Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Fil kand 180 hp – redovisning

Fil kand 180 hp med inriktning redovisning är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i redovisning, företagsekonomi och ledarskap. Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan Väst som driver utbildningen. Dessutom ger det dig rätten att använda titeln Civilekonom. Utbildningen kan påbörjas upp till 6 gånger per år och du kan välja mellan att studera på plats i Stockholm eller på distans med FEIFLEX.

Nästa kursstart
8 december 2021
Omfattning

4 år

Översikt

Om utbildningen

Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete.

Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen från Högskolan Väst och rätten att använda titeln Civilekonom.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som beställs av din arbetsgivare. Den ska avse kompetensutveckling av personal men kan också beställas av arbetsmarknadsskäl, exempelvis i samband med att personal lämnar företaget. Myndigheter och omställningsorganisationer kan också anmäla deltagare till utbildningen.

Det är alltså arbetsgivaren eller organisationen som bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften.

Utbildningen finns även med inriktningar för dig som vill specialisera dig inom marknadsföring respektive finansiell ekonomi.

För vem?

Varför ska du läsa denna utbildning? Det finns flera skäl. Som bekant råder det knivskarp konkurrens i de flesta branscher och kvalificerade yrkesområden. Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper, en välrenommerad akademisk examen (filosofie kandidat) och rätten att använda titeln Civilekonom ger konkurrensfördelar. Civilekonomer arbetar i nyckelpositioner i näringslivet. Enskilda deltagares bakgrund och skäl till att gå utbildningen kan variera, exempelvis:

Chef eller egenföretagare

Om du redan är chef eller egenföretagare och har ”jobbat dig upp” på egna meriter är det också värdefullt att konsolidera dina kunskaper mot en teoretisk grund och få ett formellt intyg och bevis på din kompetens.

Trainee

Trainee-program syftar oftast till att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad traineeperiod kunna bli en nyckelperson i företaget. Via FEI:s Fil kand 180 hp har din organisation en chans att satsa på lovande talanger även om de saknar lämplig formell utbildning. Eftersom studierna bedrivs parallellt med arbetet får medarbetare en unik chans att koppla de teoretiska kunskaper som studeras och examensarbeten direkt till företagets verksamhet för en djup och bred förståelse för densamma.

Generationsväxling i familjeföretag

Generationsväxling i en familj är ett tillfälle att skapa nya möjligheter. För att det ska vara möjligt krävs att den nya generationen har energi och vilja för att ta över men också rätt kunskapsmässiga förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan den yngre generationen få en egen plattform att utveckla företaget vidare och behålla det i familjen i stället för att kanske tvingas till en extern försäljning.

Fil kand 180 hp ger en bred grund och gedigna kunskaper för att kunna ta sig ann ansvaret det innebär att föra familjeföretaget vidare. Mixen av ekonomi, juridik, organisation, ledarskap, marknadsföring och redovisning är något som alla företagsledare har nytta av för att framgångsrik leda sin organisation. Via denna utbildning ges möjligheten att studera parallellt med arbetet. Det ger en unik möjlighet till nya insikter om företagets styrkor och särdrag och hur de kan förvaltas och utvecklas på bästa sätt.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem som ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar grundläggande behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

De bästa lärarna och handledarna

Högskolan Väst har tillsammans med FEI handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla med betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra fakturor

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Vi vet att nästan alla arbetsgivare tycker att kompetensutveckling är viktigt. Vi vet också att pressen att hålla kostnader nere är tuff. För Fil kand 180 hp – redovisning delas avgiften upp och faktureras vid fyra tillfällen eller block.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, kaffe och luncher i samband med undervisning.

Fakta

Omfattning

Utbildningen omfattar cirka fyra års studier. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många utbildningsstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till 6 gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller flera examinationsmoment, t ex:

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI.
 • Inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp
 • Muntlig presentation

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 180 högskolepoäng.

Filosofie kandidatexamen

Efter avslutade och godkända studier kan deltagaren erhålla filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst.

Civilekonom

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst berättigar till medlemskap i Akavia (tidigare Civilekonomerna).

Titeln Civilekonom har inget juridisk skydd i Sverige. Praxis är att en person har rätt att kalla sig Civilekonom om hen uppfyller organisationen Civilekonomernas medlemskrav, vilket är en kandidatexamen i ekonomi på minst 180 hp (där minst 90 hp är inom ekonomiska ämnen). Mer info finns att läsa hos Akavia.

Avgift

Avgiften uppgår till 360 000 kr exkl. moms. Avgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid seminarier på FEI.

Eget företag? Delbetala med FEI Studielån från 6 153 kr/mån.

