Ekonomichefsprogrammet – Controller

FEI:s Ekonomichefsprogram ger kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Utbildningen omfattar flera etapper. Den andra – som beskrivs här – vänder sig till dig som vill bli controller eller ha en ekonomichefsroll som innefattar ansvar för intern ekonomisk styrning.

Nästa kursstart
14 augusti 2019
Omfattning

16 månader - moduler 2/3 dagar

Avgift 154 600 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Utbildningen är flexibel och på hög nivå för dig som arbetar som, eller vill bli:

Beskrivning

Ekonomichefsprogrammet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten.

Lämplig bakgrund

Lämplig teoretiska förkunskaper är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Välj omfattning

Ekonomichefsprogrammet betyder flexibilitet. Den består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. Här beskrivs inriktningen Controller. Den kan läsas som en fristående utbildning eller som en etapp i din fortsatta kompetensutveckling. Under studietiden kan du i lugn och ro bestämma om du vill fortsätta med Ekonomichefsdelen.

Stockholm och FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet ges i Stockholm och via FEI FLEX – vår modell för moderna onlinestudier. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill vara på plats i klassrummet i Stockholm eller medverka aktivt på distans.

Controller: 10 delkurser, 16 månader

Denna inriktning vänder sig till dig som har, eller siktar på, en roll som controller, det vill säga med ansvar för den interna ekonomiska styrningen i företaget. I det avslutande examensarbetet görs en fördjupning inom ekonomistyrningsområdet under ledning av kvalificerade handledare.

 

Delkurs

dagar

Företagsekonomi för ekonomer Online
Affärsjuridik för ekonomer 2 + 3 + 2
Bokföring III – Årsredovisning enligt K2 2 + 2
Analysera företag – Analys II 3
Koncernredovisning I – i enlighet med K3 3
Företagsbeskattning I 2 + 3 +3
Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning 2 + 3
Ekonomistyrning II – fördjupning 2 + 3
Ekonomistyrning III – nya styrmodeller 3
Examensarbete 3 mån

 

 

Kursinnehåll

Ekonomichefsprogrammet – Controller innehåller tio delkurser inklusive det avslutande examensarbetet. Utbildningen omfattar cirka 16 månader parallellt med ditt heltidsarbete.

Företagsekonomi för ekonomer

Ekonomichefsprogrammets inledande kurs, som du tar del av via FEI:s onlinesystem FEI FLEX, ger en nödvändig nationalekonomisk och företagsekonomisk bas för dina fortsatta studier. Du träffar tre olika ämnesspecialister som förmedlar praktiska kunskaper.

Omfattning

Inspelade föreläsningar (online) inom ramen för Ekonomichefsprogrammet. Denna kurs innebär uppfräschning och uppdatering: kursen ger aktuella kunskaper i bokslut, kalkylering och hur företaget påverkas av beslut i omvärlden.  En perfekt introduktionskurs som du tar del av i din dator, läsplatta eller smarta telefon.

Kursbeskrivning

Utbildningen inleds med en kurs som tar upp tre viktiga moment som ger en gemensam grund för fortsatta studier. Kursens första avsnitt behandlar samhällsekonomiska begrepp och samband, syftet är att kunna tolka och förstå hur det egna företagets situation påverkas av förändringar i samhällsekonomin. Därefter följer en sammanfattande genomgång av de viktigaste frågorna vid bokslutsarbete. Avslutningsvis behandlas centrala begrepp inom kalkylering och ekonomistyrning  Kursen lägger också en gemensam grund för fe fortsatta studierna.

Kursinnehåll

 • BNP, utrikeshandel och bytesbalans
 • Tillväxt, inflation och arbetslöshet
 • Finans- och penningpolitik
 • Periodiserings- och värderingsfrågor i samband med bokslut
 • Principer för ekonomisk kalkylering, analys och styrning

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

 

Affärsjuridik för ekonomer

Affärsjuridik – eller handelsrätt som ämnet ibland kallas – reglerar ett företags verksamhet och är den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. I kursen får du praktiska kunskaper för att kunna fatta korrekta juridiska beslut.

Omfattning

3+2+2 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de juridiska regler som styr företagens verksamhet, och som är centrala för dem som arbetar med ekonomifrågor i ledande befattningar.

Kursinnehåll

 • Avtalsrätt
 • Köprätt
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt och obeståndsrätt
 • Associationsrätt

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Bokföring III - Årsredovisning enligt K2

Kursen ger fördjupade kunskaper inom externredovisning inklusive finansiering, räkenskapsanalys och kassaflödesanalys. Teori varvas med praktiska övningar.

