Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen har 13 huvudmoment/delkurser. En veckas studier motsvaras av 5 poäng, utbildningen omfattar sammanlagt 400 poäng inklusive LIA-perioder.

Offentlig upphandling (20p)
Kursen mål är att ge de studerande insikter i och kunskaper om offentlig upphandling och de lagar och principer som styr området.

Inköp (20p)
Kursens mål är att ge kunskaper, insikter och färdigheter om inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer.

Avtal och avtalsformer (10p)
Kursen mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper och insikter om de olika inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Strategier för Supply Chain och inköp (25p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap om organisationens övergripande strategi och strategiska val inom såväl privat som offentlig verksamhet. Den studerande ges kunskap om teoretiska strategimodeller och hur de kan tillämpas. Särskild tonvikt läggs på kopplingen till funktionsstrategier för Supply Chain Management och inköp. Den studerande ges även kunskap om inköps betydelse för verksamhetens förmåga att nå övergripande mål.

Logistik (20p)
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskap om modern logistik inom områden som leverantörsbedömning, flödeskartläggning, logistikkostnader, totalkostnadsanalys, lager- och produktionsstyrning, dvs. olika metoder för effektiva flöden.

Ekonomi för inköpare (30p)
Målet med kursen är att ge nödvändiga kunskaper i företagsekonomi. Orientera om sambanden mellan nationell och global ekonomi samt skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar ekonomin i såväl privata företag som i offentlig verksamhet.

Affärsjuridik (30p)
Målet med kursen är att ge kunskap inom de rättsområden som är nödvändiga för den framtida yrkesutövningen.

IT för inköpare (15p)
Målet med kursen är att ge insikt i en/ett programvara/system vanligt förekommande inom yrkesområdet, till exempel Visma Proceedo.

Hållbarhet, miljö, samhällsansvar (25p)
Målet med kursen är att förstå hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköpsprocessen.

Svensk affärskommunikation (15p)
Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer.

Förhandlingsteknik (15p)
Målet med kursen är att ge kunskap om de grundläggande faserna i förhandlingsprocessen.

English for Business Communication (15p)
An introduction to the language and skills required to operate effectively in an international environment. The course covers areas including e-mail, presentations, negotiation and meetings. The emphasis is on communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and vocabulary related to Purchasing Management.

Organistation och projektledning (20p)
Målet med kursen är att den studerande ska få insikt i organisationers uppbyggnad, utveckling och struktur. Det är även att lära sig att planer, genomföra och följa upp olika projekt. Målet är även att ge kunskaper i kommunikation och samverkan i grupp.

LIA Lärande i Arbete 1 (50p)
Målet med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet med särskild inriktning mot de kurser som föregått LIA-perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på en inköpsavdelning.

LIA Lärande i Arbete 2 (60p)
Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

Examensarbete (30p)
Examensarbetet ska vara en fördjupning inom yrkesområdet och behandla en undersökning utifrån en problemformulering.
Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition.

+