Analysera företag – Analys II

I denna tredagarskurs får du lära dig metoder för att analysera företag, ditt eget och konkurrenters. Utgångspunkt för analysen är årsredovisningen.

Nästa kursstart
13 maj 2019
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Avgift 17 300 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

En analys kan t ex göras med avseende på tillväxt och finansiell balans och utifrån kapital-, personal- och omsättningsrelaterade lönsamhets- och effektivitetsmått. Vad som är viktigast beror på syftet med analysen. Svaret bestämmer sedan val av metod och tolkning. Kursens centrala delar utgörs av räkenskapsanalys samt kassaflödesanalyser som allt oftare används vid företagsvärderingar då de anses ge en rättvisare bild än många traditionella lönsamhetsmått.

För vem?

Kursen vänder sig till ekonomer, medarbetare inom bank och finans (särskilt medarbetare som gör kreditbedömningar), chefer, analytiker, konsulter, revisorer, journalister eller andra som behöver kunna analysera företag. För att tillgodogöra dig kursen bör du kunna läsa och förstå ett bokslut.

Kursinnehåll

 • Intern och extern analys
 • Räkenskapsanalys, nyckeltal för tillväxt, rörelsekapital, finansiell balans, lönsamhet, arbets- och kapitaleffektivitet
 • Samband mellan ett företags tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning
 • Beräkning av P/E-tal och substansvärde per aktie
 • Analys av rörelserisk och finansiell risk
 • Belysning av hur nyckeltal i ett företag påverkas
 • Kassaflödesanalys

Efter kursen

Efter kursen har du lärt dig analysmetoder som kan användas i de flesta företag, oberoende av storlek eller bransch. Du kommer att kunna avgöra vad som är viktigast att fokusera på beroende på syftet med analysen.

Fakta

Omfattning

Totalt 24 lektioner.

Intensivkurs

Kursen genomförs under 3 dagar kl. 09.00-16.00. Första dagen börjar dock kl. 10.00.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör steg två i FEI:s Certifikat Analays. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Analys i högermenyn.

Avgift

17 300 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 308 kr/mån.

Kursserien Analys I-III

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom analys:

Certifikat Analys

Analyscertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper i företagsanalys. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

För att erhålla Analyscertifikatet krävs:

a) Godkända tentamina på Läsa och förstå bokslut, Företagsanalys och Företagsförvärv och värdering. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Kursen Företagsförvärv och värdering ska vara fullföljd med minst 70 % närvaro. Även om många väljer att deltaga i kurserna Läsa & förstå bokslut och Företagsanalys, är det således inget krav för att erhålla Analyscertifikatet, det räcker med att de tenteras.

Avgift

750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

Paketerbjudanden

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Läsa & förstå bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva företag. Då ingår också tentamina för Certifikatet!

Ladda ner pdf

In English

Analysis Level II: Analysing Companies and their Performance

The course comprises general methods for the analysis of companies based on information drawn from the annual report. A particular analysis may, for example, focus on growth and financial worth plus capital, human resources and sales related profitability and efficiency ratios. The objective of the analysis decides what is of importance, which in turn determines the choice of method and interpretation. The core parts of the course are financial analysis and cash flow analyses; the latter being used increasingly more frequently for company valuations, as they are seen as providing a truer picture than many traditional profitability measurements.

The course is aimed at managers, analysts, consultants, accountants, auditors, financial journalists, and others who analyse companies in their line of work. To get the most out of the course, participants need a basic prior knowledge of understanding and interpreting financial statements equivalent to FEI Level 1: Understanding and Interpreting Financial Statements.

After having completed the course, you will be familiar with analysis methods that can be used in most companies irrespective of size or line of business. You will be able to determine where the focus of importance should be depending on the purpose of the analysis.

Course Contents

  • Internal and external analysis
  • Financial analysis, growth ratios, working capital, financial balance, profitability, labour and capital efficiency
  • The relationship between a company’s growth, profitability, and financial position
   P/E ratio and net worth calculations
  • Operational risk and financial risk analyses
  • Clarification of the affect on a company’s ratios
  • Cash flow analysis

Scope

3 days. Classes are in the daytime, 09.00-16.00. (The first day, however, starts at 10.00).

Certificates

This course is part of FEI’s Certificate in Analysis. Optional examinations are offered regularly throughout the year.

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+