Omfattning

2+2 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommendationer. I samband med detta kommer vi att noggrant gå igenom och tillämpa de värderingsregler som finns i K2.

Kursinnehåll

 • Värdering enligt allmänna rådet K2
 • Repetition av bokslutsdispositioner och skatt
 • Upprättande av årsredovisning
 • Delar av Årsredovisnings- och Bokföringslagen
 • Normering inkl BFN:s allmänna råd och rekommendationer
 • K-projektet med särskild fokus på K2
 • Resultaträkning och balansräkning
 • Utformning av tilläggsupplysningar
 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Räkenskapsanalyser
 • Nyckeltal i flerårsöversikten

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Koncernredovisning I - i enlighet med K3

Denna kurs ger kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer.

Omfattning

3 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredovisningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanhavanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

Kursinnehåll

 • Koncernbegreppet
 • Lagar och normer för koncernredovisning
 • Koncernen ur beskattningssynpunkt
 • Förvärvsmetoden
 • Förvärv och försäljning av dotterbolag
 • Interna transaktioner

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Företagsbeskattning I

Skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att hitta i lagtexten. I denna gedigna introduktionskurs kurs får du en helhetssyn på skatteområdet.

Omfattning

3+3+2 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på beskattning av näringsverksamhet med tonvikt på aktiebolag. Målsättningen är att ge dig kunskaper i att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen samt att ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. Överblicken prioriteras men skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att hitta i lagtexten. För att träna denna förmåga arbetar vi med praktikfall, där vi löser skatteproblem av varierande svårighetsgrad och karaktär.

Kursinnehåll

 • Introduktion till inkomstbeskattning och sociala avgifter
 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av kapital
 • Bostadsbeskattningen
 • Inledning till företagsbeskattningen
 • Bokföringsmässig och skattemässig redovisning, periodisering av kostnader och bokslutsdispositioner
 • Beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag
 • Beskattning av aktiebolag och företagsgrupper
 • Beskattning av fåmansföretag
 • Internationell beskattning

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Ekonomistyrning I - praktisk ekonomistyrning

För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta och väl fungerande system för kalkylering och styrning. Information som framtas ska stärka ekonomiavdelningen i sina ställningstaganden.

Omfattning

2+3 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på ett antal olika metoder och modeller för kalkylering och styrning och den ger verktyg som går att använda i olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande. Eftersom aktuell och rätt strukturerad information är så viktig kommer även en del av kursen att visa hur man kopplar ekonomiska värden från olika databaser till egenproducerande simuleringsmodeller i Excel. Efter kursen får du med dig en omfattande verktygslåda som gör att du kan hantera ett flertal olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande.

Kursinnehåll

 • Ekonomistyrning och ekonomisystem
 • Kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande
 • Kalkylering inom handel, tjänster samt industri
 • Investeringsbedömning
 • Värdering av anbud
 • Databashantering
 • Excel som beslutsstöd

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Ekonomistyrning II - fördjupning

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär fokuserats. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark inom ekonomistyrningsområdet.

Omfattning

2+3 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen. Efter kursen har du goda kunskaper kring ekonomistyrningens traditionella delar och samt utveckling. Du kommer att behärska frågor kring ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål.

Kursinnehåll

 • Budgetering
 • Riskhantering
 • Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning
 • Cash management
 • Finansiell strategi
 • Balanserade styrkort
 • Intellektuellt kapital
 • EVA och andra modeller för residualresultat

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

 

Ekonomistyrning III - nya styrmodeller

Denna kurs tar upp upp nya modeller inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Kursen bygger vidare på de kunskaper som du har inhämtat i de tidigare kurserna i ekonomistyrning. Kursledarna är forskare och praktiker inom ekonomistyrning som förmedlar de senaste rönen.

Omfattning

3 dagar inom ramen för Ekonomichefsprogrammet.

Kursbeskrivning

Utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet går fort. Nya idéer och synsätt på hur företag bör styras har lett till att nya styrmodeller utvecklats. På denna kurs ges dels en översikt över den senaste utvecklingen, dels en fördjupning avseende de styrmodeller som fått störst genomslag. Kursen utgår från svenska förhållanden och svenska praktikfall men ger också en internationell utblick. I kursen diskuteras utbredning av och förutsättningar för budgetlöst företagande, strategisk ekonomistyrning, japansk ekonomistyrning (bland annat målkostnadskalkylering), livscykelkalkylering och utvecklingen mot en ny typ av ABC-kalkylering. Vi behandlar också frågor kring det balanserade styrkortet och immateriellt kapitals betydelse för styrningen.

