Fastighetsmäklare 120 hp

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, erbjuder i samarbete med FEI denna uppdragsutbildning till fastighetsmäklare som omfattar 120 hp.

Innehållet i uppdragsutbildningen är utformat efter Fastighetsmäklarinspektionens krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma medarbetare på fastighetsmäklarföretag och kan endast finansieras av arbetsgivare. Deltagaren behöver ha en anställning hos arbetsgivaren.

Nu kan du ansöka till uppdragsutbildningen!

Nästa kursstart
5 september 2024
Omfattning

18-20 månaders studier. Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & online via FEIFLEX.

Avgift 270 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt – Fastighetsmäklare 120 hp

FEI har lång erfarenhet av samarbeten med både svenska och utländska högskolor/universitet. Vi började utbilda blivande fastighetsmäklare redan på 1990-talet enligt dåvarande regelverk – många av dagens etablerade och framgångsrika fastighetsmäklare har utbildat sig genom FEI.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har sedan 1827 vuxit till ett framstående internationellt tekniskt universitet. KTH är det största lärosätet i Sverige för teknisk utbildning och forskning.

KTH erbjuder uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp i samarbete med FEI.

Fyll i en intresseanmälan här för att få aktuell information om uppdragsutbildningen.

Om utbildningen

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. För att bli fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och genomförd praktik.

Denna uppdragsutbildning till fastighetsmäklare omfattar 120 högskolepoäng och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad som fastighetsmäklare.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla medarbetare. Vi rekommenderar minst två års relevant arbetslivserfarenhet och godkänd gymnasieexamen. Utbildningen är även relevant för den som tidigare har bedrivit akademiska studier.

Uppdragsutbildning finansieras av arbetsgivare

Högskolor och universitet ska samverka med det omgivande samhället, bland annat gällande kompetensutveckling av yrkesverksamma. När det sker på uppdrag av en extern finansiär kallas det för uppdragsutbildning. En uppdragsutbildning såsom Fastighetsmäklare 120 hp, samt de uppdragskurser som ingår, kan enbart finansieras av deltagarens arbetsgivare.

Arbetsgivaren utser deltagare och ansvarar för att denne ska ha goda förutsättningar att klara av studierna. Det är viktigt att arbetsgivare och deltagare har en tydlig plan för studierna.

Hybridstudier med FEIFLEX

Utbildningen genomförs med hybridformatet FEIFLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att delta i undervisningen på plats hos FEI, eller live online på distans, med känslan av att vara i klassrummet. En studieform som är effektiv och attraktiv – både för deltagare och arbetsgivare.

Deltagare kan delta på plats i FEI:s lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Alicante.

Kursinnehåll

Fastighetsförmedling – introduktion 15 hp

Läs mer om kursen här.

Fastighetsförmedling – kommunikation 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Fastighetsförmedling – kvalificerad fastighetsmäklarjuridik 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Juridisk översiktskurs 15 hp

Läs mer om kursen här.

Allmän fastighetsrätt för fastighetsförmedlare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Speciell fastighetsrätt för fastighetsförmedlare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Bostadsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Extern redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Ekonomistyrning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Husbyggnadsteknik 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Marknadsanalys och marknadsföring för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Arbetsmarknad och företagande för fastighetsmäklare 7,5 hp

Läs mer om kursen här.

Studieupplägg

Utbildningen omfattar ca 18-20 månaders studier. Varje kurs består av ett antal seminarier på dagtid och webbinarier på kvällstid. Utöver det ingår även självstudier under hela utbildningen.

Utbildningen kommer att ha flera utbildningsstarter per termin.

Undervisningen är anpassad för att deltagaren i viss utsträckning ska kunna arbeta parallellt med studierna. Arbetsgivaren ansvarar för att ge deltagaren förutsättningar att klara studierna.

Genomförande

Utbildningen genomförs med hybridformatet FEIFLEX. Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, vilket innebär att det går att delta i undervisningen på plats hos FEI, eller live online på distans. En studieform som är effektiv och attraktiv – för deltagare och arbetsgivare.

Deltagare kan delta på plats i FEI:s lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Alicante.

