Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Fil kand 60 hp – påbyggnad för ekonomer och fastighetsmäklare

Högskolan Väst erbjuder i samarbete med FEI en möjlighet för dig som redan har 120 högskolepoäng. Du kan ha studerat till Fastighetsmäklare, Finansiell ekonom, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom på FEI eller ha annan motsvarande högskolebakgrund. Genom påbyggnadsstudier kan du öka på din kunskapsbank, erhålla en kandidatexamen och få rätten att använda titeln Civilekonom – en fördel i en konkurrensutsatt marknad. Studierna omfattar 60 högskolepoäng och genomförs under drygt ett år parallellt med arbetet.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

14 månader

Avgift 145 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen

Nu kan du bygga på med fortsatta studier till filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och använda dig av titeln Civilekonom. Detta erbjudande vänder sig till dig som tillhör någon av följande kategorier:

 • har studerat till Fastighetsmäklare 120 hp varav minst 30 hp i företagsekonomi*
 • har studerat till Finansiell ekonom 120 hp, Marknadsekonom 120 hp eller Redovisningsekonom 120 hp via FEI
 • har uppnått 120 hp på annat håll varav minst 30 hp i företagsekonomi*

*Kontakta FEI gällande din behörighet.

Det är också en framtida möjlighet att ha i åtanke för dig som nu funderar på att påbörja studier till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom, Marknadsekonom eller Finansiell ekonom.

Varför ska du läsa den här utbildningen? Det finns flera skäl. Som bekant råder knivskarp konkurrens i de flesta branscher. Detta gäller i högsta grad fastighetsmäklarbranchen – mellan kedjor, företag och enskilda mäklare – men är också fallet inom många andra kvalificerade yrkesområden.

Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen, som en filosofie kandidat-examen är ett bevis på, ger konkurrensfördelar, inte minst om du har planer på att bli chef eller egenföretagare.

Företagsekonomi är ett brett ämne som innefattar mycket mer än ”siffror”. I denna påbyggnadsutbildning ligger tyngdpunkten på kunskaper som du har nytta av i en chefs- eller företagarroll. Ämnesområden som Human Resources, projektledning, digital marknadsföring, strategi och internationalisering hjälper dig att utveckla egenskaper och färdigheter som är viktiga i en sådan roll. I utbildningen ingår även ett omfattande examensarbete som kan vara direkt kopplat till den egna organisationen. Detta skarpa projekt kan ses som ett konsultuppdrag där medarbetaren utreder en aktuell fråga åt arbetsgivaren, exempelvis en konkurrensanalys, en affärsstrategi eller en marknadsförings- och säljplan.

 

Kurser hp
Human Resource Management 7,5
Strategisk marknadsplanering 7,5
Digitalisering och företagande 7,5
Internationellt företagande 7,5
Projektstyrning och projektarbete 7,5
Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande 7,5
Examensarbete 15
Summa högskolepoäng 60

Allmänt om förkunskaper

Denna påbyggnadsutbildning är på en högre akademisk nivå än 120-poängsutbildningar. Det innebär att vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, förutsättningar att klara studier som leder till kandidatexamen.

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Programmets stomme utgörs därför av tvådagarspass i Stockholm eller online var sjunde vecka. Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en dag i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEIFLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm eller online. FEIFLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar cirka ett års studier. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många utbildningsstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till fem gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

De bästa lärarna och handledarna

Högskolan Väst har tillsammans med FEI handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på två block

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid två tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Fakta

Omfattning

Cirka ett års studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Studier på FEI innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till sex gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI, och/eller till exempel inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm eller online
 • Examensarbetet examineras genom inlämningar och muntlig presentation

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 60 högskolepoäng.

Filosofie kandidatexamen

Efter avslutade och godkända studier kan deltagaren erhålla filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst.

Civilekonom

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst berättigar till medlemskap i Akavia (tidigare Civilekonomerna).

Titeln Civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige. Praxis är att en person har rätt att kalla sig Civilekonom om hen uppfyller organisationen Akavias medlemskrav, vilket är en kandidatexamen i ekonomi på minst 180 hp där minst 90 hp är inom ekonomiska ämnen.

Den som har läst Fastighetsmäklare 120 hp, Marknadsekonom 120 hp, Redovisningsekonom 120 hp eller Finansiell ekonomi och bygger på med 60 hp ekonomiska ämnen hos FEI (akademiska kurser i samarbete med Högskolan Väst) har alltså möjlighet att söka medlemskap hos Akavia och enligt praxis kalla sig Civilekonom. Mer info finns att läsa hos Akavia.

Avgift

Avgiften 145 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 50% vid två tillfällen under utbildningen med utgångspunkt i block om 30 högskolepoäng.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

 • 120 högskolepoäng enligt FMI:s krav.
 • Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Kursinnehåll

Att leda och arbeta i projekt, 7,5 hp

Om kursen

Under kursen ska deltagaren skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att delta i och styra projekt. Efter avklarad kurs kan deltagaren kunna karaktärisera och förklara arbetsformen ”projekt” och redogöra för de grundläggande faserna i en grupps etablering.

