Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare, 400 yhp (uppdragsutbildning)

Detta är marknadens mest heltäckande YH-utbildning inom försäkringsområdet. Den har fast förankring i branschen och uppfyller Finansinspektionens teoretiska krav för att bli förmedlare. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp (yh-poäng), 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med försäkringsbranschen och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar under två år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs ges schemalagda föreläsningar två till tre heldagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i Arbete (LIA) följer du arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet.

Utbildningen kännetecknas av:

 • marknadens mest omfattande utbildning
 • integrerad praktik på ledande bolag i försäkringsbranschen
 • uppfyller Finansinspektionens teoretiska krav för att kunna bli förmedlare

Vad är en Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare?

En försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner eller företag råd när det gäller olika försäkringslösningar och en skadereglerare hanterar olika skador som den försäkrade råkat ut för. En riskbedömare, underwriter, arbetar med att bedöma risker.

I Sverige finns det drygt 450 försäkringsbolag, över 1000 förmedlarföretag och omkring 20 000 anställda.

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara administratör, rådgivare, förmedlarassistent, skadereglerare och riskbedömare/underwriter.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 66 veckor. 24 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 400 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 24 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med gediget stöd från skolan i form av studiebesök och CV-skrivning. Deltagare i uppdragsutbildning har möjlighet att göra LIA-perioden hos den egna arbetsgivaren. Exempel på externa företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

AFA
AIG
Akademikerförsäkring
Amb & Rosén
Amendo
AXA Partners
AXA XL
Brookfield
Chubb
Dina Försäkringar
Europeiska Reseförsäkringar
Gar-Bo
Gjensidige
Idur
If
JW Loss Adjusting
Länsförsäkringar
Löf
Marsh
Max Matthiessen
Moderna Försäkringar
Movestic
NCC Försäkring
Nordnet
Protector
Risk-Point
SPP
Stockholmsregionens Försäkring
Svedea
Säkra
Söderberg & Partners
Trygg-Hansa
VanAmeyde
WaterCircles
Willis Towers Watson
Zurich

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen för försäkringsutbildningen på FEI består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer är representerade:

AFA
Amb & Rosén
Amendo Bemanning & Rekrytering
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO
Willis Towers Watson
InsureSec
Länsförsäkringar
Stockholms stad
Swedbank Försäkring
Säkra Stockholm Öst
Söderberg & Partners

 

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Sakförsäkring, person (20 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom skadeförsäkring.

Sakförsäkring, företag (30 yhp)

Målet med kursen är att ge färdighet i hur man utreder försäkringsbehov och sätter samman ett försäkringsprogram för företag samt ge kunskaper i produktutveckling.

Liv- och pensionsförsäkring (20 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom liv- och pensionsförsäkring, premieuppbyggnad samt hur de bygger på det skydd som samhället och kollektivavtalade lösningar tillhandahåller.

Liv- och pensionsförsäkring fördjupningskurs (30 yhp)

Målet med kursen är att ge färdighet i hur man utreder försäkringsbehov och kunskap om de vanligaste privata försäkringsprodukterna inom liv och pensionsförsäkring, premieuppbyggnad samt hur de bygger på det skydd som samhället och kollektivavtalade lösningar tillhandahåller.

Risk Management (30 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap om hur ett systematiskt riskhanteringsarbete bedrivs inom olika områden (försäkringsrisker, finansiella risker, affärsrisker mm) och att ge färdigheter att arbeta som assisterande risk manager/säkerhetsansvarig.

Juridik (25 yhp)

Målet med kursen är att ge färdigheter att hitta relevanta rättsregler i en given situation inom finans och försäkring samt att ge kunskap om de mest relevanta juridiska områden inom försäkring. Avslutningsvis ingår de kunskapstester som Finansinspektionen kräver rörande regelverket för de som arbetar med försäkringsförmedling.

Examensarbete (20 yhp)

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning (20 yhp)

Målet med kursen är att ge färdigheter i olika metoder för omvärldsbevakning samt att ge kunskaper om finans- och försäkringsbranschen i allmänhet och dess arbetsmarknad i synnerhet.

Engelska (20 yhp)

Målet med kursen är att ge färdigheter att studera utländsk finans- och försäkring och kunskap i engelsk fackterminologi.

Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance (25 yhp)

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå tillräckliga kunskaper om försäkringsförmedlarens roll och ansvar i samhället och vikten av ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Ekonomi (20 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap i samhällsekonomi, kunders ekonomi (företag och privat-personer), försäkringsbolagets ekonomi samt hur den ekonomiska utvecklingen inom respektive område påverkar finans- och försäkringsbranschen och dess kunder.

Kundkommunikation och säljteknik (20 yhp)

Målet med kursen är att ge färdigheter i att presentera ett budskap i tal och skrift.

LIA Lärande i Arbete (120 yhp)

Målet med kursen är att ge praktisk erfarenhet inom området försäkring. Arbetsuppgifterna kan variera med hänsyn till vilken typ av företag som LIA:n fullgörs i. De studerande skall inom givet verksamhetsområde självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter och här ingår handläggning av gradvis svårare arbetsuppgifter inom valt fördjupningsområde.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 192 000 kr exkl. moms delas upp på fyra faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 3 282 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

Vad gör utbildningen Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare på FEI Yrkeshögskola unik? Vår utbildning är den enda yrkeshögskoleutbildningen i Sverige som är 100% utformad för försäkringsbranschen, vilket gör den verkligt unik. Vi...

Läs mer

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+