Projektinköpare/ Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning 400 yhp (uppdragsutbildning)

Utbildningen är utmärkt för den som vill utbilda sig till inköpare inom byggbranschen. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp (yh-poäng), 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Projektinköpare/Entreprenadingenjör är en Yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Vad är en Projektinköpare?

Projektinköparrollen i byggbranschen är väldigt nischad och komplex. Projektinköparen står ofta för majoriteten av företagets kostnader och har därav ett stort fokus internt. Mandatet för rollen och statusen på rollen har höjts markant på senaste år och ställer då högre krav på den profil som söks. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden
 • beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och inköpsprojekt
 • planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till verksamhetens behov och mål
 • bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter
 • förstå och värdera inköpens och logistikens påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl små som stora produktionsprojekt och entreprenader

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara projektinköpare, entreprenadingenjör, kategoriinköpare, sortimentinköpare, anbudsingenjör och kalkylator.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 80 veckor. 26 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 400 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 26 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

Bravida Sverige
Caverion Sverige
Elajo El & Energiteknik
Göteborgs Egnahem
HMB Construction
Infranord
KNPP Bygg & Plåtarbeten
NCC
VTG entreprenad
Peab Sverige
Riksbyggen Ekonomisk förening
Serneke Anläggning
Serneke Bygg
Svevia
Tage & Söner Byggnads
Veidekke Entreprenad

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

NCC Building
Hent
Veidekke Entreprenad AB
Hemsö Fastighets AB
KTH
Cobab
Svevia
Wästbygg AB
Thyssenkrupp
Stockholm stad

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Avtal och avtalsformer (15 yhp)

Kursen syftar till att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande olika inköpsavtal och avtalsformer som används inom verksamheter som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling. De studerande ska ges kunskaper om avtalslagen och dess tillämpning. De studerande ska även ges grundläggande färdigheter i att utforma och tolka avtal samt hur
inköpsprocessen, val av avtalsform och avtalets innehåll praktiskt kopplas till inköpsprocessens behovsanalys.

Byggprocessen och byggmateriallära (25 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande en fördjupad kunskap om byggprocessen från plan till förvaltning. Innehållet fokuseras mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden samt inköparens roll vid dessa. Målet är att den studerande ska få god kunskap om produktionstidsplanen och inköpstidsplanen för att som inköpare kunna göra rätt prioriteringar.

Digitalisering inom byggsektorn (20 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens i de kalkyl- planerings- och projekteringsverktyg som är generella och branschrelaterade. Kursen ger den studerande färdighet i att hantera tidsplan- och produktionsplaneringsverktyg. Den studerande ska få en förståelse för hur projekteringsverktygen är uppbyggda och dess metodik samt kunna tolka och använda sig av informationen som härstammar från dessa. Den studerande ska även kunna tolka information ur PDF-läsare samt ha förmåga att tillföra information i de samma. Den studerande ska även få kunskap om och färdighet att använda modeller för mängdning.

Ekonomi för inköpare (25 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande företagsekonomi dels generellt, dels med fokus på ekonomi för entreprenad- och projektinköp. Att förstå hur inköp påverkar totalkostnad och lönsamhet samt förståelse för vilka faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet i stora som små projekt och entreprenader.

English for the Construction Industry (15 yhp)

The course aims and objectives are to provide the knowledge, skill and competence regarding the language and skills required to operate effectively in an international environment. The emphasis is on communicating accurately and appropriately, with a focus on situations and vocabulary related to negotiation and production within the Construction Industry.

Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling (35 yhp)

Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande bygg och fastighetsjuridik. Kursen ger den studerande god kunskap om standardavtalen samt de allmänna bestämmelserna AMA, AB, ABT, AF, AFF och ABK, den studerande ges även förståelse om skillnaderna mellan dessa och hur de påverkar inköpen och riskhantering inom bygg och anläggning. Kursen ska även beskriva de olika entreprenadformerna samt hur de olika formerna påverkar inköp och risk.

