik) ges av pedagogiska skäl enbart via traditionell lektionsundervisning, då du behöver befinna dig på plats i våra kurslokaler i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Läs mer om FEI FLEX här.

 

 

 

 

Så här tycker våra kursdeltagare
Kajsa har läst Diplomerad Personalvetare på FEI

Varför valde du att gå utbildningen? – För att få en bredare och djupare utbildning inom HR. Jag har redan läst flera kurser på FEI och visste att utbildningarna håller god kvalitet....

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+