Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Livdiplom

Ekonomiassistent-utbildning, FEI

Livdiplom är en komplett utbildning som ger nödvändiga kunskaper för att bli en framgångsrik livförsäkringsdistributör eller jobba med personal- och försäkringsfrågor inom andra branscher. Utbildningen uppfyller också Finansinspektionens kunskapskrav för försäkringsdistributörer och ger dig tillräckliga kunskaper för att klara av InsureSecs kunskapstester. Livdiplom består av tio delkurser under cirka tre månader. Studierna sker med FEIFLEX, välj att närvara på plats i FEI:s lokaler eller på distans i realtid. Mellan live-passen arbetar du med e-learning och hemuppgifter.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

3 månader

Avgift 73 500 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen

Vad händer vid sjukdom, pension eller dödsfall? Vilka skydd finns i lag och avtal och var finns luckor?

Livdiplom är en förberedande utbildning för InsureSecs kunskapstester. Den ger dig breda kunskaper i allt från regelverk och lagar till produkter och placeringar. Utbildningen kräver inga förkunskaper men det är en fördel om du har arbetat med, eller har stort intresse för, finans- och försäkringsfrågor. Vår utbildning ger dig verktyg för att ta dig ann ditt arbete på ett korrekt och framgångsrikt sätt.

Livdiplom är väl förankrad i både teori och praktik. Utbildningen lever upp till lagkrav, rekommendationer och praxis och våra lärare är yrkesverksamma experter inom sina respektive delområden. Mixen av teoretiska och praktiska kunskaper ger dig rätt förutsättningar för en framgångsrik karriär som livförsäkringsdistributör. Du får också möjligheten att dela erfarenheter och nyförvärvad kunskap med andra deltagare samtidigt som du lägger grunden till ett värdefullt professionellt nätverk.

FEI och KNEX Försäkringshögskolan har lång och gedigen erfarenhet av försäkringsutbildningar. Alla delar examineras som bevis på erhållen kunskap och uppfyllda krav.

För vem?

Livdiplom riktar sig till dig som vill göra karriär som livförsäkringsdistributör. Om du redan jobbar inom finans- eller försäkringsbranschen och vill byta inriktning ger utbildningen dig rätt förutsättningar att lyckas som livförsäkringsförmedlare. Utbildningen kan även vara av intresse för andra yrkesgrupper som jobbar med livförsäkrings- eller pensionsfrågor. Till exempel bankanställda, revisorer eller medarbetare på personalavdelningar.

Fakta

Omfattning

Livdiplom består av 12 lärarledda utbildningsdagar vid 5 tillfällen under ca 3 månader. Dessutom ingår e-learningkurser om sammanlagt ca 8 timmar.

Genomförande

Utbildningen genomförs med vårt unika koncept FEIFLEX som ger total frihet. Med FEIFLEX kombineras det bästa av traditionell klassrumsundervisning och distansstudier. Det betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja att:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret, hemma eller på resan. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Livdiplom

Efter avklarad utbildning erhåller du Livdiplom som bevis på uppnådda kunskaper. Livdiplom utfärdas av Företagsekonomiska Institutet och KNEX Försäkringshögskolan. För att erhålla Livdiplomet krävs närvaro på samtliga kursmoment och godkända tentamina.

Utbildningen uppfyller Finansinspektionens föreskrifter angående kunskapskrav för försäkringsdistributörer och ger dig tillräckliga kunskaper för att klara av InsureSecs kunskapstester.

Livdiplom från FEI och KNEX Försäkringshögskolan ger dig möjlighet att verka som livförsäkringsdistributör eller arbeta med frågor som rör pension, sjukdom och dödsfall t.ex. som revisor, bankanställd eller som medarbetare på en HR-avdelning.

Avgift

73 500 kr exklusive moms. I avgiften ingår tentamensavgifter för certifikat, kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe om du deltar på plats i FEI:s lokaler. Kursavgiften faktureras före respektive utbildningsstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 1254 kr/mån.

Kursinnehåll

Distributörens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution

Kursbeskrivning

Under kursen lär du dig vad det innebär att vara försäkringsdistributör, vilka lagar och förordningar de har att förhålla sig till och hur man utövar yrket på ett etiskt korrekt och ansvarsfullt sätt.

Kursinnehåll

 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är försäkringsförmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Hantering av intressekonflikter
 • Hantering av klagomål
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • Konsumenträtt, tystnadsplikt, mellanmansrätt
 • God försäkringsdistributionssed
 • Elektronisk signering – avtal/fullmakter
 • Marknad/tillstånd vp-bolag respektive försäkringsdistribution
 • Produktgodkännandeprocess
 • EU-rätt

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Pensioner och förmåner enligt lag och avtal

Kursbeskrivning

Kursen behandlar både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och förmåner.

