Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kurser

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 poäng. Utbildningen omfattar totalt 400 poäng inklusive LIA-perioderna.

Affärsjuridik (20p)
Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de juridiska regler som styr ett företags verksamhet och som är centrala för yrkesrollen. Målet med kursen är att den studerande i sin framtida yrkesroll ska ha relevanta kunskaper i de juridiska områden som direkt berör affärsverksamheten.

Business English (20p)
Syftet med kursen är att den studerande ska få förståelse för vilka krav som stalls I yrkesrollen för att på ett tillfredsställande sätt kunna verka i internationella affärssammanhang. Målet med kursen är att den studerande ska få en mycket god kunskap om tillämpningen av det engelska språket i affärssammanhang.

Examensarbete (30p)
Kursen ger kunskap i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad kunskap om valt område inom branschen.

Företagsekonomi (30p)
Syftet med kursen är att ge den studerande nödvändiga kunskaper i företagsekonom och därigenom skapa förståelse för företagets ekonomiska samband. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om ett företags ekonomiska samband och därmed kunna förstå och tillämpa nödvändiga kunskaper för att därigenom uppnå önskvärda resultat i en affärsuppgörelse.

Försäljning 1 – Försäljningsprocessen (40p)
Kursen syftar till att ge en introduktion i försäljningsprocessen och hur den används i det dagliga arbetet. Kursen skapar förståelse för vilka beteenden som styr köp och vad som ligger till grund för olika beslut. Målet är att kursen ska ge den studerande förståelse för de olika delar som ingår i en försäljningsprocess.

Försäljning 2- Verktyg och kommunikation (30p)
Kursen syftar till att ge den studerande vetskap om vilka verktyg som finns att tillgå för att kunna arbeta strategiskt i försäljningsprocessen, samt utvecklar förmågan att kommunicera. Målet är att den studerande ska få kunskap om olika CRM-verktyg samt kommunikationsplattformar för yrket.

Försäljning 3 – Förhandling och retorik (25p)
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om olika förhandlingstekniker lämpliga att använda i en försäljningsprocess. Vidare syftar kursen till att ge den studerande färdigheter i att presentera affärsförslag i olika former. Målet är att den studerande ska bli en skicklig förhandlare och kommunikatör.

Försäljning 4- Strategisk försäljning, omvärldsbevakning och offentlig upphandling (30p)
Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse för hur omvärldsförändringar skapar nya affärsmöjligheter och hur offentlig upphandling kan vara en del av vardagen i yrkesrollen. Målet är att den studerande ska utveckla sin förmåga i strategisk planering.

Försäljning och marknad (20p)
Syftet med kursen är att ge den studerande en god förståelse för ett kundorienterat säljarbete med fokus på samverkan med företagets övriga funktioner. Kursen ska även belysa och ge den studerande en ökad förståelse för samverkan och beroendeförhållande mellan försäljning och marknad. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om hur ett företagets olika delar samverkar i syfte att uppnå förväntade resultat gällande kundorientering. Detta i förening med företagets övergripande mål.

Projektledning (25p)
Syftet med kursen är att ge den studerande god förståelse för projekt som arbetsmetod. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om vanligast förekommande projektmodeller, metoder och faser i projekt. Den studerande ska med kunskapen om projektledning kunna ingå i projektgrupp och förstå mekanismerna för styrning, förstudie, genomförande och avslut.

LIA Lärande i Arbete 1 (60p)
Syftet är att kursen ska ge den studerande möjligheter att under handledning omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och att få erfarenheter inom yrkesområdet kopplat till den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesrollen och utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA- perioden.

LIA Lärande i Arbete 2 (70p)
Syftet är att kursen ska ge den studerande möjligheter att delvis självständigt omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och att få erfarenheter inom yrkesområdet kopplat till den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

+