Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp

Utbildningen Projektinköpare/Entreprenadingenjör är en utmärkt utbildning för dig som vill utbilda dig till inköpare inom byggbranschen. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess. Utbildningen genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier. FEI:s YH-utbildningar kan även köpas som uppdragsutbildning av din arbetsgivare. Läs mer om Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp – Uppdragsutbildning.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp, 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Om utbildningen

Projektinköpare/Entreprenadingenjör är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Vad är en Projektinköpare?

Projektinköparrollen i byggbranschen är väldigt nischad och komplex. Projektinköparen står ofta för majoriteten av företagets kostnader och har därav ett stort fokus internt. Mandatet för rollen och statusen på rollen har höjts markant på senaste år och ställer då högre krav på den profil som söks. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden
 • beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och inköpsprojekt
 • planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till verksamhetens behov och mål
 • bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter
 • förstå och värdera inköpens och logistikens påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl små som stora produktionsprojekt och entreprenader

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara projektinköpare, entreprenadingenjör, kategoriinköpare, sortimentinköpare, anbudsingenjör och kalkylator.

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 80 veckor. 26 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 26 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Bravida Sverige
Caverion Sverige
Elajo El & Energiteknik
Göteborgs Egnahem
HMB Construction
Infranord
KNPP Bygg & Plåtarbeten
NCC
VTG entreprenad
Peab Sverige
Riksbyggen Ekonomisk förening
Serneke Anläggning
Serneke Bygg
Svevia
Tage & Söner Byggnads
Veidekke Entreprenad

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

NCC Building
Hent
Veidekke Entreprenad AB
Hemsö Fastighets AB
KTH
Cobab
Svevia
Wästbygg AB
Thyssenkrupp
Stockholm stad

Kursinnehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Avtal och avtalsformer (15 yhp)

Kursen syftar till att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande olika inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. De studerande ska ges kunskaper om avtalslagen och dess tillämpning. De studerande ska även ges grundläggande färdigheter i att utforma och tolka avtal samt hur
inköpsprocessen, val av avtalsform och avtalets innehåll praktiskt kopplas till inköpsprocessens behovsanalys.

Byggprocessen och byggmateriallära (25 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande en fördjupad kunskap om byggprocessen från plan till förvaltning. Innehållet fokuseras mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden samt inköparens roll vid dessa. Målet är att den studerande ska få god kunskap om produktionstidsplanen och inköpstidsplanen för att som inköpare kunna göra rätt prioriteringar.

Digitalisering inom byggsektorn (20 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens i de kalkyl- planerings- och projekteringsverktyg som är generella och branschrelaterade. Kursen ger den studerande färdighet i att hantera tidsplan- och produktionsplaneringsverktyg. Den studerande ska få en förståelse för hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik samt kunna tolka och använda sig av informationen som härstammar från dessa. Den studerande ska även kunna tolka information ur PDF-läsare samt ha förmåga att tillföra information i de samma. Den studerande ska även få kunskap om och färdighet att använda modeller för mängdning.

Ekonomi för inköpare (25 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande företagsekonomi dels generellt, dels med fokus på ekonomi för entreprenad- och projektinköp. Att förstå hur inköp påverkar totalkostnad och lönsamhet samt förståelse för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet i stora som små projekt och entreprenader.

English for the Construction Industry (15 yhp)

The course aims and objectives are to provide the knowledge, skill and competence regarding the language and skills required to operate effectively in an international environment. The emphasis is on communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and vocabulary related to negotiation and production within the Construction Industry.

Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling (35 yhp)

Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande bygg och fastighetsjuridik. Kursen ger den studerande god kunskap om standardavtalen samt de allmänna bestämmelserna AMA, AB, ABT, AF, AFF och ABK, den studerande ges även förståelse om skillnaderna mellan dessa och hur de påverkar inköpen och riskhantering inom bygg och anläggning. Kursen ska även beskriva de olika entreprenadformerna samt hur de olika formerna påverkar inköp och risk.

Examensarbete (20 yhp)

Kursen ger kunskaper i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad kunskap om valt område inom branschen.

Förhandlingsteknik (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna genomföra en framgångsrik förhandling utifrån förhandlingsprocessen och dess framtagna behov och mål. Kursen innehåller förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och förutsättningar samt förhandlingsstrategi – att komma till avslut – att förstå betydelsen av relationer vid förhandlingsarbete. Den studerande får även kunskap om förhandlingsteam, sammansättning, roller och kompetenser samt om förhandlingar nationellt respektive internationellt.

