Certifikat Ledarskap

Den här etablerade och mycket uppskattade kursen stärker dig i din roll som chef. Du lär dig att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål. Kursen vänder sig till dig som redan är chef eller är på väg in i en chefs- eller projektledarroll.

Nästa kursstart
25 september 2019
Omfattning

Moduler 3 + 3 + 3 dagar

Avgift 40 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Att just du blivit chef innebär att du bedömts vara kvalificerad för rollen. Nu vill du förbättra och stärka din roll genom att utveckla ditt ledarskap. Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen.

Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chefs- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper. Du kan ha några års erfarenhet i din roll som chef och nu känner du att du behöver en stabilare grund och bättre verktyg i ditt chefsskap. Kursen är också lämplig för nyutnämnda chefer; denna grupp inkluderar ofta specialister som har fått ett utökat ansvar som nu också inbegriper personalansvar.

Pedagogiken baseras på att alla i kursgruppen ska bidra aktivt genom hela utbildningstiden. Vi förutsätter därför att alla deltagarna medverkar samtliga dagar. Det är därför inte tillåtet att komma och gå under kursens gång.

Efter kursen

Efter kursen har du fått praktiska verktyg för att öka effektiviteten i ditt beslutsfattande och din delegering. Du kan skapa delaktighet och laganda, utveckla arbetsgruppen och driva förändringar. Du är bättre och mer effektiv i din kommunikation och du har förmågan att hantera motsättningar och konflikter. Du har kunskaper och energi att skapa ett attraktivt arbetsklimat i den grupp eller verksamhet som du är chef för.

Kursinnehåll

 • Chefen som coach
 • Värderingar som ledarverktyg
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Kommunikation och dialog
 • Arbetsgruppens dynamik
 • Grupputveckling
 • Delegering
 • Svåra samtal
 • Hantering av motsättningar och konflikter
 • Att ge och ta emot beröm och kritik
 • Det dubbla representantskapet
 • Skapa arbetstillfredsställelse och engagemang
 • Personlig handlingsplan

Fakta

Hur?

Kursen omfattar 9 dagar (3 x 3 dagar, totalt 72 lektioner) med undervisning i modulform enligt följande.
Dag 1 i respektive modul: kl. 10.00-17.00. Dag 2: kl. 09.00-17.00. Dag 3: kl. 09.00-16.00.

Närvaro

Deltagare i kursen förväntas närvara vid samtliga tillfällen.

Avgift

40 900 kr   exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Arbetsgivare som avser att kompetensutveckla flera medarbetare genom denna kurs erhåller avtalsrabatt. Kontakta FEI för att få en rabattkod.

Intyg och Certifikat

Samtliga deltagare som genomgår kursen med full närvaro och som aktivt bidrar erhåller studieintyg från FEI. Intyget anger namn, datum för kursen och kursinnehåll.

Genomgången kurs med full närvaro och godkänd studieinsats berättigar till FEI:s Certifikat i Ledarskap. Certifikatet visar att deltagaren har tillgodogjort sig kursens kunskapsmål.

Plats

Kursen genomförs i FEI:s lokaler på Kammakargatan 10 i centrala Stockholm.

In English

The language of instruction in this course is Swedish. However, we know from experience that many of our customers are international companies with a need for an English language translation of the course details.

Certificate in Leadership

Improve and strengthen your role

Improve and strengthenyour role as a manager by developing your leadership qualities. The course is aimed at you who already are in management or are expected to become a manager or project manager where you will lead, develop and support others in working towards a common goal. The reason that you were the one selected implies that you were seen as having the qualities needed for the job. Now you wish to strengthen your role by developing your management skills.

Good leadership is realised through a greater understanding of yourself as a manager and team member as well as the dynamics of your team and organisation. Being a manager is to a great deal about inspiring others and producing a strong sense of team affinity where every individual does their best, feels responsible for the greater whole and helps one another towards the set goals.

Practical Tools

The course will provide you with practical tools to increase the efficiency of decision making and delegation of authority, create a sense of affinity and team-spirit, develop the group and force through changes. You will also learn effective communication, managing possible interpersonal friction and conflicts, and creating an attractive place of work.

The course is largely based on an experience approach where we mix theory, exercises, exchange of experiences, and reflections. You will get the opportunity to practise and try different management situations, for example conducting a meeting, coaching co-workers, managing conflict, and giving and receiving feed-back.

Course Contents

 • The manager as coach
 • Values as a management tool
 • Self-awareness and personal development
 • Communication and dialogue
 • Team dynamics
 • Team development
 • Delegation
 • Difficult talks
 • Managing friction and conflicts
 • Giving and receiving praise and criticism
 • Dual loyalties
 • Creating job satisfaction and commitment
 • Personal plan of action

Scope

The course comprises 9 days of teaching (3 x 3 days, totalling 72 sessions) divided into modules, as follows: Day 1 of each module: 10.00-17.00. Day 2: 09.00-17.00. Day 3: 09.00-16.00.

Certificate

Participants with full attendance, active participation and showing proof of meeting the course learning requirements are granted the FEI Certificate in Leadership upon completing the course.

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+