By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Certifikat Arbetsmiljö

Samtliga verksamheter med fler än tio anställda måste dokumentera sitt arbetsmiljöarbete. Kursen är för dig som arbetar eller planerar att arbeta med arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa din kompetens!

Certifikat Arbetsmiljö ger dig kunskaper om hur du bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och förståelse för dess betydelse för en framgångsrik organisation. Med hjälp av erfarna kursledare får du även strukturen för en arbetsmiljöhandbok och förslag på texter att anpassa till din verksamhet.

Vill du veta mer? Fyll i din intresseanmälan här!

Nästa kursstart
27 september 2023
Omfattning

1 dag/vecka - 8 veckor. Delta på plats eller live online via FEIFLEX.

Avgift 43 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen Certifikat Arbetsmiljö ger dig fördjupade kunskaper och verktyg för att du ska kunna bedriva det viktiga arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Tillsammans med kursledarna påbörjar du arbetet med en arbetsmiljöhandbok, utifrån din verksamhets förutsättningar. Du lär dig strukturen för att kunna komplettera och uppdatera den i ditt arbete efter kursen.

De viktigaste skälen till att arbeta med arbetsmiljö är att:

 • Följa lagar och regler – Arbetsmiljöverket kan bötfälla en verksamhet som inte sköter arbetet
 • Upptäcka risker i arbetet och kunna åtgärda dem i tid, samt förebygga tillbud och olycksfall
 • Skapa goda arbetsförhållanden för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen
 • Bidra till färre driftsstörningar, förbättrad kvalitet, ökad trivsel och engagemang i arbetet
 • Kunna bli en ännu mer attraktiv, hälsofrämjande, hållbar och framgångsrik verksamhet

Fokus på tekniker och metoder

I kursen ingår teori men fokus är på tillämpning av metoder, för att ge dig konkreta kunskaper i fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Inlärningen förstärks genom att du arbetar med en arbetsmiljöhandbok och får grunderna till en arbetsmiljöhandbok som uppfyller arbetsmiljöansvaret.

Utformning för yrkesverksamma

Kursen är utformad för dig som är yrkesverksam. Mellan lektionerna arbetar du med kapitel i arbetsmiljöhandboken utifrån din verksamhets förutsättningar och bedriver självstudier.

Efter kursen ska du:

 • Ha kommit långt i arbetet med att ta fram en arbetsmiljöhandbok för din verksamhet
 • Ha fördjupat din kompetens kring olika perspektiv, metoder och modeller inom arbetsmiljö
 • Ha fått kunskaper om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och gällande föreskrifter
 • Veta hur organisationen ska samverka i arbetsmiljöarbetet, med roller och ansvarsfördelning
 • Ha fått en djupare förståelse för vilken affärsnytta en god arbetsmiljö skapar i verksamheten

Bygg på med fortsatta studier

Certifikat Arbetsmiljö kan ses som en fristående kurs, eller utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Sedan kan du läsa Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Fakta

Omfattning

Certifikat Arbetsmiljö omfattar lektioner en dag i veckan under ca 8 veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med andra deltagare.

eller

 • Delta live online på distans, var du än befinner dig. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna under kursen. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat Arbetsmiljö krävs godkända inlämningsuppgifter samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

43 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån.

Kursinnehåll

Kursen inleder med en historisk tillbakablick. Vi går sedan igenom vilka myndigheter som har i uppdrag att arbeta med arbetsmiljö, följt av vad som ingår i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifterna. Vi går igenom vilka delar som ingår i arbetsmiljön, både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt hur man tillämpar ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursen sätter fokus på hur en arbetsmiljöhandbok tas fram, utifrån förutsättningarna i din verksamhet. I den ingår bland annat arbetsmiljöpolicy, mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, olika rutiner och instruktioner.

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla, därför går vi även igenom hur du engagerar alla i organisationen kring samverkan och delaktighet i arbetsmiljöarbetet.

Vi behandlar olika teorier och modeller utifrån forskning, samt hur de ska tillämpas praktiskt.

Dag 1

 • Presentation av kursen
 • Historisk tillbakablick
 • Myndigheter som har i uppdrag att arbeta med arbetsmiljö
 • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter
 • Att bedriva ett framgångsrikt praktisk arbetsmiljöarbete
 • Genomgång av rubrikerna som ska vara med i en arbetsmiljöhandbok och arbetet med arbetsmiljöhandboken under kursen
 • Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
 • Angränsade lagstiftning till arbetsmiljöområdet
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Dag 2

 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)”
 • De olika delarna som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Olika sätt att undersöka arbetsmiljön
 • När riskbedömningar ska användas i verksamheten
 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Författa fördelning av arbetsmiljöuppgifter för chefer och specifika personer
 • Ta fram riskbedömning för en händelse

Dag 3

 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Olika sätt att undersöka den fysiska arbetsmiljön
 • Olika typer av skyddsutrustning
 • Om riskobservationer, tillbud och olycksfall
 • Tillvägagångsätt för att rapportera samt utreda tillbud och olyckor

Dag 4

 • Fördjupade kunskaper i föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4)”
 • Olika sätt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Fördjupning i ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen
 • Kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet
 • Vikten av introduktion av chefer och medarbetare
 • Författa en arbetsmiljöpolicy och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för sin organisation
 • Författa en introduktion av chefer och medarbetare

Dag 5

 • De olika rollerna och aktörerna inom arbetsmiljöarbetet
 • Fördjupning när det gäller rollerna: arbetsgivaren, skyddsombud och arbetstagare
 • Vid ett arbetsmiljöproblem – vad gäller?
 • Samverkan, medverkan och deltagande i arbetsmiljöarbetet
 • Skyddskommitténs uppgifter och dess deltagare
 • Den årliga uppföljningen
 • Författa hur samverkan och medverkan i organisationen ser ut
 • Ta fram en agenda och ett protokoll för en skyddskommitté

Dag 6

 • Arbetsanpassning
 • Rehabilitering – grundläggande

Dag 7

 • Rehabilitering – fördjupning

Dag 8

 • Föreläsning om ”Döden på arbetsplatsen”
 • Presentera den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet
 • Presentation av arbetet med den egna Arbetsmiljöhandboken
Senast på FEI

Sarah Öström hade länge funderat på att vidareutbilda sig men inte hittat rätt utbildning. Bokstavligen som ett brev på posten fick hon en broschyr från FEI och fick upp ögonen...

Läs mer

Utöver Cristina Choppelos nuvarande roll som projektstrateg på Familjebostäder har hon arbetat som operativ projektledare i över 20 år. Även om ekonomi inte har varit hennes huvudsakliga uppgift ville hon...

Läs mer

Juryns motivering lyder: 2023 års vinnare betonar vikten av kontinuerlig utveckling och inhämtning av relevant kunskap för att verka och själv bidra i försäkringsbranschen. Tinas bidrag ger konkreta förslag på...

Läs mer

+