Antagningskrav

Vi välkomnar anmälningar från motiverade medarbetare som har arbetsgivarens stöd och backning. Vi rekommenderar att du har minst två års arbetslivserfarenhet, helst längre (många deltagare har omfattande arbetslivserfarenhet). Vidare att du redan har – eller att ditt företag planerar att du ska få – en befattning med ansvar: till exempel för produkt / kund / kundgrupp / område / projekt / lönsamhet. Din utbildningsbakgrund kan variera, det viktiga är att du har kapacitet att klara av studierna. Vi rekommenderar att du har allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för dig som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Studiernas upplägg

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Utbildningens stomme utgörs därför av tvådagarspass i Stockholm eller online var sjunde vecka. Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en dag i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEIFLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm eller online. FEIFLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Del 1 – 60 hp

Under utbildningens första år får du konkreta verktyg inom företagsekonomi, juridik och ledarskap. Du får en bra praktisk kunskapsbas, kalla det affärsmannaskap eller Business Management, om du vill! Här läggs basen för en bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande.

Del 2 – 60 hp

Del två innehåller specialiserade kurser för dig som arbetar eller vill arbeta med redovisning. Du får praktiska kunskaper i redovisning men utbildningen är även akademiskt förankrad. Dessutom uppfyller utbildningen de teoretiska kraven för auktorisation som redovisningskonsult. År två avslutas med ett specialiserat examensarbete. Arbetet kan med fördel vara kopplat till din arbetsgivare eller bransch.

Del 3 – 60 hp

Under del tre ingår ämnesområden som Human Resources, projektledning, digital marknadsföring, strategi och internationalisering. I utbildningen ingår även ett omfattande examensarbete som kan vara direkt kopplat till den egna organisationen. Detta skarpa projekt kan ses som ett konsultuppdrag där medarbetaren utreder en aktuell fråga åt arbetsgivaren, exempelvis en konkurrensanalys, en affärsstrategi eller en marknadsförings- och säljplan.

Kursinnehåll del 1, 60 hp

Marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Finansiell ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs är en grundläggande kurs inom finansiell ekonomi. Den ger kunskaper om finansiell ekonomi samt de finansiella marknaderna, finansiella instrument och finansiella institutioner. Målet är bland annat att man ska kunna tillämpa dessa kunskaper på aktuella problem samt kunna tillägna sig fortsättningskurser i finansiell ekonomi, utifrån tillräckliga kunskaper och färdigheter i ämnet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisations- och vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs tar upp och behandlar teorier för organisationsutveckling generellt. Den utgår från en historisk analys av hur organisationsrecept genereras samt från vetenskapliga tolkningar av hur man kan klassificera organisationskoncept och vilken tillämpbarhet dessa kan ha.

I kursen behandlas även de drivkrafter som ligger bakom genereringen av organisationskoncept. Kursen tar också upp etiska och moraliska ställningstaganden med avseende på organisationsutveckling.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Mikroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen ska deltagaren ska behärska grundläggande begrepp och metoder samt kunna genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Vidare ska kursdeltagaren kunna beräkna alternativkostnaden och förklara vad som påverkar efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt betydelsen för pris och kvantitet. Hen ska också förstå begreppet elasticitet och grunden för konsumenternas efterfrågan, d.v.s. nyttoteorin och indifferenskurvor.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Kursinnehåll del 2, 60 hp

Beskattningsrätt A, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt

Innehåll

 • De tre stora delarna i inkomstslagen; tjänst, kapital och näringsverksamhet.
 • Taxeringsförfarandet
 • Mervärdeskatt

Som fristående kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Investeringsbedömning och finansiell styrning, 7,5 hp

Kursen syftar till att presentera teoretisk och praktisk kunskap om investeringsbedömning och finansiell styrning. Centrala begrepp som berör området investeringsbedömning och finansiering står i fokus tillsammans med kunskap om hur företag kan finansiera sin verksamhet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på och utvecklar de kunskaper som inhämtades i Externredovisning. Efter kursen ska deltagaren ha fördjupad kunskap inom årsredovisning och bokslut i aktiebolag, samt även kunskaper inom koncernredovisning, räkenskapsanalys och finansiering.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas som separat kurs med 7,5 hp, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Koncernredovisning och redovisningsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ämnar ge deltagaren ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar ur redovisarens perspektiv. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna tillämpa såväl nationell och internationell standard inom området externredovisning. Vidare skall deltagaren kunna identifiera och analysera värderingsproblem förknippade med de olika delarna av årsredovisningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas som separat kurs med 7,5 hp, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha förståelse för hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Deltagaren lär sig också om organisationssystemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen ska också kunna förstås liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att deltagaren ska få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Makroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Makroekonomi behandlar frågor samhällsekonomiska frågor som inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet och tillväxt. Kursen är relevant för alla som behöver en bred förståelse för hur den svenska ekonomin fungerar och hur företag ska förhålla sig till förändringar i dess omvärld.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att skriva ett självständigt arbete med akademisk prägel. Kursen examinerar de nationella målen för högskoleexamen i företagsekonomi.

