Företagsekonomi för icke-ekonomer

Inga förkunskaper nödvändiga! FEI:s utbildning i företagsekonomi för icke-ekonomer ger dig alla verktyg som du behöver. Utbildningen omfattar sex delmoment inom företagsekonomins olika delar.

Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift, men har behov av att förstå och agera utifrån ekonomisk information.

Lektionerna genomförs under ett förmiddagspass per vecka i cirka nio månader. Du kan välja att delta i undervisningen på plats i FEI:s utbildningslokaler eller live online via vårt hybridformat FEIFLEX.

Nästa kursstart
21 maj 2024
Omfattning

1 förmiddag/vecka under cirka 9 månader

Avgift 54 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om Företagsekonomi för icke-ekonomer

Kunskaper inom företagsekonomi är relevanta för allt fler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget går”.

Företagsekonomi är ett brett ämne, som ger dig verktyg för att exempelvis kunna förstå organisationsfrågor, marknadsföring och strategival. Allt detta ingår i kursplanen, som inkluderar sex delmoment där sambanden mellan företagsekonomins olika delar betonas.

Du får bland annat:

 • Förståelse för företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi
 • Kunskap om värdering av resultat och ekonomisk ställning
 • Kännedom om identifiering och bedömning av olika finansieringsalternativ
 • Förmåga att upprätta kalkyler och göra lönsamhetsbedömningar
 • Insikt i hur företag arbetar med marknadsföring och kundlojalitet
 • Lärdom om hur förändringar kan utveckla verksamheten

Vem ska gå utbildningen?

Det här är inte en utbildning för renodlade ekonomer. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete har behov av en bred kunskap inom företagsekonomi, oavsett vilken typ av verksamhet eller bransch du arbetar inom. Du kan exempelvis ha fått ett nytt eller utökat budget- och resultatansvar i din arbetsroll. Eller så arbetar du bland annat med verksamhetsutveckling eller som egenföretagare och vill få bättre kunskaper inom företagsekonomins alla delar.

Fakta

Omfattning

Undervisning ett pass i veckan, förmiddagar, under cirka 9 månader (totalt 26 pass).

Genomförande

Utbildningen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Certifikat Företagsekonomi

Varje delkurs avslutas med en skriftlig tentamen. FEI rekommenderar aktiv närvaro på minst 70% på samtliga delkurser. För att erhålla Certifikat i Företagsekonomi krävs godkänt resultat på samtliga tentamina.

Avgift

54 900 kr exkl moms. I avgiften ingår tentamensavgifter för certifikat, kurslitteratur och annat kursmaterial samt kaffe. Kursavgiften faktureras före respektive terminsstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 939 kr/mån.

Kursinnehåll

Den här utbildningen kan ses som ett smörgåsbord i företagsekonomi, där företagsekonomins alla delar serveras. Du läser sex delkurser.

Samhällsekonomi

Kursbeskrivning

Först får du en orientering om grundläggande samhällsekonomiska begrepp som marknader och priser, tillväxt, inflation och arbetslöshet. Syftet är att ge dig en grundläggande förståelse för de samhällsekonomiska och juridiska förutsättningarna för företagens verksamhet.

Kursinnehåll

 • Företagsekonomins arbetsområden
 • Samhällsekonomi, marknader och priser
 • Tillväxt, inflation och arbetslöshet
 • Sveriges ekonomi

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Redovisning & analys

Kursbeskrivning

I redovisningssystemet registreras, bearbetas och rapporteras information som skall underlätta beslut i ekonomiska frågor. Kunskaper i bokföring utgör därför grunden för förståelsen av hela det företagsekonomiska ämnesområdet. Tonvikten har lagts vid att du ska se hur olika affärshändelser påverkar företagets resultat- och balansräkning, dvs. bokslutet. Där får du information för att göra exempelvis konkurrentanalyser, kreditbedömningar och andra företagsvärderingar. Kan du läsa och förstå ett bokslut, har du värdefull information som kan tolkas och värderas och risken för felaktiga beslut minskar.