Examination

Examination sker vanligtvis genom salstentamen och en inlämningsuppgift under varje kurs. Salstentamen sker i FEI:s lokaler. För deltagare som inte har möjlighet att skriva tentamen i FEI:s lokaler finns det möjlighet att tentera på ett godkänt lokalt lärcenter. Lokala lärcenter finns i hela Sverige.

I varje kurs ingår ett ordinarie tentamenstillfälle och två omtentamenstillfällen.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 högskolepoäng från KTH.

Akademiska studier

En akademisk utbildning eller kurs är teoretisk och forskningsbaserad i sin utformning. Genom föreläsningar, seminarier och självständigt arbete ges deltagare möjlighet att utforska ämnet på djupet och få en gedigen förståelse för teoretiska koncept och tillämpade metoder.

Kursplaner utformas noggrant för att säkerställa att deltagare får en omfattande utbildning som förbereder dem för framtida karriärmöjligheter eller vidare forskning inom ämnesområdet. Utöver det syftar akademiska studier till att främja kritiskt tänkande, problemlösning, förmåga att kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt, samt en bredare samhällsförståelse.

Registrering som fastighetsmäklare

Denna uppdragsutbildning till fastighetsmäklare omfattar 120 högskolepoäng och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad som fastighetsmäklare.

För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen utan ombesörjes av arbetsgivaren.

Avgift och villkor

Avgiften betalas av arbetsgivaren. Avgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

I avgiften ingår kurslitteratur och övrigt kursmaterial samt tre tentamenstillfällen per kurs (en ordinarie tentamen och två omtentamen).

Tentamen kan skrivas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Alicante. Tentamen på annan ort kan ske efter överenskommelse med FEI, notera dock att särskild avgift kan tillkomma i sådana fall.

I samband med heldagsseminarier på plats hos FEI ingår också lunch och fika i kursavgiften.

Tillhör du en fastighetsmäklarkedja eller är en återkommande kund? Kontakta Jon Lindsmyr, Försäljnings- och marknadschef, för eventuella rabatter och erbjudanden: jon.lindsmyr@fei.se

Allmänna villkor

Utbildningen är ett samarbete mellan KTH och FEI. Arbetsgivaren som anmäler en deltagare till kursen ingår ett avtal med KTH avseende uppdragsutbildning. Villkor framgår vid anmälan.

Det är viktigt att notera att utbildningen enbart kan betalas av deltagarens arbetsgivare. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person och deltagaren måste vara anställd hos den juridiska personen. Enskilda firmor kan inte ingå ett uppdragsavtal.

KTH i samarbete med FEI

Universitet och högskolor ska samverka med det omgivande samhället, bland annat gällande kompetensutveckling av yrkesverksamma. När det sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning, såsom Fastighetsmäklare 120 hp och de uppdragskurser som ingår.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Om KTH

Sedan 1827 har Kungliga Tekniska högskolan, KTH, vuxit till att bli ett framstående internationellt tekniskt universitet. Som det största lärosätet i Sverige för teknisk utbildning och forskning, samlar de studenter, forskare och lärare från hela världen. KTH:s verksamhet är grundad på en stark tradition av att driva framstående vetenskap och innovation med fokus på att främja det livslånga lärandet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Denna uppdragsutbildning bedrivs av KTH:s Skola för arkitektur och samhällsbyggnad, vid Institutionen för fastigheter och byggande och avdelningen Fastighetsföretagande och finansiella system.

KTH:s roll i uppdragsutbildningen

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, är uppdragsutbildningens avsändare, köparens avtalspart och således ytterst ansvarig för de uppdragskurser som erbjuds via samarbetet med FEI. Universitetet tillförsäkrar att uppdragskurserna uppfyller samma kvalitetskrav som de kurser som erbjuds inom den grundläggande högskoleutbildningen.

Inom ramen för uppdragsutbildningen är det KTH som:

  • Fastställer kursavgiften
  • Utvecklar och fastställer kursplaner till samtliga kurser
  • Bestämmer kursernas omfattning
  • Beslutar om vilka lärare som ska undervisa i kurserna
  • Bestämmer utformning av, nivå på och vilka frågor som ska ingå i tentamina, inlämningsuppgifter och annan examination
  • Utser kursansvariga och examinatorer som examinerar kurserna
  • Ansvarar för rättning
  • Utfärdar högskolepoäng och kursbevis

Som ett svenskt universitet är KTH en statlig myndighet och har därmed en skyldighet att bidra till genomförandet av de beslut och lagar som regeringen och riksdagen fastställt. Deras uppdrag är att säkerställa en tillgänglig, rättssäker och effektiv verksamhet.

