FEI startar utbildning för Sveriges kommuner: ”Stort behov av bättre kompetens i att utveckla näringslivet”

FEI lanserar nu utbildningen Certifikat Näringslivsutvecklare som riktar sig mot kommuner som vill utveckla det lokala näringslivet. Utbildningen ges i samarbete med den ideella föreningen Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän, SKNT, och är den enda i sitt slag i Sverige.

– De som arbetar inom lokal och regional näringslivsutveckling har ofta varierande bakgrund. Vissa har erfarenhet av affärs- och företagsutveckling men kan mindre om den politiska processen, medan andra är kunniga inom marknadskommunikation men kanske behöver lära sig mer om projektledning och myndighetsutövning. Det finns ett behov hos kommunerna att fylla olika kunskapsluckor och skapa en gemensam kompetensbas, vilket är målsättningen med den här utbildningen, säger Mikael Weimarck, affärsutvecklingschef hos FEI.

FEI tog fram utbildningen Certifikat Näringslivsutvecklare efter en förfrågan från tio samverkande kommuner i Norrlands inland, det så kallade Region 10, om att utforma en utbildning för deras näringslivsutvecklare. För att kunna etablera en certifieringsutbildning valde FEI att tillsammans med SKNT göra utbildningen nationellt tillgänglig. 

– Olika kommuner arbetar på olika sätt med näringslivsbolag eller tillväxtavdelningar, men oavsett hur verksamheten är organiserad ger utbildningen ett stöd i att kvalitetssäkra kommunens service och myndighetsutövning. Utbildningen ger kunskaper som alla inom kommunal näringslivsutveckling bör ha.

Näringslivsfunktionen spelar en viktig roll i att skapa ett attraktivt företagsklimat på lokal nivå, och kommunerna mäts och jämförs med varandra genom till exempel Svenskt Näringslivs årliga ranking. Även om andra faktorer också spelar in är näringslivsutvecklarnas kompetens en faktor som påverkar hur väl kommunerna lyckas i konkurrensen om företag och arbetstillfällen. 

– SKNT har mer än 130 kommuner som medlemmar och de arbetar aktivt med frågor kring hur kommunerna kan bli bättre på att utveckla det lokala näringslivet. FEI:s partnerskap med SKNT ger utbildningen ännu större tyngd och relevans. 

Utbildningen består av fyra olika block: “Näringslivsutvecklare – en roll i ständig förnyelse” fokuserar på att utveckla förmågan i bland annat coachning och ledarskap, “Näringslivets förutsättningar och villkor” ger kunskaper i affärsutveckling, företagsekonomi och juridik, “Näringsliv och kommunal/regional utveckling” lägger fokus på bransch- och marknadsanalyser samt entreprenörskap, medan “Näringsliv och samhälle i vardaglig samverkan” handlar om den politiska och kommunala organisationen, marknadsföring och kommunikation. 

– Yrkesmässig bakgrund och kompetens hos de som arbetar med näringslivsutveckling skiljer sig ofta åt och utbildningen är utformad utifrån att säkerställa en likvärdig nivå på kompetens, service och myndighetsutövande hos samtliga kommuner, säger Mikael Weimarck. 

Den första utbildningsstarten för Certifikat Näringslivsutvecklare sker den 16 maj 2022.
Läs mer om utbildningen här.

Publicerat den 7 april 2022