Hållbarhet i byggande och leveranskedjan (20 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens om hållbarhetsbegreppet ur olika perspektiv. Den studerande ska kunna
redogöra för olika miljöklassningsverktyg samt för begreppen LCA och LCC. Den studerande ska efter kursen kunna göra enklare LCA och LCC samt kunna bedöma olika byggmaterials och byggmetoders hållbarhet. Den studerande ges en kompetens gällande hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköps och byggprocessen.

Inköp (20 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för
inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer. Den studerande ska förstå hur inköpsfunktionen arbetar, hur den kan samverka med verksamhetens övriga funktioner för att förbättra dess effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Vidare ska de studerande kunna de vanligaste inköpsprinciperna, hur inköpsprocessen bäst byggs upp och hur den kan tillämpas i praktiken, hur man väljer och utvärderar leverantörer. Den studerande ska även kunna inköps grundläggande begrepp och definitioner.

Kommunikation samt projekt- och mötesledning (20 yhp)

Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer samt att leda och hålla ihop delar av projekt. Målet är att lära de studerande att planera, genomföra och följa upp olika projekt. Kursen belyser även roller, ansvar och skyldigheter som projektledare
respektive projektmedlem, och hur man tillsammans kan få projektet att hålla tidsplan och leda till önskade resultat. Som stöd för rollerna belyses olika projektmodeller med sina moment/faser, samt olika verktyg, mallar, rutiner, mm som kan hjälpa projektledare och projektmedlemmar

Konstruktion och ritningslära (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande byggkonstruktionslära och ritningsläsning. Den studerande ska lära sig hur en byggnad fungerar så som klimatskärm och skydd. Den studerande ska få en förståelse för vilka laster som påverkar byggnaden. Den studerande kommer även kunna vilka stomlösningar som finns. Den studerande ska också lära sig att läsa och förstå ritningar samt dess skala, ram, detaljer och handlingsförteckning. Den studerande kommer även att fördjupa sig i AMA Hus 14. Målet med kursen är även att den studerande ska kunna förstå tekniska termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Supply Chain och logistik för byggbranschen (25 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande hur logistiken kan förbättra en verksamhets lönsamhet och förstärka dess effektivitet och konkurrenskraft. Vidare ska den studerande förstå hur ett logistiksystem är uppbyggt och fungerar samt hur logistik kan interagera med inköp och andra funktioner för att främja verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Den studerande ska även kunna logistikens grundläggande begrepp och definitioner.

LIA Lärande i Arbete 1 (60 yhp)

Syfte och mål med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet och utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA- perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på en byggarbetsplats och i synnerhet rutinerna för projektinköparen/entreprenadingenjören.

LIA Lärande i Arbete 2 (70 yhp)

Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

Ta del av hela utbildningsplanen

Om du vill fördjupa dig ännu mer i utbildningen och dess innehåll och mål kan du ta del av utbildningsplanen nedan. Utbildningsplanen är ett officiellt och övergripande dokument som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och andra förutsättningar. Klicka här för att läsa utbildningsplanen.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Studera i klassrum eller på distans i realtid

FEIFLEX betyder att lektionerna genomförs i våra dynamiska klassrum samtidigt som de sänds i realtid. I denna utbildning kan du välja på att:

 • närvara på plats i FEI:s lokaler i Stockholm eller
 • delta aktivt på distans var du än befinner dig

Se lektioner i efterhand

Dessutom går alla lektionerna att repetera i efterhand, hur många gånger du vill. Ett utmärkt sätt att förstärka inlärningen och förbereda inför examination.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Vårt luftiga studiecenter, där vi också erbjuder ett fullt utrustat kök och möjligheter att äta egen lunch, ligger i hörnet av Döbelnsgatan och Kammakargatan. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Fördelar för alla

FEIFLEX innebär fördelar för alla studerande oberoende av hur du väljer att studera för att passa just dina förutsättningar och din livssituation.

Behörighet & urval

Du ansöker genom att klicka på “Till ansökan” på denna utbildningssida. Du kommer att hamna på yh-antagning.se där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan förmedlas via yh-antagning.se. 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Särskilt prov

De flesta utbildningar kommer ha ett särskilt prov ett så kallat urvalsprov/antagningsprov. Det ligger till grund för urvalet till utbildningen. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om provet kommer du att få efter att du ansökt och blivit behörig till utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se

Urval och antagning

I urvalsprocessen dokumenteras poängtal från betygsvärdering och särskilt prov. De utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Väljer du att inte svara går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter utbildningsstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

YH på FEI – kvalitet och valfrihet

Yrkeshögskolan har etablerats som den kanske viktigaste utbildningsformen för arbetslivets kompetensförsörjning. FEI är en framträdande aktör inom YH. Vi erbjuder en rad aktuella och relevanta utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det betyder att YH-studier på FEI i mycket hög grad leder till jobb! Studierna är avgiftsfria och bedrivs på heltid.

