Fastighetsmäklare 120 hp

Många av dagens etablerade och framgångsrika fastighetsmäklare har fått sin utbildning via FEI. Redan för 30 år sedan började vi utbilda blivande mäklare enligt dåvarande regelverk. Sedan 2015 har vi med en tidigare samarbetspartner erbjudit en gedigen och modern uppdragsutbildning.

FEI strävar efter att återigen kunna erbjuda en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare inom kort, tillsammans med en ny samarbetspartner.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta gärna oss eller fyll i en intresseanmälan nedan så hör vi av oss!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

FEIFLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & online.

Om utbildningen

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. För att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och genomförd praktik.

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med både svenska och utländska högskolor/universitet. Vi började utbilda blivande fastighetsmäklare redan på 1990-talet enligt dåvarande regelverk.

Sedan 2015 har vi tillsammans med en tidigare samarbetspartner erbjudit en modern och gedigen uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Utbildningen har utgått ifrån FMI:s krav på innehåll och fördelning, med kurser inom områden som är specifika för att kunna arbeta som fastighetsmäklare, och även allmänna kurser inom bland annat juridik och företagsekonomi. Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad fastighetsmäklare.

FEI har som målsättning att inom kort återigen kunna erbjuda en värdefull uppdragsutbildning för framtidens fastighetsmäklare – i samarbete med en ny akademisk huvudman.

Vill du veta mer om utbildningen? Fyll gärna i en intresseanmälan, så håller vi dig uppdaterad!

Uppdragsutbildning

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del av deras samverkansuppdrag handlar om fortbildning av yrkesverksamma, och när det sker på uppdrag av en extern finansiär kallas det för uppdragsutbildning. Fastighetsmäklare 120 hp är en sådan uppdragsutbildning.

En uppdragsutbildning finansieras av arbetsgivare, och kan inte köpas av privatpersoner.

Vem ska gå utbildningen?

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som utser deltagare och som ansvarar för att deltagare har lämplig bakgrund samt goda förutsättningar för att klara av studierna. Det är viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska hinnas med.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma från exempelvis fastighetsmäklarföretag, bank, fastighetsbolag eller liknande. Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete. Undervisningen på FEI ges via FEIFLEX. Det innebär att du vid varje enskilt studietillfälle kan välja om du vill delta på plats i FEI:s klassrum i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller live online på distans. Vår ledande FEIFLEX-teknik säkerställer att du får bästa möjliga studieupplevelse, var du än befinner dig.

Lärare

Till utbildningen handplockas de bästa lärarna och gästföreläsarna från såväl näringslivet som den akademiska världen, med erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma. Det säkerställer att du får kunskaper som är praktiska och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Kursinnehåll

Utbildningen utgår i FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning. Här ingår specialiserade kurser inom de områden som är specifika för att jobba som fastighetsmäklare, men även allmänna kurser i bland annat juridik och företagsekonomi. Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare enligt FMI:s krav.

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning måste en fastighetsmäklare förhålla sig till och agera utifrån?

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i fastighetsförmedlingsprocessen och de frågeställningar som kan uppkomma.

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Ekonomiska kunskaper är viktiga i en fastighetsmäklares yrkesutövning. Denna specialkurs utgår från att deltagaren kan läsa och förstå ett “vanligt” bokslut. Kursen ställer det i relation till de regler som gäller för bostadsrättsföreningars årsredovisningar och utforskar likheter och skillnader. Vidare ges ordentliga genomgångar av bostadsfinansiering med särskilt fokus på banker samt hur kapitalmarknaden fungerar.

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Försäljning, förhandling & dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

 

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt.

Kursen beskattningsrätt får att läsa på distans med FEIFLEX.

 

Fastighetsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

Byggnadsteknik, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEIFLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att gå kursen i FEI:s lokaler eller på distans i realtid.

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus. Den vänder sig till dig som vill komplettera dina studier för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Kursen är också lämplig för dig som arbetar med fastigheter i andra yrkesroller.

Bostadsrätt, 7,5 h

Om kursen

Detta är en fördjupningskurs i bostadsrätt med praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen riktar sig till dem med goda förkunskaper, och är lämplig både för deltagare i Fastighetsmäklare 120 hp och till yrkesverksamma registrerade fastighetsmäklare som vill fördjupa sin kompetens inom bostadsrätter.

Screeningtjänst

Rekrytera rätt med FEI

Personalen är en verksamhets allra viktigaste resurs. Därför är också rekryteringsprocesser av helt avgörande betydelse för företagets fortsatta framgång och tillväxt.

Arbetsgivare är duktiga på att hitta personer med rätt egenskaper och förutsättningar för att bli bra fastighetsmäklare. Men det kan ibland vara svårare att ta reda på om en person också har förutsättningar för att klara av krävande studier. Här kan screeningtjänsten vara till hjälp.

Vad innebär screeningtjänsten?

Med FEI:s screeningtjänst har du som arbetsgivare möjlighet att få ett bättre beslutsunderlag när du väljer vem som ska få gå uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare via FEI. Den ger dig ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt tre tester.

Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper som kandidaten besitter.

Kognitiva testet visar på potentialen att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande.

Diagnostiska provet mäter förkunskaper inom områden som är relevanta för utbildningen.

Hur går det till?

Kandidaten genomför de tre testerna som ett moment i din rekryteringsprocess. Du som arbetsgivare beställer testet för din kandidat av FEI. Vi skickar ut ett mejl till kandidaten inom 24 timmar med länkar till testerna. När de är utförda skickas en resultatrapport till kandidaten och till dig som arbetsgivare. I samband med det ringer vi dig för en genomgång av resultaten. Från att vi mottagit beställningen har du ett färdigt underlag inom 3–5 arbetsdagar.

Oavsett resultat är det ditt beslut om du önskar anställa kandidaten för att gå utbildningen.

Vad kostar det?

Screeningtjänsten beställs till självkostnadspris: 5 000 kronor exklusive moms.

 

Vill du veta mer, kontakta:
Anna-Karin Gisslén
Kursområdesansvarig, akademiska utbildningar
010-410 59 00
anna-karin.gisslen@fei.se

Diagnostiskt prov

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det är arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Det diagnostiska provet innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Maximalt antal rätt är 73 poäng. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken poäng kandidaten bör ha. Vi rekommenderar att använda resultatet som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör kandidaten ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra sig framtida studier på uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Relaterade nyheter

Uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp har erbjudits av Högskolan Väst i samarbete med FEI sedan 2015 och vänder sig till mäklarföretag som vill utbilda och utveckla sina medarbetare. Den utgår från...

Läs mer

Mathilda Karlsson och Jonas Magnusson startade Fastighetsbyrån Växjö för 13 år sedan. Idag är de 16 medarbetare och använder utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp som ett sätt att locka fler talanger...

Läs mer

Förra året genomförde Mäklarsamfundet, Högskolan Väst och FEI en undersökning som visade att mäklare som gått uppdragsutbildning trivs bättre och stannar längre i yrket än de som utbildats på annat...

Läs mer

+