Kursinnehåll

 • Redovisningens uppgifter i företaget
 • Kontoplaner
 • Grundläggande bokföring och bokslut
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Analys av ekonomisk ställning och lönsamhet
 • Eget kapital i olika företagsformer
 • Årsredovisningen i aktiebolag

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Aktier & finansiella instrument

Kursbeskrivning

Här ger vi dig en grundläggande förståelse för företagets finansiering. Intresset för aktier och börshandel ökar ständigt, och allt fler känner behov av att öka sina kunskaper om detta ämnesområde. Tonvikten har därför lagts vid att du ska få en bättre förståelse för hur handel med aktier, andra värdepapper och finansiella instrument behandlas.

Kursinnehåll

 • Företagets finansiering
 • Eget kapital i aktiebolag, ökning och minskning av aktiekapitalet
 • Aktier och aktiehandel
 • Börsen och andra noteringsalternativ
 • Optioner och optionsrätter

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Ekonomiska kalkyler & budgetering

Kursbeskrivning

Budgeten är ett styrinstrument för ledningen. Hur kan budgeten fungera som underlag för ekonomisk styrning? Avsnittet avslutas med ett företagsspel där du får tillämpa dina kunskaper i budgetering. I avsnittet om ekonomiska kalkyler tränas du i resultatanalys, produktkalkylering och grundläggande investeringsbedömning.

Exempel på kalkylsituationer kan vara offertgivning, prissättning, intern lönsamhetsbedömning mm. Problemet är sällan att klara de matematiska beräkningarna. Det är att kunna formulera vilken typ av problem du står inför, och vilka metoder som står till buds för att lösa problemet.

Kursinnehåll

 • Budgeten som planeringsredskap
 • Utarbetande av resultat- och likviditetsbudgetar
 • Grundläggande kostnads-/intäktsanalys
 • Resultatplanering och lönsamhetsbedömning
 • Produktkalkylering
 • Investeringsbedömning
 • Företagsspel

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring

Kursbeskrivning

I denna kurs riktas intresset mot den intäktsskapande delen av företagets verksamhet. Här får du lära dig mer om olika marknadssituationer och vilka konkurrensmedel som står till förfogande, samt hur du kan samordna och utveckla dessa i en marknadsplan.

Kursinnehåll

 • Marknadsföringens grunder
 • Strategisk och taktisk marknadsföring
 • Efterfrågebegrepp och konkurrensmedel
 • Marknadskommunikation
 • Marknadsplanen

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Affärs- & verksamhetsutveckling

Kursbeskrivning

I denna kurs höjer vi blicken lite. Dels får du ta del av hur ett modernt styrelsearbete bör fungera. Sedan får du följa ett företags utveckling över tiden och se vilka fallgropar det finns. Därefter får du stifta bekantskap med olika typer av verksamhetssystem och processtänkande. Sist, men inte minst, får du praktiska anvisningar om hur en ökad kundlojalitet skärper företagets konkurrensförmåga.

Kursinnehåll

 • Corporate Governance och god sed i styrelsearbetet
 • Organisationers livscykel
 • Verksamhetsstyrning
 • Kvalitetssystem, TQM, ISO 9000 och Six Sigma
 • Nöjda och lojala kunder

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Så här tycker våra kursdeltagare

Utöver Cristina Choppelos nuvarande roll som projektstrateg på Familjebostäder har hon arbetat som operativ projektledare i över 20 år. Även om ekonomi inte har varit hennes huvudsakliga uppgift ville hon...

Läs mer

Företagsekonomi för icke-ekonomer är en utbildning som inte kräver några förkunskaper i ekonomi. Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete har behov av en bred kunskap i företagsekonomi...

Läs mer

Efter gymnasiet har Daniel Philipsson jobbat som säljare och account manager. Men drömmen är att i framtiden starta eget företag. Därför har han valt att studera Allmän företagsekonomisk kurs på FEI.

Läs mer

+