FEI har både YH- och företagsutbildningar

FEI är även en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag och organisationer. FEI har således både YH-utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma på programmet. Det innebär flera fördelar för dig som funderar på att läsa en YH-utbildning på FEI. Den kanske främsta fördelen är att FEI har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Det har du nytta av både när du letar praktikplats (LIA) och när du så småningom söker arbete efter examen. FEI ger dig också möjlighet att komma tillbaka och vidareutbilda dig i takt med att din karriär utvecklas och dina arbetsuppgifter förändras.

Full satsning

Studier på FEI är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver ett stort engagemang. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Efter YH – bygg på med universitetsexamen

Om du väljer en tvåårig YH-utbildning på FEI som leder till en yrkeshögskoleexamen erbjuds du en unik möjlighet. Efter YH-utbildningen kan du bygga på med fortsatta studier för att uppnå en internationell universitetsexamen, detta till förmånliga villkor. Du behöver inte göra ett karriäravbrott – studierna kan med fördel bedrivas på deltid parallellt med arbetet. Läs mer om top up-utbildningar inom International Business Management respektive Fashion Management with Marketing.

FEI älskar kvalitet

FEI grundades redan 1888. 133 år senare ägs vi fortfarande av samma ideella medlemsförening – en ganska ovanlig ägarform i dagens utbildningslandskap. Skälet till att våra utbildningar har efterfrågats av näringslivet över tre sekel stavas kvalitet. FEI:s verksamhet styrs av ett utpräglat kvalitetstänkande och omsorg om våra studerande och samarbetspartners. Vi är stolta över vår långa historia och värnar om vårt varumärke. Om du väljer FEI kan du alltid vara säker på att få ett professionellt bemötande och en utbildningsupplevelse som är kvalitetssäkrad i minsta detalj.

Välkommen att läsa mer om utbildningarna. Kontakta gärna oss på FEI om du har frågor eller vill ha råd, skicka e-post till yh@fei.se, ring 010-410 59 00 eller se om vi är online i chatten längst ner till höger.


Andreas Degerfeldt,
Verksamhetschef för FEI Yrkeshögskola

En snabbare väg till examen

Tillgodoräkna tidigare studier eller erfarenhet

Kan du redan något av det som ingår i Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp? Har du samlat på dig dessa kunskaper genom tidigare utbildning eller relevant yrkeslivserfarenhet inom området? Vill du ha möjlighet att ”hoppa över” de avsnitt som du redan behärskar? Genom YH-flex, ej att förväxla med FEIFLEX, kan du tillgodoräkna dig de delar av utbildningen där du redan har tillräckliga kunskaper och endast läsa enstaka kurser för att därmed få en yrkeshögskoleexamen på kortare tid.

Vem kan välja YH-flex?

Om du bedömer att du redan har kunskaper som motsvarar ungefär halva utbildningen kan YH-flex vara något för dig. För att bli antagen behöver du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. Uppfyller du alla behörighetskraven och blir antagen till YH-flex så påbörjas en validering, dvs kartläggning och bedömning, av din tidigare erfarenhet.

Hur går valideringen till?

Kompetenskartläggningen inleds genom att du fyller i ett kartläggningsformulär med uppgifter om tidigare utbildning, yrkeslivserfarenhet, arbetsuppgifter, etc. En bedömning av din nuvarande kompetens görs tillsammans med näringslivet i form av våra yrkesverksamma lärare och företagsrepresentanter från utbildningens ledningsgrupp. Bedömningen kan innefatta intervjuer, prov och tester. När valideringen är klar får du besked om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vilka kurser du behöver läsa för att få en examen. Du får en individuell studieplan som innefattar de kompletterande kurserna.

Hur ansöker man till YH-flex?

Genom att bifoga kompetenskartläggningsformuläret i din ansökan är du med i urvalet för YH-flex. Om du blir antagen till YH-flex så kommer du att bli erbjuden möjligheten att validera din kompetens, tillgodoräkna dig delar av utbildningen och därmed snabbare kunna ta examen.

