Fastighetsmäklare 120 hp

FEI driver Sveriges största fastighetsmäklarutbildning i samarbete med Högskolan Väst. Vi är stolta över, och känner ett stort ansvar för, det förtroende som Sveriges ledande mäklarföretag ger oss. Innehållet är utformat efter Fastighetsmäklarinspektionens krav på teoretiska studier. Vår modell har flera fördelar: utbildningsstarter under hela året, lektionerna genomförs med FEI FLEX, välj om du vill medverka på plats i Stockholm, i Göteborg, i Malmö eller på distans. Det är en uppdragsutbildning som måste finansieras av din arbetsgivare.

Nästa kursstart
22 mars 2018
Omfattning
15 månader - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

15-21 månader. FEI FLEX: Stockholm, Göteborg, Malmö & online.

Avgift 270 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen

FEI utbildade blivande fastighetsmäklare redan för 20 år sedan när vi erbjöd ett program som svarade mot den tidens krav på yrket. En del av dagens etablerade och framgångsrika mäklare har således fått sin utbildning via FEI.

Numera regleras branschen av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

I FMI:s bestämmelser anges att för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. FEI har mycket lång erfarenhet av samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet. I denna utbildning samarbetar vi med Högskolan Väst. Tillsammans erbjuder vi en modern utbildning för morgondagens fastighetsmäklare.

Utbildningen utgår i FMI:s krav på huvudsakligt innehåll och fördelning. Här ingår givetvis specialiserade kurser inom de områden som är specifika för fastighetsmäklare men även allmänna kurser i bland annat juridik och företagsekonomi. Tillsammans med våra högskolepartners har vi utformat en utbildning med ett slagkraftigt och väl avvägt innehåll för att ge dig en stabil kunskapsbas i din yrkesutövning.

 

Kurser hp
Fastighetsförmedling, introduktion  7,5
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik 7,5
Fastighetsförmedling, ekonomi 7,5
Fastighetsförmedling, juridik  7,5
Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik 7,5
Juridisk översiktskurs 15
Byggnadsteknik  7,5
Fastighetsrätt  15
Fastighetsvärdering  7,5
Marknadsföring/Fastighetsförmedling, bostadsrätt 7,5
Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5
Försäljning, förhandling och dialogkonst 7,5
Externredovisning I 7,5
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5
Summa högskolepoäng 120

 

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma, exempelvis medarbetare i fastighetsmäklarföretag, bank, fastighetsbolag eller liknande.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEI FLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Programmets stomme utgörs därför av heldagspass i Stockholm, Göteborg, Malmö eller online var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en till två dagar i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEI FLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm och Göteborg och Malmö men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm, i Göteborg, i Malmö eller online. FEI FLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Programmets omfattning

Programmet omfattar 15 till 21 månaders studier beroende av när du väljer att påbörja programmet och hur intensivt du vill studera. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Notera att vid kortare studietid läser du ofta parallella kurser vilket innebär fler lektioner per vecka, du får också räkna med att kurser då är förlagda till sommarmånaderna. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Börja redan imorgon

En nyhet 2018 är en frivillig möjlighet att påbörja studierna redan imorgon. Vi erbjuder två alternativ. Rivstart är alternativet för dig som vill bli klar med dina studier så fort som möjligt. Mjukstart vänder sig till dig som efterfrågar en introduktion till studierna i egen takt. Du får information om denna möjlighet efter din anmälan.

Många programstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till sex gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

De bästa lärarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra block

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm eller Göteborg eller Malmö.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

 

 

10 nyheter!

En utbildning i ständig utveckling

FEI:s utbildningar utvecklas löpande. Kursinnehåll justeras och uppdateras med utgångspunkt i nya lagar, regler, rön och förutsättningar. Vi lyssnar på kunder, lärare, samarbetspartners och andra aktörer för att tillsammans ge utbildningar som svarar mot marknadens krav. I Fastighetsmäklare 120 hp presenterar vi en rad nyheter som introduceras löpande under 2017 och 2018.

