Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng.

Kommunikation och service (20p)
Målet med kursen är att de studerande ska kunna identifiera kunders olika
förväntningar på kommunikation, service och värdskap. Kursen ska leda till att
utveckla färdighet i att på ett effektivt sätt kommunicera skriftligt och verbalt, samt
lära sig de tekniker som behövs för att framföra budskap på ett säkert, genomtänkt
och övertygande sätt.

Ledarskap (25p)
Målet med kursen är att utveckla de studerandes färdighet i att självständigt
utveckla och leda en personalgrupp. Kursen ger kunskap om olika ledarstilar och
ledarskapsteorier samt även insikter i gruppers utveckling och kommunikation.

Ekonomi (25p)
Målet med kursen är att ge de studerande nödvändiga kunskaper i
företagsekonomi för att praktiskt kunna agera utifrån företagets förutsättningar.
Kursen ska leda till att ge kunskaper om Grunderna i företagsekonomi; Företagets
ekonomiska samband; Rapporthantering; Redovisning; Budgetering samt Bokslut.

Kalkylering & Försäljning (15p)
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom branschspecifik kalkylering för att kunna erbjuda sin marknad konkurrentkraftiga och lönsamma produkter och tjänster. Kursen är även inriktad mot att ge färdigheter i upphandling och offertskrivande.

Revenue management (15p)
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i hur en restaurang genom att ta kontroll över priserna och efterfrågan kan optimera sina intäkter för maximal lönsamhet. Kursen ger även Kursen ger färdigheter i Menu Engineering genom Boston Matrisen.

Hållbar restaurangverksamhet (15p)
Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande
hållbarhetsbegreppets betydelse i en restaurangverksamhet. Det inkluderar
både hur man arbetar med enskilda hållbarhetsfrågor, men också
hållbarhet som en del av restaurangverksamhetens affärsstrategi.

Livsmedelskunskap & Livsmedelssäkerhet (15p)
Målet med kursen är att de studerande ska förvärva de kunskaper som krävs för att
god livsmedelshygien skall uppnås utifrån på området gällande lagar. Kursen ger
även de studerande en inblick i de vanligast förekommande livsmedlens
egenskaper samt de kemiska processer som uppstår när dessa kommer i kontakt
med varandra.

Ansvarsfull alkoholservering (10p)
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om ansvarfull
alkoholhantering så att de utvecklar kompetens för att kunna bygga upp rutiner i
samband med servering av alkoholhaltiga drycker i restaurangverksamhet.

Praktiskt personalarbete (25p)
Målet med kursen är att ge de studerande kunskap om såväl de rättigheter som
skyldigheter en arbetsgivare har gentemot sina medarbetare. Kursen ska ge de
verktyg som behövs för att kunna utveckla färdighet i att arbeta effektivt med bl.a.
schemaläggning, rekrytering och konflikthantering mm.

Affärsutveckling och marknad (15p)
Målet med kursen är att ge kunskap i hur ett företag inom restaurangbranschen
utvecklas utifrån ekonomiska och dess specifika förutsättningar i en
konkurrenssituation.

LIA Lärande i arbete (80p)
LIA-kursen består av 16 veckors praktik där den studeranden ska kunna fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. Målet med LIAn är att de studerande efter en kort introduktion ska fungera som en trainee inom sitt LIA-företag och få tillfälle att omsätta sina samlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett brett verksamhetsfält. De studerande ska också få tillfälle att ta eget ansvar för någon eller några arbetsuppgifter på arbetsplatsen för att erhålla en reell yrkeskompetens samt att uppnå anställningsbarhet. Kursen ska även ge de studerande möjlighet att genomföra sitt examensarbete i form av projektarbete parallellt med LIA kursen.

Strategiskt inköp (15p)
Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i inköpsfunktionens funktion, utvärdering av leverantörer och inköpsplanering. Kursen ger även färdigheter i förhandlingsteknik.

Examensarbete (25p)
Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar en undersökning utifrån en problemformulering. Examensarbetet ska redovisas skriftligt och muntligt samt försvaras vid opposition. Kursen består i utförandet av exempelvis marknadsplan, intäkts- och kostnadsanalys, affärsutveckling, etableringsplan eller personalrelaterad fördjupning som med fördel kan formuleras tillsammans med LIA-företaget utifrån anvisningar. Arbetet bedöms dels ämnesteoretiskt och dels i faktisk affärsnytta utifrån uppdragsgivarens verksamhetsperspektiv.

+