Food & Beverage Manager 300 yhp (uppdragsutbildning)

Denna utbildningen ger kunskaper för att kunna leda och utveckla en restaurangverksamhet. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

300 yhp (yh-poäng), 1,5 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Food & Beverage Manager är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under tre terminer och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till branschen.

Vad är en Food & Beverage Manager?

En Food & Beverage Manager har en ledande befattning, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och kvalitetssäkring.

Utbildningen syftar till att utveckla din kompetens för att kunna driva och utveckla en restaurang samt leda personalgrupper på ett inspirerande och professionellt sätt. Du utvecklar ett helhetsperspektiv för att skapa goda förutsättningar för alla intressenter i restaurangverksamheten.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • leda, organisera och utveckla verksamheter inom området Food & Beverage
 • driva en lönsam restaurang
 • utveckla företaget utifrån dess marknadsspecifika förutsättningar

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Food & Beverage Manager, kökschef, driftschef eller restaurangchef, beroende på företagets organisationsstruktur.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 300 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 60 veckor. 16 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 300 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 16 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Berns
ESS Group
Hotel Birger Jarl
Nordic Choice
Pizza Hut
Grand Hôtel
Scandic
Nobis
Pontus Group
Hotel Rival
Stureplansgruppen
Benchmarking Alliance
Hurtigruten
Parks & Resorts
Gothia Towers
Langley Travel
TAK
The Winery Hotel
Compass Group
Gyldene Freden

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

Scandic
Nordic Choice
Grand Hôtel Stockholm
Lydmar Hotel
Sabis
ESS Group
Stureplansgruppen
Villa Wera
Gothia Towers

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 300 yhp inklusive LIA.

Kommunikation och service (20 yhp)

Målet med kursen är att de studerande ska kunna identifiera kunders olika förväntningar på kommunikation, service och värdskap. Kursen ska leda till att utveckla färdighet i att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt och övertygande sätt.

Ledarskap (25 yhp)

Målet med kursen är att utveckla de studerandes färdighet i att självständigt utveckla och leda en personalgrupp. Kursen ger kunskap om olika ledarstilar och ledarskapsteorier samt även insikter i gruppers utveckling och kommunikation.

Ekonomi (25 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande nödvändiga kunskaper i företagsekonomi för att praktiskt kunna agera utifrån företagets förutsättningar. Kursen ska leda till att ge kunskaper om Grunderna i företagsekonomi; Företagets ekonomiska samband; Rapporthantering; Redovisning; Budgetering samt Bokslut.

Kalkylering & Försäljning (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom branschspecifik kalkylering för att kunna erbjuda sin marknad konkurrentkraftiga och lönsamma produkter och tjänster. Kursen är även inriktad mot att ge färdigheter i upphandling och offertskrivande.

Revenue management (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en restaurang genom att ta kontroll över priserna och efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal lönsamhet. Kursen ger även Kursen ger färdigheter i Menu Engineering genom Boston Matrisen.

Hållbar restaurangverksamhet (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande hållbarhetsbegreppets betydelse i en restaurangverksamhet. Det inkluderar både hur man arbetar med enskilda hållbarhetsfrågor, men också hållbarhet som en del av restaurangverksamhetens affärsstrategi.

Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet (15 yhp)

Målet med kursen är att de studerande ska förvärva de kunskaper som krävs för att god livsmedelshygien skall uppnås utifrån på området gällande lagar. Kursen ger även de studerande en inblick i de vanligast förekommande livsmedlens egenskaper samt de kemiska processer som uppstår när dessa kommer i kontakt med varandra.

Ansvarsfull alkoholservering (10 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om ansvarfull alkoholhantering så att de utvecklar kompetens för att kunna bygga upp rutiner i samband med servering av alkoholhaltiga drycker i restaurangverksamhet.

Praktiskt personalarbete (25 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om såväl de rättigheter som skyldigheter en arbetsgivare har gentemot sina medarbetare. Kursen ska ge de verktyg som behövs för att kunna utveckla färdighet i att arbeta effektivt med bl.a. schemaläggning, rekrytering och konflikthantering mm.

Affärsutveckling och marknad (15 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap i hur ett företag inom restaurangbranschen utvecklas utifrån ekonomiska och dess specifika förutsättningar i en konkurrenssituation.

LIA Lärande i arbete (80 yhp)

LIA-kursen består av 16 veckors praktik där den studeranden ska kunna fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. Målet med LIAn är att de studerande efter en kort introduktion ska fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. De studerande ska också få tillfälle att ta eget ansvar för någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen för att erhålla en reell yrkeskompetens samt att uppnå anställningsbarhet. Kursen ska även ge de studerande möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA kursen.

Strategiskt inköp (15 yhp)

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i inköpsfunktionens funktion, utvärdering av leverantörer och inköpsplanering. Kursen ger även färdigheter i förhandlingsteknik.

Examensarbete (25 yhp)

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition. Kursen består i utförandet av exempelvis marknadsplan, intäkts- och kostnadsanalys, affärsutveckling, etableringsplan eller personalrelaterad fördjupning som med fördel kan formuleras tillsammans med LIA-företaget utifrån anvisningar. Arbetet bedöms dels ämnesteoretiskt och dels i faktisk affärsnytta utifrån uppdragsgivarens verksamhetsperspektiv.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 144 000 kr exkl. moms delas upp på tre faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 2 461 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

Utbildningen Food & Beverage Manager riktar sig till personer som vill ha en ledande roll inom hotell- och restaurangbranschen, ofta med ansvar för såväl lönsamhet och drift som personal och...

Läs mer

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+