Värdera & förvärva företag – Analys III

Företagsförvärv blir ett allt vanligare sätt för företag att expandera och utveckla, även i mindre företag. Det finns många fördelar med att köpa och sälja bolag, men också många risker.

Nästa kursstart
3 juni 2019
Omfattning

Intensivt 3 dagar

Avgift 20 400 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Flera olika metoder för att göra ekonomiska och rättsliga bedömningar av företag i samband med företagsförvärv, bl a företagsvärdering och företagsbesiktning (due diligence). Transaktionen har ofta formen av ett avgränsat och målinriktat projekt, transaktionsprocessen. Processen börjar med en idé och slutar med en sammanslagning men innehåller flera olika moment och verktyg.

Kursen behandlar den praktiska verkligheten bakom företagsförvärv och ger kunskap om bl a de olika analysmetoderna som används, såsom DCF-värdering och finansiell besiktning. Teori och presentationer varvas med övningar och diskussioner.

För vem?

Kursen vänder sig till chefer, revisorer, banktjänstemän, konsulter, redovisningspersonal, analytiker och andra som kommer i kontakt med företagsförvärv på olika sätt i sin yrkesutövning.

Kursinnehåll

 • Varför köper företag andra företag?
 • Vilka risker finns vid företagsförvärv?
 • Transaktionsprocessens delar
 • Strategisk analys
 • Företagsvärdering
 • Företagsbesiktning (due diligence)
 • Avsiktsförklaring (letter of intent) och köpavtal
 • Rättsregler vid företagsförvärv
 • Integrations- och efterarbete

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha bättre förmåga att förstå och arbeta med företagsförvärvets alla delar. Bland annat behärskar du transaktionsprocessen och har ingående kännedom om olika moment, t ex strategisk analys, företagsvärdering, företagsbesiktning och avtalsskrivning.

Fakta

Omfattning

Företagsförvärv & värdering genomförs under 3 dagar kl. 09.00-16.00. Första dagen börjar dock kl. 10.00.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Denna kurs utgör steg tre i FEI:s Certifikat Analys. Frivillig tentamen erbjuds löpande under året. Klicka på Certifikat Analys i högermenyn.

Avgift

20 400 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 363 kr/mån.

Kursserien Analys I-III

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom analys:

Certifikat Analys

Analyscertifikatet är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har tillgodogjort dig mycket goda kunskaper i företagsanalys. Certifikatet bevisar att du har tillräckliga kunskaper för att kunna läsa och förstå ett bokslut, beräkna nyckeltal för tillväxt, lönsamhet och finansiell ställning, upprätta en kassaflödesanalys samt göra företagsvärdering och besiktning (due diligence).

För att erhålla Analyscertifikatet krävs:

a) Godkända tentamina på Läsa och förstå bokslut, Företagsanalys och Företagsförvärv och värdering. Om du blir godkänd arkiveras ditt resultat. Först när samtliga nivåer är avklarade erhålls certifikatet, d.v.s. inget betyg ställs ut för varje enskild nivå. Samtliga nivåer skall vara godkända inom en femårsperiod.

b) Kursen Företagsförvärv och värdering ska vara fullföljd med minst 70 % närvaro. Även om många väljer att deltaga i kurserna Läsa & förstå bokslut och Företagsanalys, är det således inget krav för att erhålla Analyscertifikatet, det räcker med att de tenteras.

Avgift

750 kr exkl. moms. per nivå. Om du inte blir godkänd på en viss nivå kan du pröva igen vid nästa tentamenstillfälle utan kostnad (obegränsat antal försök).

Paketerbjudanden

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Läsa & förstå bokslut, Analysera företag och Värdera & förvärva företag. Då ingår också tentamina för Certifikatet!

Ladda ner pdf

In English

Analysis Level III: Acquisitions and Valuations

Acquisitions are becoming an increasingly common way for companies to expand and develop, so also for smaller businesses. Buying and selling companies have many advantages, but there are also many risks involved. Several different methods exist in order to make financial and legal assessments concerning companies in connection with acquisitions, among them company valuations and due diligence.

The transaction often has the structure of a defined and goal orientated project; the transaction process. The process starts off as just a thought and ends up as a merger but contains a number of different phases and tools. The course covers the actual course of events behind the acquisition and provides thorough insight into the different methods of analysis used, such as DCF-valuation and due diligence. Theory and presentations are mixed with exercises and discussions.

The course is aimed at managers, accountants, auditors, bank employees, consultants, accounting technicians, analysts, and others who come into contact with acquisitions through their work.

After completion of the course you will have improved your ability to understand and work with all the different aspects of acquisitions, such as understanding the transaction process and have in depth knowledge of the different elements; for example strategic analysis, company valuation, due diligence and the drafting of agreements.

Course Contents

  • Why do companies buy other companies?
  • What are the risks involved in acquisitions?
  • The different parts of the transaction process
  • Strategic analysis
  • Company valuation
  • Due diligence
  • Letters of intent and purchase agreements
  • Law relating to acquisitions
  • Integration tasks and follow-ups

Scope

3 days. Classes are in the daytime, 09.00-16.00. (The first day, however, starts at 10.00).

Certificate

This course is part of FEI’s Certificate in Analysis. Optional examinations are offered regularly throughout the year.

Om läraren Robert Sevenius

Om Robert

Robert är rådgivare vid företagsförvärv och strategiska affärstransaktioner. Han är också författare och kursansvarig lärare inom de juridiska institutionerna på Stockholms universitet och Linköpings universitet. Han anlitas för expertutlåtanden samt skriver regelbundet artiklar och böcker rörande bl.a. företagsförvärv och bolagsstyrning.

Utbildning

 • Ekonomie licentiat
 • Jur kand

Erfarenhet

Robert har sedan mitten av 1990-talet arbetat med finansiell och juridisk rådgivning inom företagsöverlåtelser och strukturella affärer i näringslivet. Han är även utbildare för praktiskt yrkesverksamma företagsledare, jurister och konsulter vid bland annat FEI och Sveriges Advokatsamfund.

Robert har författat ett flertal böcker och artiklar inom bl.a. företagsförvärv, bolagsstyrning, företagsbesiktning samt finans- och börsrätt:

 • Due diligence – besiktning av företag, Sanoma utbildning, 2013
 • Börsrätt, uppl. 3 (redaktör tillsammans med Torsten Örtengren) Studentlitteratur, 2012.
 • Företagsförvärv, uppl.2, Studentlitteratur, 2011
 • Praktisk bolagsstyrning – roller, uppgifter och ansvar, Bonnier utbildning, 2010.
 • Bolagsstyrning, Studentlitteratur, 2007.
 • Om ”due diligence” – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, Svensk Juristtidning, 2007 (nr 5-6)
 • Vilket värde har köpeskillingen vid företagsförvärv?, Tidskriften Balans, 2004 (nr 6-7)
 • On the instruments of governance – a law & economics study of capital instruments in limited liability companies (thesis no. 956), Linköpings universitet, 2002

Kurser på FEI

Robert undervisar på:

 

 

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+