Kursinnehåll

 • Budgetlöst företagande
 • Utvecklingen inom ABC-kalkyleringen
 • Livscykelkalkylering
 • Balanserade styrkort
 • Strategisk ekonomistyrning
 • Japansk ekonomistyrning
 • Immateriellt kapital

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen. Det ger dig också möjlighet att själva ”plocka” kurser, bestämma din egen studietakt och så småningom uppnå examen.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Syftet är att träna förmågan till självständigt problemlösning, det vill säga att definera problem, söka och strukturera information samt presentera resultatet.

Examensarbetet kan göras individuellt eller i grupp. Du/gruppen tilldelas en erfaren handledare som följer och styr arbetet. Utöver avstämningsdagarna träffas handledare och grupp enligt överenskommelse.

Analysera företag - Analys II

Om kursen

En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassaflödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått.

För vem?

Kursen vänder sig till ekonomer, medarbetare inom bank och finans (särskilt medarbetare som gör kreditbedömningar), chefer, analytiker, konsulter, revisorer, journalister eller andra som behöver kunna analysera företag. För att tillgodogöra dig kursen bör du kunna läsa och förstå ett bokslut.

Kursinnehåll

 • Intern och extern analys
 • Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet
 • Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning
 • Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie
 • Analys av rörelserisk och finansiell risk
 • Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas
 • Kassaflödesanalys

Efter kursen

Efter kursen har du lärt dig analysmetoder som kan användas i de flesta företag, oberoende av storlek eller bransch. Du kommer att kunna avgöra vad som är viktigast att fokusera på beroende på syftet med analysen.

Fakta

Avgift

Ekonomichefsprogrammet – Controller omfattar studier under cirka 16 månader. Avgift 154 600 kr  exkl. moms. Avgiften delas upp i tre delar och faktureras halvårsvis. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 2 744 kr/mån.

Vad leder utbildningen till?

Programmet leder till FEI:s examen Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet med inriktning Controller. Engelsk examensbeteckning är Diploma in Accounting & Financial Management – Controller pathway.

Efter utbildningen

Du har möjlighet att fortsätta dina studier på Ekonomichefsprogrammet för att uppnå ytterligare examen.

Tentamen

Varje delkurs avslutas med examination; antingen genom tentamen och/eller inlämningsuppgift eller muntlig presentation. På examensbeviset anges vilket betyg som erhållits i respektive delkurs. Den akademiska betygsskalan tillämpas, det vill säga Underkänd, Godkänd respektive Väl godkänd. För examen krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. Närvarokravet är minst 70 % på samtliga delkurser.

Antagningskrav

Lämplig teoretisk bakgrund är ekonomiskt gymnasium och/eller praktisk yrkeserfarenhet från redovisnings- och/eller ekonomistyrningsområdet. De flesta deltagare har 5-10 års eller mer yrkeserfarenhet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Stockholm & FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet – Redovisningsansvarig ges på plats i Stockholm samt med FEI FLEX distansstudier (undantag kurs 17. Ledarskap för ekonomichefer som endast genomförs i Stockholm).

In English

Course module 1: Introduction to the Firm and its Environment

Course components
1. The relationship of business administration with associated subjects
2. Basic business administration and economic concepts
3. Economics – Growth, inflation and unemployment
4. Organisation behaviour
5. Management Accounting
6. Legislation and regulations for accounting
7. Accrual and valuation issues in relation to annual accounts

Central financial and management accounting concepts are revised. Clarification of the connection between the various elements of business studies – financial accounting, management accounting, organisational behaviour and marketing. The course also looks at basic macroeconomic concepts such as markets and prices, growth, inflation and unemployment. The course aims to provide participants with a common base for further studies in accounting and financial management.

Course module 2: Commercial Law

Course components
1. General jurisprudence
2. Contract law
3. Purchasing law
4. Credit law
5. Laws concerning property and insolvency
6. Laws of association: company entities, the financing of a limited liability company and its organisation, the EU and Swedish legislation regarding limited companies

The course aims to provide a civil law orientation on the basis of important aspects of commercial law in the Contract Act, the Act concerning Purchasing, and Debt Instrument legislation. Property law issues are also taken up such as lien, surety and floating charges along with insolvency issues such as bankruptcy and arrangement schemes. An important element of the course is the laws of association where the most significant limited company legislation issues are addressed.

