Fler arbetsmiljöinspektioner på små företag – har ni koll på vad som gäller?

Undersökningar från Arbetsmiljöverket har visat att små företag inte aktivt tar del av arbetsmiljöreglerna och generellt inte jobbar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöverket inledde därför under oktober 2023 en ny satsning med ökade inspektioner, som syftar till att få små företag att komma vidare i sitt arbetsmiljöarbete. Det innebär att Arbetsmiljöverket gör särskilt många inspektioner av företag mellan 1 och 49 anställda just nu.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket som innebär att arbetsgivare ska organisera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets undersökningar har visat att arbetet med arbetsmiljö i små företag ofta sköts när något händer, när en skada uppstår, eller när de tvingas genomföra åtgärder utifrån myndighetens krav.

Under hösten 2023 och fram till mars 2024 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera över 1000 företag med 1-49 anställda. Inspektionerna kommer att fokusera på följande områden:

 • Fallolyckor: Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken i arbetslivet, och de är särskilt vanliga i små företag. Inspektörerna kommer att titta på hur företag arbetar för att förebygga fallolyckor, till exempel genom att säkerställa att det finns bra fallskydd och att anställda får utbildning i hur de ska arbeta på ett säkert sätt.
 • Ergonomi: Ergonomiska risker kan leda till besvär som rygg- och nacksmärta, och de är också vanliga i små företag. Inspektörerna kommer att titta på hur företag arbetar för att förebygga ergonomiska risker, bland annat genom att se till att anställda har rätt arbetsutrustning och att arbetsplatserna är utformade på ett ergonomiskt sätt.
 • Sysselsättningsformer: Arbetsmiljöregler gäller för alla arbetstagare, oavsett anställningsform. Inspektörerna kommer att titta på hur företag arbetar för att säkerställa att alla anställda har en god arbetsmiljö, oavsett om de är anställda på heltid, deltid, som timanställd eller på annat sätt.

Allvarliga konsekvenser vid bristande arbetsmiljö

Om företaget inte får godkänt vid en inspektion kan konsekvenserna bli allvarliga.

 • Arbetsmiljöverket kan utfärda ett föreläggande. Ett föreläggande är ett skriftligt beslut som kräver att företaget vidtar åtgärder för att åtgärda bristerna i arbetsmiljön. Om företaget inte följer ett föreläggande kan Arbetsmiljöverket vidta ytterligare åtgärder, till exempel fatta ett vitesföreläggande eller inleda ett förvaltningsrättsligt förfarande.
 • Arbetsmiljöverket kan fatta ett vitesföreläggande. Ett vitesföreläggande är ett beslut som innebär att företaget tvingas betala en viss summa pengar om företaget inte vidtar åtgärder för att åtgärda bristerna i arbetsmiljön.
 • Arbetsmiljöverket kan inleda ett förvaltningsrättsligt förfarande. Om företaget inte följer ett föreläggande eller ett vitesföreläggande kan Arbetsmiljöverket inleda ett förvaltningsrättsligt förfarande. I ett sådant förfarande kan Arbetsmiljöverket kräva att företaget vidtar åtgärder för att åtgärda bristerna i arbetsmiljön. Om företaget inte följer Arbetsmiljöverkets beslut i förvaltningsrättsligt förfarande kan Arbetsmiljöverket vidta ytterligare åtgärder, till exempel utfärda ett vitesföreläggande eller stänga arbetsplatsen.

Tips på hur företag kan arbeta för att undvika brister vid en inspektion

 • Ta fram en arbetsmiljöhandbok för företaget och arbetsplatsen.
 • Utbilda anställda om arbetsmiljö. Alla anställda ska ha grundläggande kunskap och kompetens om arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning.
 • Utveckla rutiner för riskbedömningar. Arbetsgivarens ska göra undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner som är en viktig del av arbetsmiljöarbetet.
 • Genomför kontroller av arbetsmiljön. Regelbundna kontroller av arbetsmiljön är ett sätt att säkerställa att arbetsmiljön är säker och hälsosam.
 • Kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet kontinuerligt och årligen för att säkerställa att det är effektivt.

Kostsamt att strunta i verksamhetens arbetsmiljö

Om ett föreläggande eller förbud inte följs efter en inspektion kan företag tvingas betala ett vitesbelopp. Storleken på vitesbeloppet bestäms utifrån vad åtgärderna kostar att genomföra och vilken summa som krävs för att arbetsgivaren ska följa beslutet. Sanktionsavgifterna beslutas av Arbetsmiljöverket och är mellan 5 000 och 1 000 000 kronor. Företagsboten som däremot beslutas av domstol kan uppgå till 500 miljoner kronor. Att som arbetsgivare strunta i arbetsmiljön och bryta mot arbetsmiljöregler kan därmed bli en dyr affär.

Läs mer om hur FEI kan hjälpa din verksamhet att ta fram en arbetsmiljöhandbok här.

Läs om vår kurs Certifikat Arbetsmiljö här.

Publicerat den 29 november 2023