Om FEI

Företagsekonomiska Institutet, FEI, är en av Sveriges främsta utbildningsaktörer sedan 1888.

FEI har lång erfarenhet av att erbjuda akademiska utbildningar via samarbeten med såväl svenska som utländska högskolor och universitet. Redan för 30 år sedan började vi utbilda blivande fastighetsmäklare enligt dåvarande regelverk och många av dagens etablerade fastighetsmäklare har läst en uppdragsutbildning via en högskola i samarbete med FEI.

FEI:s roll i uppdragsutbildningen

FEI är utbildningsadministratör, något som fastställts genom ett samarbetsavtal mellan KTH och FEI. Det innebär att FEI hanterar marknadsföring, kundkontakter och praktiska frågor kring uppdragsutbildningen. Arbetsgivare och deltagare är alltid välkomna att kontakta FEI. Vi svarar eller vidarebefordrar dina frågor till KTH ifall det är frågor som rör KTH:s ansvarsområden.

Screeningtjänst

Rekrytera rätt med FEI

Personalen är en verksamhets allra viktigaste resurs. Därför är också rekryteringsprocesser av helt avgörande betydelse för företagets fortsatta framgång och tillväxt.

Arbetsgivare är duktiga på att hitta personer med rätt egenskaper och förutsättningar för att bli bra fastighetsmäklare. Men det kan ibland vara svårare att ta reda på om en person också har förutsättningar för att klara av krävande akademiska studier. Här kan screeningtjänsten vara till stor hjälp.

Vad innebär screeningtjänsten?

Med FEI:s screeningtjänst har du som arbetsgivare möjlighet att få ett bättre beslutsunderlag när du väljer vem som ska få gå uppdragsutbildningen till fastighetsmäklare via KTH i samarbete med FEI. Den ger dig ett kompletterande underlag i rekryteringen och består av sammanlagt två tester:

  • Personlighetstestet visar på de positiva personliga egenskaper som kandidaten besitter.
  • Kognitiva testet visar på potentialen att prestera i en specifik roll, t.ex. som studerande eller fastighetsmäklare.

Hur går det till?

Kandidaten genomför testerna som ett moment i din rekryteringsprocess. Du som arbetsgivare beställer testet för din kandidat av FEI. Vi skickar ut ett mejl till kandidaten inom 24 timmar (vardagar) med länkar till testerna. När de är utförda skickas en resultatrapport till kandidaten och till dig som arbetsgivare. I samband med det ringer vi dig för en genomgång av resultaten. Från att vi mottagit beställningen har du ett färdigt underlag inom 3–5 arbetsdagar.

Oavsett resultat är det ditt beslut om du önskar anmäla medarbetaren till utbildningen.

Vad kostar det?

Screeningtjänsten beställs till självkostnadspris: 5 000 kronor exklusive moms.

 

Vill du veta mer, kontakta:
Anna-Karin Gisslén
Kursområdesansvarig, akademiska utbildningar
010-410 59 00
anna-karin.gisslen@fei.se

Nya utbildningskrav från den 1 januari 2028

I juni 2022 fattade FMI beslut om skärpta teoretiska utbildningskrav och praktik för att kunna registreras som fastighetsmäklare.

Fram till och med den 31 december 2027 kan du fortfarande registreras som fastighetsmäklare enligt FMI:s gamla utbildningskrav som omfattar 120 högskolepoäng och 10 veckors praktik.

Skickar du in en ansökan om registrering som fastighetsmäklare från och med år 2028 måste du ha läst en utbildning som uppfyller FMI:s nya krav. Din utbildning ska då utgöras av en examen motsvarande minst kandidatnivå, 180 högskolepoäng, inom ett område med relevans för fastighets- och bostadsmarknaden.

Relaterade nyheter

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+