Course module 3: Financial Accounting and Finance – the K2 framework

Course components
1. Regulations and standards for accounting.
2. Generally accepted accounting principles
3. Civil and fiscal valuation rules
4. The Book-keeping Act and the Annual Accounts Act
5. Interim reports and other external reporting
6. Funds statements and financial analyses

The course aims to provide more in-depth knowledge of business accounting, financial analysis and financing according to the K2 regulatory framework for primarily Small and Medium sized Enterprises. In the section on financial analysis the participants are trained to examine, group and adjust accounting material depending on the purpose of the analysis to be conducted.

Course module 4: Analysing Companies and their Performance

Course components
1. Internal and external analysis
2. Financial analysis, growth ratios, working capital, financial balance, profitability, labour and capital efficiency
3. The relationship between a company’s growth, profitability, and financial position
4. P/E ratio and net worth calculations
5. Operational risk and financial risk analyses
6. Clarification of the affect on a company’s ratios
7. Cash flow analysis

The course comprises general methods for the analysis of companies based on information drawn from the annual report The objective of the analysis decides what is of importance, which in turn determines the choice of method and interpretation. The core parts of the course are financial analysis and cash flow analyses.

Course module 5: Group Accounting

Course components
1. Methods for presenting consolidated accounts
2. Legislation and recommendations
3. Acquisition and disposal of subsidiaries
4. Calculation and reporting of minority shareholdings
5. Internal transactions
6. Translation of foreign subsidiaries

The course provides the basic knowledge required to be able to present consolidated accounts in accordance with the recommendations of the Swedish Financial Accounting Standards Council, the Swedish Accounting Standards Board and the requirements of the Annual Accounts Act

Course module 6: Taxation Law

Course components
1. The structure of income taxation
2. Income from employment and capital
3. Income from business activities
4. The taxation of close companies
5. The taxation of Groups
6. The taxation process and appeal procedures
7. Practical tax return exercises

The course aims to illustrate the regulations concerning corporate taxation from both a theoretical and practical viewpoint. Corporate taxation and its consequences take a central role in the course. Indirect taxation, regulations concerning taxation and tax collection along with criminal law provisions are dealt with more generally.

Course module 7: Management Accounting I

Course components
1. Financial management and financial systems
2. Calculations as a basis for decisions
3. Product calculation
4. Investment appraisal
5. Decision theory

The course examines practical and useful methods of financial management. Calculations as a basis for decision-making and their connection with budget and reporting are examined in detail. From this perspective a general ‘toolbox’ is provided to simplify the analysis of a company’s central decision for how it will distribute its resources.

Course module 8: Management Accounting II

Course components
1. Budget principles
2. Internal accounting
3. Management and key ratios
4. Cash management
5. Financial strategies
6. Financial systems

The course aims to provide knowledge of how an operation can be actively steered towards predetermined goals. Participants should be able to discuss how objectives are formulated, how a plan of action is devised which leads to these objectives, and be able to evaluate the degree to which the objectives are fulfilled. Practical exercises in a program for financial management are included as an integral part of the teaching.

Course module 9: Management Accounting III

Course components
1. Managing without budgets
2. Strategic Management Accounting
3. Recent developments in Activity Based Costing
4. Lifecycle costing
5. Japanese management accounting
6. Balanced Scorecards
7. Intellectual property

The continued evolvement of new ideas and strategies how a company should be managed, have resulted in the development of new management accounting models and theories. This course explores recent developments in the management accounting field. Furthermore, the course further penetrates the methods which are most widely used.

Course module 10: Project & Dissertation

The course will be concluded by the students presenting their dissertations within one of the course’s main fields. The aim of the dissertation is to train the ability to solve problems independently, in other words, to define problems, look for and structure information and present the results. The dissertation requires the equivalent of 5 weeks’ work.

Så här tycker våra kursdeltagare
Josefine Karlström har läst ekonomichefsprogrammet controller på FEI

Varför valde du just Ekonomichefsprogrammet Controller? – Jag ville fördjupa kunskaperna inom ekonomi och blev rekommenderad av min arbetsgivare att gå den här utbildningen. Jag tittade på olika utbildningar och...

Läs mer

  Varför valde du att gå Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef? – Den innehåller de viktigaste bitarna som jag behöver utveckla kunskaperna i. Min arbetsgivare gav ett stort stöd och känner verkligen...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+