Lönebokföring

Ekonomiassistent-utbildning, FEI

Vilka är de olika kontoklasserna inom grundläggande lönebokföring? Vad är skillnaden på uppkommen brutto- respektive nettoskuld? I vår nya kurs inom lönebokföring berörs alla delar för att du ska få kunskaperna till att kunna föra löpande lönebokföring. Kursen är uppdaterad med den senaste lagstiftningen inom gällande redovisningsprinciper.

Välj om du vill gå på plats i FEI:s lokaler eller på distans med hjälp av FEIFLEX.

Nästa kursstart
4 november 2024
Omfattning

Intensivt 2 dagar

Avgift 11 400 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

I kursen får du lära dig att tillämpa aktuell lagstiftning inom gällande redovisningsprinciper för lönerelaterade poster. De olika kontoklasserna och vilka siffror de börjar på enligt baskontoplanen reds ut, men även hur man gör avstämningar mellan löne- och ekonomisystem. När kursen är avklarad ska du som kursdeltagare förutom att kunna grunderna i lönebokföring även ha en grundläggande förståelse för löneberedningens påverkan på organisationens resultat och ekonomiska ställning.

För vem?

Kursen vänder sig till assistenter på ekonomiavdelningar, redovisnings- eller revisionsbyråer, alternativt till dig som vill utvidga ditt arbetsområde till att också innefatta lönebokföring. Kursen är även lämplig för företagare som själva vill kunna sköta företagets lönebokföring löpande.

Kursinnehåll

 • Vad innebär en klassisk T-kontering och begreppen Debet och Kredit
 • Vilka är de olika kontoklasserna och vilka siffror börjar de på enligt baskontoplanen?
 • Tillse att utbetald semesterlön faktiskt är reglerad/avdragen på semesterskuld (risk annars att det utbetalas flera gånger till anställd och upptäcks först i bokslut).
 • Arbetstidsförkortning- och kompskuld; mycket viktigt att skuldföra löpande under året på samma sätt som semesterskuld.
 • Kontrollera att den månatliga bokföringsordern för semesterskuld endast innehåller förändring och inte den ackumulerade semesterskulden. Negativ påverkan på företagets resultat.
 • Kontroll av att lönearter och semesterskuld innehåller samma värde för beräkning av semestertillägg. (0,43 % eller 0,8%?) Verifiera samtliga inställningar innan lön och semesterskuld beräknas.
 • Skillnad på uppkommen brutto- respektive nettoskuld? Vad är vad och hur skiljer sig bokföringen?
 • Nettoskuld att reglera på anställds lön:
  1) hur bokförs skulden i redovisningen då den uppstår och
  2) hur bokförs löneavdraget i redovisningen när skulden regleras på lön
 • Vilka representationsregler gäller för intern- respektive extern aktivitet och hur bokförs dessa.
 • Löneväxling på företagsledare – vilka konsekvenser kan det få för en företagsledare om det glöms bort under året med hänsyn till kravet på löneuttag? Hur bör du som lönekonsult tänka under året för att agera proaktivt och vilka råd bör du ge din kund?
 • Hur gör man avstämningar mellan löne- och ekonomisystem och med vilken frekvens?
 • Vid uppkomna avstämningsdifferenser; hur analyserar och åtgärdar man differenserna?
 • Genomgång av de vanligaste och mest efterfrågade nyckeltalen och statistik inom Personalekonomi.

Efter kursen

 • Förstå och tillämpa grundläggande bokföring (debet och kredit) samt de olika kontoklasserna.
 • Ha en grundläggande förståelse för löneberedningens påverkan på organisationens resultat och ekonomiska ställning.
 • Förstå de vanligaste grundläggande begreppen inom Personalekonomi (kalkyler, nyckeltal, statistik).
 • Tillämpa aktuell lagstiftning inom gällande redovisningsprinciper för lönerelaterade poster såsom förändring av semesterskuld, upplupna semesterlöner, representationsregler, reglering av uppkommen brutto- och nettolöneskuld etc.
 • Förstå hur bokföringscykeln vanligtvis löper under året och hur detta med moderna metoder behandlas i organisationernas ekonomisystem med tyngdpunkt på det personalekonomiska området. (T.ex. fördelar med SIE-filer vs. manuell bokföring, hur- och när gör man löpande- och årsvisa avstämningar mellan lönesystem och huvudbok, avstämning av poster på skattekontot vs. löne- och ekonomisystem etc.)
 • Veta vilka vanliga fällor och fel som ofta uppstår i lönekonsultens vardag men hur dessa kan undvikas i lönehanteringen genom proaktiva avstämningar och tillräckliga baskunskaper i bokföring.
 • Självständigt kunna göra månatliga- och årsvisa avstämningar mellan lönesystem och huvudbok och genom egen analys förstå hur- och var du ska åtgärda eventuella differenser (i lönesystem, ekonomisystem, arbetsgivardeklaration, kontrolluppgifter etc.)

Fakta

Omfattning

Intensivkurs 2 dagar kl. 09.00-16.00.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

11 400 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 195 kr/mån.

Senast på FEI

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

”På FEI finns en lång tradition av att söka samverkan och samarbeten med näringsliv och omgivande samhälle. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen, och vi är otroligt...

Läs mer

+