1. Fler starter

Vi svarar upp mot en fortsatt stor efterfrågan från fastighetsmäklarbranschen. Under 2018 erbjuder vi rekordmånga starter i både Stockholm, Göteborg och Malmö löpande under hela året.

2. Mindre klasser

Vi minskar antalet deltagare i seminarier och webinarier. Det blir enklare för deltagare att kommunicera med lärare och kurskamrater, både i våra fysiska klassrum och vid webinarier.

3. Utökad kommunikation genom MY FEI

Vi förbättrar och döper om vår lärplattform till MY FEI. Här har deltagare tillgång till lektioner (både live och inspelade), material och scheman. Anmälan till lektioner och tentamina förenklas. Kommunikationen med arbetsgivare byggs ut; arbetsgivare får nu löpande tillgång till deltagares resultat och närvaro.

4. Se inspelningar på mobilen

Med FEI FLEX kan deltagare medverka live i alla lektioner via dator, platta eller mobil. De kan också repetera lektioner i efterhand på sin dator, under kursen och ändra fram till tentamen. Nu finns också möjligheten att se inspelningarna i mobilen – perfekt på resor till och från jobbet.

5. Testa förkunskaper med diagnostiskt prov

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

6. Branschråd

De flesta ledande fastighetsmäklare väljer FEI som kompetenspartner. I utbildningens Branschråd är arbetsgivarna representerade, ofta genom HR- eller rekryteringschefen. Företagen ges på så sätt löpande information om utbildningen och bidrar i sin tur med värdefulla råd och erfarenheter från ett branschperspektiv. I Branschrådet ingår utöver FEI och arbetsgivare även Högskolan Väst.

7. FEI startar forskningsstiftelse

FEI ägs av en ideell förening som stödjer forskning och utveckling. Nu startar vi FEI Research Institute – Centre for Real Estate Studies. En stiftelse som genom stipendier ska bidra till forskning inom fastighetsförmedling och relaterade ämnen. Forskningsresultaten förmedlas till kursdeltagare via kursmaterial och gästföreläsningar.

8. Börja imorgon!

FEI lanserar en nyhet som innebär att du inte behöver vänta till nästa utbildningsstart. Rivstart innebär en möjlighet att bli klar tidigare med studierna. Mjukstart är ett utmärkt alternativ för den som vill förbereda sig med självstudier inför den ordinarie utbildningsstarten.

9. Ny kurs

Under 2018 introducerar vi en ny kurs i utbildningen. Fastighetsförmedling, bostadsrätt, 7,5 hp sätter fokus på juridik och regler som avser just denna objekttyp.

10. Ny och förbättrad FEI FLEX-teknik

FEI gör stora investeringar under 2018 för att ytterligare utveckla FEI FLEX. Vi lanserar en ny plattform som radikalt förbättrar bild- och ljudkvalitet för deltagare, både i klassrummet och för dem på distans. Framförallt kommer du som väljer att studera från hemmet eller kontoret att uppleva att du bättre kan interagera med lärare och andra deltagare. Du kommer också att på ett mycket enklare sätt kunna se inspelningar på mobil och platta. Nya FEI FLEX beräknas vara fullt utbyggd i alla klassrum från hösten 2018.

 

Kursinnehåll

Kursinnehållet i Fastighetsmäklare 120 hp kombinerar företagsekonomi, juridik och specialistkurser för fastighetsmäklare.

Utbildningen ger de teoretiska kunskaper som krävs för att bli registrerad som fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav. Kurserna omfattar antingen 7,5 eller 15 hp.

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning måste en fastighetsmäklare förhålla sig till och agera utifrån?