Kursinnehåll

 • Socialförsäkringslagen (socialrätt och arbetsrätt)
 • Lagstadgade försäkringar
 • Ålderspension, efterlevandeskydd
 • Sjukförsäkring
 • Försäkringar grundade på kollektivavtal
 • ITP, Avtalspension SAF-LO, AFA-försäkringar, KAP-KL
 • PA-16, TGL

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Livteknik och tjänstepension

Kursbeskrivning

I denna delkurs dyker vi djupare i ämnen som livförsäkringsteknik och försäkringsformer som till exempel tjänstepensioner. Kursen ger dig kompetens att ge kvalificerade råd till både privatpersoner och företag.

Kursinnehåll

 • Legala ramverk för livförsäkringsverksamhet
 • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
 • Begrepp och definitioner
 • Produktmixen i liv- och fondförsäkring
 • Uppbyggnad produkter, avkastning
 • Flytträtt och återköp
 • Riskförsäkringar
 • Tjänstepensionens former och pensionslöften
 • Kollektiv avtalsbunden, ej avtalsbunden
 • Lösningar för ledningsgrupp, tiotaggare, tjänstemän och arbetare
 • Avdragsregler och kompletteringsregler

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridik och skatt

Kursbeskrivning

Kursen behandlar allmänna regelverk och beskattningsrätt som du kommer att komma i kontakt med i din vardag som försäkringsdistributör. I din roll som försäkringsdistributör kommer du att möta kunder i olika livssituationer och det är därför viktigt med god kunskap i dessa regelverk för att du ska kunna ge så goda råd som möjligt.

Kursinnehåll

 • Hur pensionsförsäkringar regleras
 • Försäkringsrörelselagen (FRL), försäkringsavtalslagen (FAL)
 • Äktenskapsrätt, sambolagen, arvsrätt
 • Förmyndarskap
 • Placeringsregler, lagvalsregler, försäkringsbrev
 • Inkomstskatt och privat pensionsförsäkring
 • Tjänstepension, stiftelse, direktpension
 • Avkastningsskatt, särskild löneskatt
 • Internationell lagstiftning
 • Introduktion i ägarledda bolag (3:12)

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Instrument och portföljteori

Kursbeskrivning

För att kunna ge anpassade råd avseende placeringar krävs kunskap om den finansiella marknaden och finansiella instrument. Kursen behandlar viktiga begrepp i ämnet.

Kursinnehåll

 • Kapitalmarknaden och finansiella instrument
 • Tidshorisont, avkastning och risk
 • Portföljsammansättning
 • Fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Affärsplanering och affärskommunikation

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en inblick i hur du på bästa sätt förbereder dig inför kundmöte och vad du bör tänka på för att ge kunden vad den verkligen efterfrågar. Du får tips hur olika kunder fungerar och hur du på bästa sätt kan komma till avslut och skapa långsiktiga kundrelationer.

Kursinnehåll

 • Att analysera sin kundstock och göra rätt prioriteringar
 • Förhandlingsteknik
 • Säljcoachning, att komma till avslut

GDPR Baskurs (e-learning)

Kursbeskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR). Denna delkurs genomförs via e-learning.

Kursinnehåll

 • Bakgrund och inledning
 • Begrepp och definitioner
 • Behandling av personuppgifter
 • Den registrerades rättigheter
 • Grundläggande principer
 • Personuppgiftsincident
 • Personuppgiftsregister
 • Kunskapstest

Ekonomi för försäkringsdistributörer (e-learning)

Kursbeskrivning

Kursen ger dig kunskaper om i privat- och företagsekonomi. Du lär dig bland annat att tolka resultat- och balansräkningar för olika typer av verksamheter.

Kursinnehåll

 • Privatekonomi
 • Företagsekonomi

Lagen om värdepappersfonder (e-learning)

Kursbeskrivning

Denna e-learning ger dig en grundläggande inblick i regler om värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Denna delkurs genomförs via e-learning.

Kursinnehåll

 • Lag om värdepappersfonder
 • Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Kundmötet (e-learning)

Kursbeskrivning

I denna kurs illustrerar vi och ger exempel på hur kundmöten kan se ut i olika situationer och för olika typer av kunder. Denna delkurs genomförs via e-learning.

Kursinnehåll

 • Hur kan ett kundmöte se ut – sparandeanalys och bedömning av försäkringsbehov
 • Rådgivningsdokumentation och information till kund

Informationsmöten

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

Senast på FEI

StyrelseAkademien är en rikstäckande och oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. De har idag omkring 8000 medlemmar med 16 lokalföreningar...

Läs mer

Mäklarbyrån Bjurfors Liljeholmen/Hägersten har funnits sedan 2019 och där arbetar idag fyra medarbetare. Koordinatorn Sophie von Rosen valde under hösten att ta nästa karriärsteg och börja utbilda sig till fastighetsmäklare....

Läs mer

Hej Elvina, hur kommer det sig att du började arbeta med utbildning och kompetensutveckling som vänder sig till yrkesverksamma?   – Det är ett område där min akademiska bakgrund kommer väl till...

Läs mer

+