Deltagaren kan praktiskt tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell samt kan redogöra för innebörden av, och sambanden i, åtagandetriangeln. Deltagaren har också kunskaper för att skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument samt kan delta i och leda ett effektivt projektgruppsmöte.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Human Resource Management, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs i Human Resources är lämplig för dig som vill fördjupa dina kunskaper i personalfrågor. Kursen utgår i aktuell forskning och de senaste rönen inom HR. Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna visa insikt i strategiska och operationellt inriktade teorier inom Human Resource Management.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp

Om kursen

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp är en fortsättningskurs i marknadsföring. Den är lämplig för dig som arbetar strategiskt med marknadsföring. Kursen vänder sig dessutom till medarbetare som inte har marknadsföring som huvudsaklig arbetsuppgift men som vill ha kvalificerade kunskaper i ämnet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Digitalisering och företagande, 7,5 hp

Om kursen

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Internationellt företagande, 7,5 hp

Denna kurs tar upp begrepp och teorier inom internationellt företagande samt globalisering av olika marknader. Lär dig om hur utveckling och implementering av strategier för marknadsföring, personalledning, finans och redovisning görs inom internationellt verksamma företag.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse om företagsekonomiska forskningsmetoder
 2. visa metodkunskap inom området företagsekonomi samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka, analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till företagsekonomiska forskningsmetoder
 1. visa förmåga att genom tillämpning av relevanta metoder söka, samla in, värdera och kritiskt tolka data
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera och motivera sina metodval i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att kritiskt diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter
 1. visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i företagsekonomi.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Kursen examinerar samtliga lärandemål genom ett antal skriftliga rapporter som genomförs av två studenter tillsammans. Varje rapport presenteras och försvaras individuellt och muntligen vid seminarium i ett oppositionsförfarande.

Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omexamination delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen examinerar de nationella målen för kandidatexamen i företagsekonomi.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse inom det för examensarbetet valda forskningsområdet, dels avseende överblick över området och aktuell forskning, dels avseende fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 1. visa fördjupad metodkunskap inom det för examensarbetet valda forskningsområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka och systematiskt analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom valt forskningsområde
 1. visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt identifiera ett forskningsområde och formulera frågeställningar att undersöka i examensarbetet
 1. visa förmåga att planera och genom medvetet val och tillämpning av lämpliga metoder söka, samla in och värdera data
 1. visa sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dem på ett trovärdigt och logiskt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att inom det för examensarbetet valda forskningsområdet kritiskt diskutera kritiskt granska och konstruktivt diskutera kring sitt eget och andras examensarbeten och andra vetenskapliga arbete
 2. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Deltagaren genomför en vetenskaplig undersökning, i form av ett examensarbete, enskilt eller av två personer tillsammans. Kursen examineras genom:

 • tre manus som inlämnas, bedöms och diskuteras löpande under kursen i seminarieform (lärandemål 1-7 samt 10)
 • ett avslutande seminarium där studenten muntligt presentera och försvarar examensarbetet samt kritiskt granskar ett annat examensarbete (lärandemål 7-9)
 • skriftligt färdigställande av examensarbetet som därefter slutbedöms (lärandemål 1-10)

Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen.

Närmare anvisningar, betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer förexamination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Högskolan Västs roll

Högskolan Väst är utbildningens avsändare, köparens avtalspart och således ytterst ansvarig för de kurser som erbjuds via samarbetet med FEI. Högskolan tillförsäkrar att kurserna uppfyller samma kvalitetskrav som de kurser som erbjuds inom den grundläggande högskoleutbildningen i Trollhättan.

Inom ramen för utbildningen är det Högskolan Väst som:

 • fastställer kursavgiften
 • utvecklar och fastställer kursplaner till samtliga kurser
 • bestämmer kursernas omfattning
 • beslutar om vilka lärare som ska undervisa i kurserna
 • bestämmer utformning av, nivå på och vilka frågor som ska ingå i tentamina, inlämningsuppgifter och annan examination
 • utser kursansvariga och examinatorer som examinerar kurserna
 • ansvarar för rättning
 • utfärdar högskolepoäng och kursbevis

FEI:s roll i utbildningen

FEI har lång erfarenhet av att erbjuda poänggivande akademiska utbildningar via samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet.

Genom avtal med Högskolan Väst är FEI utbildningsadministratör. För FEI:s del innebär det att vi hanterar marknadsföring, kundkontakter samt vissa praktiska frågorna kring utbildningen. Arbetsgivare och kursdeltagare är alltid välkomna att kontakta FEI. Vi svarar eller vidarebefordrar dina frågor till Högskolan Väst ifall det är frågor som rör Högskolans ansvarsområden.

Så här tycker våra kursdeltagare

I snart fem år har Matilda Edberger arbetat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund, ett jobb hon trivs väldigt bra med. Hon har inga planer på att byta karriär, men...

Läs mer

Efter utbildningen till fastighetsmäklare på FEI valde Filip att läsa Civilekonom 60 hp. Han får på så sätt en kandidatexamen och ökar sin kompetens för att bli konkurrenskraftig i mäklarbranschen.

Läs mer

+