Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer

Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga! FEI:s klassiska generalistutbildning ger dig alla verktyg som du behöver. Utbildningen omfattar 6 delkurser inom företagsekonomins olika delar. Ett förmiddagspass i veckan under cirka 9 månader. Lektioner ges på plats i FEI:s lokaler och via FEIFLEX distansstudier. Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift men har behov av att förstå och agera utifrån ekonomisk information.

Nästa kursstart
2 november 2021
Omfattning

1 förmiddag/vecka under cirka 9 månader

Avgift 54 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för allt fler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”. För lekmannen är ämnesområdet ”företagsekonomi” ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel. Detta faktum är tydligt i kursplanen, där sambanden mellan företagsekonomins olika delar betonas. Du får bland annat med dig följande från kursen:

 • förståelse för företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi
 • värdering av resultat och ekonomisk ställning
 • identifiera och bedöma olika finansieringsalternativ
 • upprätta kalkyler och göra lönsamhetsbedömningar
 • hur arbetar företag med marknadsföring och kundlojalitet
 • hur förändringar kan utveckla verksamheten

För vem?

Det här är inte en utbildning för renodlade ekonomer. För dessa finns det mer specialinriktade alternativ. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete har behov av en breddad kunskap i företagsekonomi. Målgruppen är således bred.

Deltagarna har gemensamt att deras roll kräver bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Det kan röra sig om specialister som har fått nytt eller utökat budget- och resultatansvar. Det kan vara chefer som behöver ytterligare på fötterna för att jobba med verksamhetsutveckling. Eller egenföretagare som kan sin produkt och marknad utan och innan men efterfrågar bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar.

Såväl stora som små organisationer och alla branscher är representerade.

 

 

Fakta

Omfattning

Undervisning ett pass i veckan, förmiddagar, under cirka 9 månader (totalt 26 pass).

Genomförande

Utbildningen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Certifikat Företagsekonomi

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen. FEI rekommenderar aktiv närvaro på minst 70% på samtliga delkurser. För att erhålla Certifikat i Företagsekonomi krävs godkänt resultat på samtliga tentamina.

Avgift

54 900 kr exkl moms. I avgiften ingår tentamensavgifter för certifikat, kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe. Kursavgiften faktureras före respektive terminsstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 939 kr/mån.

Kursinnehåll

Den här utbildningen kan ses som ett smörgåsbord i företagsekonomi, där företagsekonomins alla delar serveras. Du läser sex delkurser.

Samhällsekonomi

Kursbeskrivning

Först får du en orientering om grundläggande samhällsekonomiska begrepp som marknader och priser, tillväxt, inflation och arbetslöshet. Syftet är att ge dig en grundläggande förståelse för de samhällsekonomiska och juridiska förutsättningarna för företagens verksamhet.

Kursinnehåll

 • Företagsekonomins arbetsområden
 • Samhällsekonomi, marknader och priser
 • Tillväxt, inflation och arbetslöshet
 • Sveriges ekonomi

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Redovisning & analys

Kursbeskrivning

I redovisningssystemet registreras, bearbetas och rapporteras information som skall underlätta beslut i ekonomiska frågor. Kunskaper i bokföring utgör därför grunden för förståelsen av hela det företagsekonomiska ämnesområdet. Tonvikten har lagts vid att du ska se hur olika affärshändelser påverkar företagets resultat- och balansräkning, dvs. bokslutet. Där får du information för att göra exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och andra företagsvärderingar. Kan du läsa och förstå ett bokslut, har du värdefull information som kan tolkas och värderas och risken för felaktiga beslut minskar.

Kursinnehåll

 • Redovisningens uppgifter i företaget
 • Kontoplaner
 • Grundläggande bokföring och bokslut
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Analys av ekonomisk ställning och lönsamhet
 • Eget kapital i olika företagsformer
 • Årsredovisningen i aktiebolag

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Aktier & finansiella instrument

Kursbeskrivning

Här ger vi dig en grundläggande förståelse för företagets finansiering. Intresset för aktier och börshandel ökar ständigt, och allt fler känner behov av att öka sina kunskaper om detta ämnesområde. Tonvikten har därför lagts vid att du ska få en bättre förståelse för hur handel med aktier, andra värdepapper och finansiella instrument behandlas.

Kursinnehåll

 • Företagets finansiering
 • Eget kapital i aktiebolag, ökning och minskning av aktiekapitalet
 • Aktier och aktiehandel
 • Börsen och andra noteringsalternativ
 • Optioner och optionsrätter

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Ekonomiska kalkyler & budgetering

Kursbeskrivning

Budgeten är ett styrinstrument för ledningen. Hur kan budgeten fungera som underlag för ekonomisk styrning? Avsnittet avslutas med ett företagsspel där du får tillämpa dina kunskaper i budgetering. I avsnittet om ekonomiska kalkyler tränas du i resultatanalys, produktkalkylering och grundläggande investeringsbedömning.

Exempel på kalkylsituationer kan vara offertgivning, prissättning, intern lönsamhetsbedömning mm. Problemet är sällan att klara de matematiska beräkningarna. Det är att kunna formulera vilken typ av problem du står inför, och vilka metoder som står till buds för att lösa problemet.

Kursinnehåll

 • Budgeten som planeringsredskap
 • Utarbetande av resultat- och likviditetsbudgetar
 • Grundläggande kostnads-/intäktsanalys
 • Resultatplanering och lönsamhetsbedömning
 • Produktkalkylering
 • Investeringsbedömning
 • Företagsspel

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring

Kursbeskrivning

I denna kurs riktas intresset mot den intäktsskapande delen av företagets verksamhet. Här får du lära dig mer om olika marknadssituationer och vilka konkurrensmedel som står till förfogande, samt hur du kan samordna och utveckla dessa i en marknadsplan.

Kursinnehåll

 • Marknadsföringens grunder
 • Strategisk och taktisk marknadsföring
 • Efterfrågebegrepp och konkurrensmedel
 • Marknadskommunikation
 • Marknadsplanen

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Affärs- & verksamhetsutveckling

Kursbeskrivning

I denna kurs höjer vi blicken lite. Dels får du ta del av hur ett modernt styrelsearbete bör fungera. Sedan får du följa ett företags utveckling över tiden och se vilka fallgropar det finns. Därefter får du stifta bekantskap med olika typer av verksamhetssystem och processtänkande. Sist, men inte minst, får du praktiska anvisningar om hur en ökad kundlojalitet skärper företagets konkurrensförmåga.

Kursinnehåll

 • Corporate Governance och god sed i styrelsearbetet
 • Organisationers livscykel
 • Verksamhetsstyrning
 • Kvalitetssystem, TQM, ISO 9000 och Six Sigma
 • Nöjda och lojala kunder

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Så här tycker våra kursdeltagare

Efter gymnasiet har Daniel Philipsson jobbat som säljare och account manager. Men drömmen är att i framtiden starta eget företag. Därför har han valt att studera Allmän företagsekonomisk kurs på FEI.

Läs mer

Kommunikations- och marknadschefen Cina Gerdin har många års arbetslivserfarenhet och utbildningar i ryggen. Men för att utvecklas i sin roll har hon nu tagit steget och läst utbildningen..

Läs mer

+