Klicka här för att läsa utbildningsplanen

Klicka här för att ladda ner kompetenskartläggningsformuläret

Öppet hus 2022

Våra öppna hus är en utmärkt möjlighet att bilda dig en uppfattning om FEI är rätt val för dig. Du träffar oss som jobbar här och vi presenterar FEI och hur vårt kvalitetsarbete genomsyrar vår verksamhet. Du får information om hur det är att studera hos en etablerad utbildare som FEI inklusive en genomgång av vår unika hybridmodell FEIFLEX – särskilt viktigt om du tänker läsa i huvudsak på distans. I samband med detta får du också tillfälle att träffa de ambassadörer som bäst kan förmedla vad utbildningarna handlar om: nuvarande och tidigare studerande!

Under 2021 hålls inga fler Öppet hus då årets YH-ansökan är stängd. Nya Öppet hus-tillfällen kommer under våren 2022 efter att nästa års YH-ansökan har öppnat.

Vill du få en inbjudan till nästa Öppet hus? Anmäl dig här.

FEI är en fullvärdig medlem i Yrkeshögskoleförbundet. 

Vanliga frågor

När är sista ansökningsdag?

Sista ansökningsdag var den 12 maj 2021. Nästa ansökningsperiod öppnar i början av 2022.

Hur ofta startar utbildningarna?

Våra utbildningar har en start per år. Dessa sker i augusti eller september beroende på utbildning.

Vad har ni för antagningskrav?

I alla utbildningar är det krav på grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Det betyder avslutad gymnasieexamen eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska. Läs mer under Ansökan & CSN.

Utbildningen Energiingenjör är vår enda utbildning som kräver mer än grundläggande behörighet. Läs mer på utbildningssidan för att se vilka behörigheter som krävs.

Har ni ett urvalsprov/antagningsprov?

Ja, i alla utbildningar kommer det vara ett särskilt prov som ligger till grund för urvalet. Alla behöriga sökande erbjuds att skriva provet som består av delar i svenska, engelska och matematik. Mer information om detta får du när du ansökt till utbildningen.

Kan man läsa utbildningen via FEIFLEX?

Ja alla våra utbildningar går att ta del av via FEIFLEX. Vilket betyder att du kan välja mellan att medverka på plats eller delta aktivt i realtid via din dator.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked meddelas under juni månad.

Behöver jag en dator för att studera?

Ja, vi förväntar oss att våra studerande har en dator för att kunna studera på bästa sätt. Om du väljer att följa utbildningen på distans via FEIFLEX krävs det att du har en webbkamera och ett headset.

Hur långa är FEI:s yrkeshögskoleutbildningar?

Det varierar beroende på utbildning. De flest av våra yrkeshögskoleutbildningar är tvååriga och på 400 yhp. Några av våra utbildningar bedrivs under ett och ett halvt år och är på 300 yhp. En veckas studier motsvarar 5 yhp.

Hur mycket tid kräver utbildningen?

Alla våra utbildningar innebär heltidsstudier. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter samt egna studier. Under LIA-perioder följer du arbetsplatsens arbetstider.

Finns det möjlighet till studielån?

Ja, alla yrkeshögskoleutbildningar berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Vilken betygsskala används?

Alla kurser som förekommer i en utbildning har betygsskalan IG, G och VG och det gäller även för Lärande i arbete, LIA. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten och inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp.

Hur vet jag att utbildningen är aktuell?

Varje utbildning har sin egen ledningsgrupp. I ledningsgruppen sitter representanter från näringslivet, de studerande och från utbildningsanordnaren. Majoriteten av ledningsgruppens medlemmar utgörs av personer från arbetslivet. Det garanterar att kursinnehållet alltid är aktuellt.

Hur mycket praktik ingår?

Det varierar lite beroende på utbildning, men i snitt är det cirka 25-30 % av utbildningstiden som utgörs av LIA (praktik).

Hur får man en LIA-plats?

Utbildningsledaren och du som studerande samarbetar vid anskaffning av LIA-plats. Det ställer krav på att alla inblandade är aktiva och arbetar efter de riktlinjer som FEI har formulerat.

Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd, får jag det hos er?

Ja, du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Du kan läsa mer på www.myh.se

 

Fick du inte svar på din fråga? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är online i chatten längst ner till höger på sidan.

Senast på FEI
Mihaela Årebjer - Ekonomichefsprogrammet

Mihaela Årebjer arbetar numera som Chief Financial Officer på CBG, ett globalt företag som erbjuder professionella språktjänster och översättningsteknik med verksamhet runt om i världen. De har en bred kundbas...

Läs mer

Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem....

Läs mer

Markus Forsstsröm, Företagsekonom 60 hp

Skyhill är ett konsultbolag inom arkitektur och projektledning som hjälper kunderna med allt från att rita, planera, bygga och underhålla fastigheter. – Som konsultbolag måste vi i varje enskild del...

Läs mer

+