Examensarbete (20 yhp)

Kursen ger kunskaper i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad kunskap om valt område inom branschen.

Förhandlingsteknik (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna genomföra en framgångsrik förhandling utifrån förhandlingsprocessen och dess framtagna behov och mål. Kursen innehåller förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och förutsättningar samt förhandlingsstrategi – att komma till avslut – att förstå betydelsen av relationer vid förhandlingsarbete. Den studerande får även kunskap om förhandlingsteam, sammansättning, roller och kompetenser samt om förhandlingar nationellt respektive internationellt.

Hållbarhet i byggande och leveranskedjan (20 yhp)

Målet med kursen är att ge kunskap, färdighet och kompetens om hållbarhetsbegreppet ur olika perspektiv. Den studerande ska kunna
redogöra för olika miljöklassningsverktyg samt för begreppen LCA och LCC. Den studerande ska efter kursen kunna göra enklare LCA och LCC samt kunna bedöma olika byggmaterials och byggmetoders hållbarhet. Den studerande ges en kompetens gällande hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköps och byggprocessen.

Inköp (20 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens för
inköpsfunktioners roller, arbetssätt, metoder och principer. Den studerande ska förstå hur inköpsfunktionen arbetar, hur den kan samverka med verksamhetens övriga funktioner för att förbättra dess effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Vidare ska de studerande kunna de vanligaste inköpsprinciperna, hur inköpsprocessen bäst byggs upp och hur den kan tillämpas i praktiken, hur man väljer och utvärderar leverantörer. Den studerande ska även kunna inköps grundläggande begrepp och definitioner.

Kommunikation samt projekt- och mötesledning (20 yhp)

Kursens syfte är att ge kunskap, färdighet och kompetens för att kunna uttrycka sig säkert, korrekt och begripligt i olika affärssituationer samt att leda och hålla ihop delar av projekt. Målet är att lära de studerande att planera, genomföra och följa upp olika projekt. Kursen belyser även roller, ansvar och skyldigheter som projektledare
respektive projektmedlem, och hur man tillsammans kan få projektet att hålla tidsplan och leda till önskade resultat. Som stöd för rollerna belyses olika projektmodeller med sina moment/faser, samt olika verktyg, mallar, rutiner, mm som kan hjälpa projektledare och projektmedlemmar

Konstruktion och ritningslära (15 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge kunskap, färdighet och kompetens gällande byggkonstruktionslära och ritningsläsning. Den studerande ska lära sig hur en byggnad fungerar så som klimatskärm och skydd. Den studerande ska få en förståelse för vilka laster som påverkar byggnaden. Den studerande kommer även kunna vilka stomlösningar som finns. Den studerande ska också lära sig att läsa och förstå ritningar samt dess skala, ram, detaljer och handlingsförteckning. Den studerande kommer även att fördjupa sig i AMA Hus 14. Målet med kursen är även att den studerande ska kunna förstå tekniska termer och byggtekniker för att kunna samspela i byggprojekt.

Supply Chain och logistik för byggbranschen (25 yhp)

Kursens syfte och mål är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens gällande hur logistiken kan förbättra en verksamhets lönsamhet och förstärka dess effektivitet och konkurrenskraft. Vidare ska den studerande förstå hur ett logistiksystem är uppbyggt och fungerar samt hur logistik kan interagera med inköp och andra funktioner för att främja verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Den studerande ska även kunna logistikens grundläggande begrepp och definitioner.

LIA Lärande i Arbete 1 (60 yhp)

Syfte och mål med kursen är att tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesområdet och utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA- perioden, samt att skapa förståelse för arbetsrutinerna på en byggarbetsplats och i synnerhet rutinerna för projektinköparen/entreprenadingenjören.

LIA Lärande i Arbete 2 (70 yhp)

Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 192 000 kr exkl. moms delas upp på fyra faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 3 282 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+