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i fastighetsförmedlingsprocessen och de frågeställningar som kan uppkomma.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Ekonomiska kunskaper är viktiga i en fastighetsmäklares yrkesutövning. Denna specialkurs utgår från att deltagaren kan läsa och förstå ett “vanligt” bokslut. Kursen ställer det i relation till de regler som gäller för bostadsrättsföreningars årsredovisningar och utforskar likheter och skillnader. Vidare ges ordentliga genomgångar av bostadsfinansiering med särskilt fokus på banker samt hur kapitalmarknaden fungerar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt. Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Försäljning, förhandling & dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

 

Externredovisning I, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

 

Fastighetsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Byggnadsteknik, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEI FLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att gå kursen i Stockholm eller Göteborg, eller på distans.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fakta

Omfattning

16 – 23 månaders studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var tredje till sjunde vecka (beroende på vilken studietakt du väljer). Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Fastighetsmäklarutbildningen på FEI innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till sex gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort) och/eller till exempel: 
 • Inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm/Göteborg eller online

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt  120 högskolepoäng .

Avgift

Avgiften 270 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 25 % vid fyra tillfällen under utbildningen med utgångspunkt i block om 30 högskolepoäng.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Åldern på deltagare varierar men de flesta är 25-40 år.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Praktik

För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen utan ombesörjes av arbetsgivaren.

FMI

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Bestämmelserna finns i 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), 2 och 15 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som fastighetsmäklare.

Vad krävs?

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. FEI:s utbildning Fastighetsmäklare 120 hp uppfyller kravet på teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola då examinationen sker genom vår samarbetspartner Högskolan Väst.

Vad ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelning anges nedan:

1. Fastighetsförmedling, minst 30 högskolepoäng

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Kapitalmarknaden

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling
 • Marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

2. Fastighetsrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Allmän fastighetsrätt
 • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • Orientering i entreprenadrätt
 • Speciell fastighetsrätt
 • Servitut och nyttjanderätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsrätt, 15 hp

3. Annan civilrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära
 • Civilrättens grunder
 • Familjerätt med särskild fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Fordringsrätt
 • Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

4. Skatterätt, minst 7,5 högskolepoäng

 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

5. Ekonomi, minst 15 högskolepoäng

 • Ekonomistyrning – formella styrmedel:kalkylering, redovisning och bokslutsanalys

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

 • Externredovisning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Externredovisning, 7,5 hp

6. Byggnadsteknik, minst 7,5 högskolepoäng

 • Besiktningsteknik
 • Byggnadsbestämmelser
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklarationer
 • Ombyggnad
 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Byggnadsteknik, 7,5 hp

7. Fastighetsvärdering, minst 7,5 högskolepoäng

 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

8. Valbar breddning eller fördjupning, minst 22,5 högskolepoäng

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1-7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

I utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp ingår följande breddnings- och fördjupningskurser:  

Marknadsföring, 7,5 hp

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

 

Branschrådet

Under 2017 lanserar vi Branschrådet. De flesta ledande fastighetsmäklare väljer FEI som kompetenspartner. I utbildningens Branschråd är arbetsgivarna representerade, ofta genom HR- eller rekryteringschefen. Företagen ges på så sätt löpande information om utbildningen och bidrar i sin tur med värdefulla råd och erfarenheter från ett branschperspektiv. Utöver FEI och arbetsgivare medverkar även branschorganisationer Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet samt Högskolan Väst.

 

Diagnostiskt prov - testa dina förkunskaper

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Detta diagnostiska prov innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Antal frågor är 74 st. Det är förstås upp till din arbetsgivare (nuvarande eller framtida) att bestämma vilken poängnivå du bör uppnå. Vi rekommenderar att ni använder ditt resultat som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör du ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra dig framtida studier på utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Det här tycker våra studenter
Martin Tillberg har läst Fastighetsmäklare på FEI

Från bolånerådgivare till fastighetsmäklare på drygt ett år. Martin Tillberg, 30 år från Johanneshov...

Läs mer

Marcus Hermansson har läst Fastighetsmäklare på FEI

Varför valde du FEI och Fastighetsmäklarutbildningen? – FEI erbjuder snabbast utbildning på marknade...

Läs mer

Filip Ullhag har läst Fastighetsmäklare på FEI

Hej Filip! Vad fick dig att välja FEI och Fastighetsmäklarutbildningen? – Jag har fastighetsbransche...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +