Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng. Utbildningen omfattar totalt 400 poäng inklusive LIA-perioderna.

Avtal och avtalsformer (15p)
Kursen syftar till att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande olika inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. De studerande ska ges kunskaper om avtalslagen och dess tillämpning. De studerande ska även ges grundläggande färdigheter i att utforma och tolka avtal samt hur
inköpsprocessen, val av avtalsform och avtalets innehåll praktiskt kopplas till inköpsprocessens behovsanalys.

Byggprocessen och byggmateriallära (25p)
Syftet med kursen är att ge den studerande en fördjupad kunskap om byggprocessen från plan till förvaltning. Innehållet fokuseras mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden samt inköparens roll vid dessa. Målet är att den studerande ska få god kunskap om produktionstidsplanen och inköpstidsplanen för att som inköpare kunna göra rätt prioriteringar.

Digitalisering inom byggsektorn (20p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens i de kalkyl- planerings- och projekteringsverktyg som är generella och branschrelaterade. Kursen ger den studerande färdighet i att hantera tidsplan- och produktionsplaneringsverktyg. Den studerande ska få en förståelse för hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik samt kunna tolka och använda sig av informationen som härstammar från dessa. Den studerande ska även kunna tolka information ur PDF-läsare samt ha förmåga att tillföra information i de samma. Den studerande ska även få kunskap om och färdighet att använda modeller för mängdning.

Ekonomi för inköpare (25p)
Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande företagsekonomi dels generellt, dels med fokus på ekonomi för entreprenad- och projektinköp. Att förstå hur inköp påverkar totalkostnad och lönsamhet samt förståelse för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet i stora som små projekt och entreprenader.

English for the Construction Industry (15p)
The course aims and objectives are to provide the knowledge, skill and competence regarding the language and skills required to operate effectively in an international environment. The emphasis is on communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and vocabulary related to negotiation and production within the Construction Industry.

Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling (35p)
Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande bygg och fastighetsjuridik. Kursen ger den studerande god kunskap om standardavtalen samt de allmänna bestämmelserna AMA, AB, ABT, AF, AFF och ABK, den studerande ges även förståelse om skillnaderna mellan dessa och hur de påverkar inköpen och riskhantering inom bygg och anläggning. Kursen ska även beskriva de olika entreprenadformerna samt hur de olika formerna påverkar inköp och risk.

Examensarbete (20p)
Kursen ger kunskaper i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad kunskap om valt område inom branschen.

Förhandlingsteknik (15p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna genomföra en framgångsrik förhandling utifrån förhandlingsprocessen och dess framtagna behov och mål. Kursen innehåller förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och förutsättningar samt förhandlingsstrategi – att komma till avslut – att förstå betydelsen av relationer vid förhandlingsarbete. Den studerande får även kunskap om förhandlingsteam, sammansättning, roller och kompetenser samt om förhandlingar nationellt respektive internationellt.

Hållbarhet i byggande och leveranskedjan (20p)
Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens om hållbarhetsbegreppet ur olika perspektiv. Den studerande ska kunna
redogöra för olika miljöklassningsverktyg samt för begreppen LCA och LCC. Den studerande ska efter kursen kunna göra enklare LCA och LCC samt kunna bedöma olika byggmaterials och byggmetoders hållbarhet. Den studerande ges en kompetens gällande hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköps och byggprocessen.

Inköp (20p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för
inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer. Den studerande ska förstå hur inköpsfunktionen arbetar, hur den kan samverka med verksamhetens övriga funktioner för att förbättra dess effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Vidare ska de studerande kunna de vanligaste inköpsprinciperna, hur inköpsprocessen bäst byggs upp och hur den kan tillämpas i praktiken, hur man väljer och utvärderar leverantörer. Den studerande ska även kunna inköps grundläggande begrepp och definitioner.

Kommunikation samt projekt- och mötesledning (20p)
Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer samt att leda och hålla ihop delar av projekt. Målet är att lära de studerande att planera, genomföra och följa upp olika projekt. Kursen belyser även roller, ansvar och skyldigheter som projektledare
respektive projektmedlem, och hur man tillsammans kan få projektet att hålla tidsplan och leda till önskade resultat. Som stöd för rollerna belyses olika projektmodeller med sina moment/faser, samt olika verktyg, mallar, rutiner, mm som kan hjälpa projektledare och projektmedlemmar

Konstruktion och ritningslära (15p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande byggkonstruktionslära och ritningsläsning. Den studerande ska lära sig hur en byggnad fungerar så som klimatskärm och skydd. Den studerande ska få en förståelse för vilka laster som påverkar byggnaden. Den studerande kommer även kunna vilka stomlösningar som finns. Den studerande ska också lära sig att läsa och förstå ritningar samt dess skala, ram, detaljer och handlingsförteckning. Den studerande kommer även att fördjupa sig i AMA Hus 14. Målet med kursen är även att den studerande ska kunna förstå tekniska termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Supply Chain och logistik för byggbranschen (25p)
Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande hur logistiken kan förbättra en verksamhets lönsamhet och förstärka dess effektivitet och konkurrenskraft. Vidare ska den studerande förstå hur ett logistiksystem är uppbyggt och fungerar samt hur logistik kan interagera med inköp och andra funktioner för att främja verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Den studerande ska även kunna logistikens grundläggande begrepp och definitioner.

LIA Lärande i Arbete 1 (60p)
Syfte och mål med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet och utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA- perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på en byggarbetsplats och i synnerhet rutinerna för projektinköparen/entreprenadingenjören.

LIA Lärande i Arbete 2 (70p)
Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

+