Villkor och avtal för FEI Studielån

Här visar vi hur avtalet ser ut och vilka villkor som gäller. Vi har lagt in namn- och adressuppgifter samt kreditbelopp och amorteringstid som ett exempel. Om du väljer att betala kursavgiften via FEI Studielån ombeds du vid anmälan att bekräfta villkoren. Ditt avtal genereras automatiskt och mailas till dig som en pdf-fil när du har slutfört kursanmälan.

Avtal och villkor för FEI Studielån

Kreditgivare
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB (FEI)
Organisationsnummer 556263-3288

Kredittagare
Exempelföretaget AB
Organisationsnummer 553322-1234
Storgatan 1
08-123 456 789

Kursdeltagare (borgensman)
Eva Exempel-Svensson
750101-1234
Strandgatan 10
070-123 456 789

Kreditbelopp
90 000 kronor inkl. moms varav 18 000 utgör moms.

Kredittid
60 månader från månaden för kursstart.

Ränta
FEI Studielån har aktuell ränta 0,99 % med räntedatum 20140901. Räntan är bunden under kredittiden.

Månadsbelopp amortering och ränta 
Kreditbeloppet jämte ränta återbetalas till kreditgivaren genom autogiro den 25:e i varje månad med början den månad som kursen startar. Varje månadsbetalning uppgår till 0 000 kronor inklusive moms, varav 000 kr utgör moms.

Amorteringstiden för kreditbeloppet är 60 månader

Allmänna villkor för FEI Studielån

FEI Studielån beviljas endast för betalning av kursavgifter till FEI.
Ingående av kreditavtal förutsätter att kredittagaren godkänt villkoren i detta avtal genom att klicka i boxen längst ned på denna sida samt beviljats kredit enligt nedan angivna villkor. En pdf-fil med detta avtal kommer att skickas till kredittagaren till uppgiven e-postadress.

Kreditbelopp
Beviljad kredit uppgår maximalt till 350 000 kr.

Kreditbeloppet jämte ränta återbetalas till kreditgivaren genom månadsbetalning den 25:e i varje månad via autogiro från av kredittagaren uppgivet kontonummer. Månadsbeloppet framgår av detta avtal.

Betalningsansvar
Betalningsansvaret upphör inte om studierna skulle avbrytas. Detta med undantag för om utbildningen består av flera separata utbildningsblock varvid respektive block kan avbeställas en månad före blockstart. Ersättning för de block som avbeställts behöver då inte erläggas.

För det fall FEI av någon anledning inte kan utkräva betalning från det företag som förbundit sig enligt detta avtal har FEI rätt att rikta betalningsanspråk gentemot kursdeltagaren personligen (”borgensmannen”).

Gäller för privatpersoner och egenföretagare
FEI Studielån erbjuds privatpersoner såväl som egenföretagare. Med egenföretagare avses här:
– en enskild firma där ägaren personligen är kursdeltagare på en eller flera kurser på FEI
– ett aktiebolag där en ägare eller en delägare personligen är kursdeltagare på en eller flera kurser på FEI
– ett handelsbolag där en ägare eller en delägare personligen är kursdeltagare på en eller flera kurser på FEI

Krav för att få FEI Studielån
För att beviljas kredit ska varken privatpersonen eller, i förekommande fall, företaget ha några betalningsanmärkningar. Privatpersoner/egenföretagare ska vara över 21 år för att beviljas kredit. Du ska ha en fast årsinkomst på minst 125.000 kr. FEI förbehåller sig vidare rätten att pröva kreditansökan utifrån andra kriterier. Det är vidare att krav att den månatliga betalningen sker via autogiro.

Kreditupplysning
Kredit beviljas endast personer eller företag som har genomgått en godkänd kreditupplysning. FEI samarbetar med Bisnode Kredit AB för detta ändamål. Kreditupplysningen sker online och kredittagaren ges omedelbart besked.

Löptid och eventuell förlängning
Krediten löper under en fast amorteringstid om 36 månader, 48 månader eller 60 månader. Vilken amorteringstid som gäller framgår av detta avtal. Krediten kan också när som helst återbetalas i sin helhet kostnadsfritt.

Dröjsmålsränta
Om betalning avseende denna kredit inte fullgöres på bestämd tid ska kredittagaren erlägga en särskild dröjsmålsränta, beräknad efter 12,00 % per månad, på det till betalning förfallna beloppet till dess betalning sker.

Avgifter och kostnader
Kredittagaren är skyldig att till FEI betala avgifter som kredittagaren ådrar sig i anledning av krediten, såsom t.ex. påminnelse- och förseningsavgift. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som FEI vid varje tid allmänt tillämpar. Sådana kostnader uppstår särskilt om pengar inte finns på konto för autogiro. Kostnader uppstår även i det fall kredittagaren stoppar medgivande till uttag, indrivning av FEIs fordran måste ske hos kredittagaren eller annan därför betalningsskyldig. FEI äger rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för påminnelser, inkassokostnader m m.

Utebliven betalning
För det fall kredittagaren vid upprepade tillfällen och utan beaktande av påminnelser från FEI uteblir med amortering av kreditbeloppet har FEI rätt att säga upp kreditavtalet vad gäller kommande utbildningsblock. Kredittagarens betalningsansvar för påbörjade utbildningsblock kvarstår. Meddelande om uppsägning sker via uppgiven e-postadress.

Förtidslösen
Kreditbeloppet får när som helst återbetalas till FEI kostnadsfritt.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som kredittagaren lämnar till FEI i samband med att detta avtal ingås eller som FEI registrerar i övrigt i samband med förberedelse för tjänsten (t ex kreditupplysning, affärsbedömning eller dylikt) eller administration av denna tjänst, kommer att bli föremål för behandling i datasystem hos FEI och hos andra företag som FEI samarbetar med för att kunna utföra tjänsten. Kredittagare som vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av FEI kan skriftligen begära detta. Kredittagare som vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift kan vända sig till FEI, Box 1341, 111 83 Stockholm, eller epost till info@fei.se alternativt 08-545 137 90.

Meddelanden m.m.
Kredittagare ska underrätta FEI om ändring av adress, telefon- och e-mailadress. Rekommenderat brev om krediten, som FEI sänder till kredittagare, ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i detta avtal eller som eljest är känd för FEI. Meddelande som sänts med hjälp av e-post ska anses ha nått adressaten senast nästa vardag om meddelandet sänts till den e-postadress som har uppgivits av adressaten för FEI. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Överlåtelse
FEI är oförhindrad att överlåta detta avtal till annan.

Ångerrätt
För konsumenter gäller ångerrätt i fjorton kalenderdagar från det att avtal ingås. Ånger ska framställas till FEI Box 1341, 111 83 Stockholm, eller epost till info@fei.se alternativt 08-545 137 90 inom föreskriven tid.

Tvist
Svensk rätt är tillämplig på dessa allmänna villkor. Tvist i anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras med Stockholms tingsrätt som första instans.

Godkännande av avtalet och allmänna villkor

Kredittagare

Exempelföretaget AB

Organisationsnummer 553322-1234

Kursdeltagare (borgensman)

Eva Exempel-Svensson

750101-1234

Kredittagaren och kursdeltagaren (borgensmannen) har läst igenom avtalet och godkänner samtliga villkor genom att klicka i boxen nedan. En pdf-fil med detta avtal kommer att skickas till kredittagaren med e-post. Observera att godkännande av detta avtal inte innebär ett löfte om kredit. Godkänd kreditupplysning är en förutsättning för beviljad kredit.

+