Certifikat Arbetsmiljö

Nya arbetsmiljöregler träder i kraft 1 januari 2025. Har du på koll på vad det innebär? Den här kursen är för dig som arbetar eller planerar att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa din kompetens!

Certifikat Arbetsmiljö ger dig kunskaper om hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och förståelse för dess betydelse för en framgångsrik organisation. Med hjälp av erfarna kursledare får du även börja ta fram en arbetsmiljöhandbok med förslag på texter att anpassa till din verksamhet.

Vill du veta mer? Fyll i din intresseanmälan här!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

Översikt

Om kursen

Kursen Certifikat Arbetsmiljö ger dig fördjupade kunskaper och verktyg för att du ska kunna bedriva det viktiga arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Tillsammans med kursledarna påbörjar du arbetet med en arbetsmiljöhandbok, utifrån din verksamhets förutsättningar. Du lär dig strukturen för att kunna komplettera och uppdatera den i ditt arbete efter kursen.

De viktigaste skälen till att arbeta med arbetsmiljö är att:

 • Följa lagar och regler – Arbetsmiljöverket kan bötfälla en verksamhet som inte sköter arbetet
 • Upptäcka risker i arbetet och kunna åtgärda dem i tid, samt förebygga tillbud och olycksfall
 • Skapa goda arbetsförhållanden för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen
 • Bidra till färre driftsstörningar, förbättrad kvalitet, ökad trivsel och engagemang i arbetet
 • Kunna bli en ännu mer attraktiv, hälsofrämjande, hållbar och framgångsrik verksamhet

Fokus på tekniker och metoder

I kursen ingår teori men fokus är på tillämpning av metoder, för att ge dig konkreta kunskaper i fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Inlärningen förstärks genom att du arbetar med en arbetsmiljöhandbok och får grunderna till en arbetsmiljöhandbok som uppfyller arbetsmiljöansvaret.

Utformning för yrkesverksamma

Kursen är utformad för dig som är yrkesverksam. Mellan lektionerna arbetar du med kapitel i arbetsmiljöhandboken utifrån din verksamhets förutsättningar och bedriver självstudier.

Efter kursen:

 • Har du fått och påbörjat en struktur till arbetsmiljöhandboken för din verksamhet
 • Har du fördjupat din kompetens kring olika perspektiv, metoder och modeller inom arbetsmiljö
 • Har du fått kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter
 • Har du fått fördjupad kunskap inom organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö
 • Har du fått fördjupad kunskap inom anpassning och rehabilitering
 • Vet du hur organisationen ska samverka i arbetsmiljöarbetet, med roller och ansvarsfördelning
 • Har du fått en djupare förståelse för vilken affärsnytta en god arbetsmiljö skapar i verksamheten
 • Kan du bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats
 • Kan du vara ett bollplank mot ledning, chefer och anställda i arbetsmiljöfrågor
 • Kan du bedriva samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare
 • Är du lämpad att ha det praktiska ansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats

 

Fakta

Omfattning

Certifikat Arbetsmiljö omfattar lektioner en dag i veckan under ca 8 veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med andra deltagare.

eller

 • Delta live online på distans, var du än befinner dig. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna under kursen. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Arbetsmiljö krävs godkända inlämningsuppgifter samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

43 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån.

Kursinnehåll

Kursen inleder med en historisk tillbakablick. Vi går sedan igenom vilka myndigheter som har i uppdrag att arbeta med arbetsmiljö, följt av vad som ingår i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna. Vi går igenom vilka delar som ingår i arbetsmiljön, både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur man tillämpar ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursen sätter fokus på hur en arbetsmiljöhandbok tas fram, utifrån förutsättningarna i din verksamhet. I den ingår bland annat arbetsmiljöpolicy, mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, olika rutiner och instruktioner.

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla, därför går vi även igenom hur du engagerar alla i organisationen kring samverkan och delaktighet i arbetsmiljöarbetet.

Vi behandlar olika teorier och modeller utifrån forskning, samt hur de ska tillämpas praktiskt.

Dag 1

 • Presentation av kursen
 • Arbetsmiljö förr och nu
 • Myndigheter som har i uppdrag att arbeta med arbetsmiljö
 • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter
 • Hur ska ett framgångsrikt praktisk arbetsmiljöarbete bedrivas?
 • Genomgång av rubrikerna som ska vara med i en arbetsmiljöhandbok och arbetet med arbetsmiljöhandboken under kursen
 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
 • Angränsade lagstiftning till arbetsmiljöområdet
 • Skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar

Dag 2

 • Fördjupade kunskaper i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)”
 • De olika delarna som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Olika sätt att undersöka arbetsmiljön
 • När riskbedömningar ska användas i verksamheten
 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Författa fördelning av arbetsmiljöuppgifter för chefer och specifika personer
 • Ta fram riskbedömning för en händelse

Dag 3

 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Olika sätt att undersöka den fysiska arbetsmiljön
 • Olika typer av skyddsutrustning
 • Om riskobservationer, tillbud och olycksfall
 • Tillvägagångsätt för att rapportera samt utreda tillbud och olyckor
 • Genomförande av en skyddsrond på din arbetsplats

Dag 4

 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)”
 • Olika sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Fördjupning i ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Genomgång av diskrimineringslagen
 • Vikten av introduktion av chefer och medarbetare
 • Författa en arbetsmiljöpolicy och ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för sin organisation
 • Ta fram en introduktion som gäller för chefer och medarbetare i din organisation

Dag 5

 • Fördjupning av de olika rollerna och aktörerna i arbetsmiljöarbetet
 • Vad gäller vid ett arbetsmiljöproblem?
 • Skillnad mellan samverkan, medverkan och deltagande i arbetsmiljöarbetet
 • Skyddskommitténs uppgifter och dess deltagare
 • Vad ingår i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Författa hur samverkan, medverkan och deltagande i din organisation ser ut
 • Ta fram en agenda och ett protokoll för en skyddskommitté

Dag 6

 • Genomgång av föreskriften AFS 2020:5
 • Ta fram en rutin för arbetsanpassning
 • Rehabiliteringsansvaret förr och nu
 • Rehabiliteringskedjan
 • Olika roller i rehabiliteringsarbetet
 • Vad gäller vid arbetsförmåga?
 • Ta fram en plan för återgång i arbetet

Dag 7

 • Rehabilitering – fördjupning
 • Rehabilitering utifrån olika case

Dag 8

 • Föreläsning om dödsfall, olyckor och tillbud på arbetsplatsen
 • Presentera din organisations årliga uppföljning av arbetsmiljöarbetet
 • Presentation av arbetet med din organisations arbetsmiljöhandbok
Du kanske även är intresserad av...

Vad är en arbetsmiljöhandbok? En arbetsmiljöhandbok är ett dokument som beskriver företagets arbetsmiljöarbete. Den ska vara lättillgänglig för alla anställda, tydlig och regelbundet uppdateras. Arbetsmiljöhandboken kan innehålla följande: Företagets arbetsmiljöpolicy...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket som innebär att arbetsgivare ska organisera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets undersökningar har visat att arbetet med arbetsmiljö i små företag ofta...

Läs mer

FEI:s Certifikat Arbetsmiljö vänder sig till personer med grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö som behöver fördjupa sin kompetens för att driva och utveckla arbetsmiljön på sin arbetsplats. Kursen går igenom vilka...

Läs mer

+