 • Formulera och avgränsa problem
 • Söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
 • Planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt
 • Färdigställa en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på egna initiativ och självständigt arbete av kursdeltagarna. De tränas att skriva sig igenom hela processen, med syftet att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att kunna presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.

I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Kursinnehåll del 3, 60 hp

Att leda och arbeta i projekt, 7,5 hp

Om kursen

Under kursen ska deltagaren skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att delta i och styra projekt. Efter avklarad kurs kan deltagaren kunna karaktärisera och förklara arbetsformen ”projekt” och redogöra för de grundläggande faserna i en grupps etablering.

Deltagaren kan praktiskt tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell samt kan redogöra för innebörden av, och sambanden i, åtagandetriangeln. Deltagaren har också kunskaper för att skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument samt kan delta i och leda ett effektivt projektgruppsmöte.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Human Resource Management, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs i Human Resources är lämplig för dig som vill fördjupa dina kunskaper i personalfrågor. Kursen utgår i aktuell forskning och de senaste rönen inom HR. Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna visa insikt i strategiska och operationellt inriktade teorier inom Human Resource Management.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp

Om kursen

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp är en fortsättningskurs i marknadsföring. Den är lämplig för dig som arbetar strategiskt med marknadsföring. Kursen vänder sig dessutom till medarbetare som inte har marknadsföring som huvudsaklig arbetsuppgift men som vill ha kvalificerade kunskaper i ämnet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Digitalisering och företagande, 7,5 hp

Om kursen

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Internationellt företagande, 7,5 hp

Denna kurs tar upp begrepp och teorier inom internationellt företagande samt globalisering av olika marknader. Lär dig om hur utveckling och implementering av strategier för marknadsföring, personalledning, finans och redovisning görs inom internationellt verksamma företag.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse om företagsekonomiska forskningsmetoder
 2. visa metodkunskap inom området företagsekonomi samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka, analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till företagsekonomiska forskningsmetoder
 1. visa förmåga att genom tillämpning av relevanta metoder söka, samla in, värdera och kritiskt tolka data
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera och motivera sina metodval i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att kritiskt diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter
 1. visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i företagsekonomi.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Kursen examinerar samtliga lärandemål genom ett antal skriftliga rapporter som genomförs av två studenter tillsammans. Varje rapport presenteras och försvaras individuellt och muntligen vid seminarium i ett oppositionsförfarande.

Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omexamination delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen examinerar de nationella målen för kandidatexamen i företagsekonomi.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse inom det för examensarbetet valda forskningsområdet, dels avseende överblick över området och aktuell forskning, dels avseende fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 1. visa fördjupad metodkunskap inom det för examensarbetet valda forskningsområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka och systematiskt analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom valt forskningsområde
 1. visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt identifiera ett forskningsområde och formulera frågeställningar att undersöka i examensarbetet
 1. visa förmåga att planera och genom medvetet val och tillämpning av lämpliga metoder söka, samla in och värdera data
 1. visa sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dem på ett trovärdigt och logiskt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att inom det för examensarbetet valda forskningsområdet kritiskt diskutera kritiskt granska och konstruktivt diskutera kring sitt eget och andras examensarbeten och andra vetenskapliga arbete
 2. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Deltagaren genomför en vetenskaplig undersökning, i form av ett examensarbete, enskilt eller av två personer tillsammans. Kursen examineras genom:

 • tre manus som inlämnas, bedöms och diskuteras löpande under kursen i seminarieform (lärandemål 1-7 samt 10)
 • ett avslutande seminarium där studenten muntligt presentera och försvarar examensarbetet samt kritiskt granskar ett annat examensarbete (lärandemål 7-9)
 • skriftligt färdigställande av examensarbetet som därefter slutbedöms (lärandemål 1-10)

Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen.

Närmare anvisningar, betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer förexamination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Högskolan Västs roll

Högskolan Väst är utbildningens avsändare, köparens avtalspart och således ytterst ansvarig för de kurser som erbjuds via samarbetet med FEI. Högskolan tillförsäkrar att kurserna uppfyller samma kvalitetskrav som de kurser som erbjuds inom den grundläggande högskoleutbildningen i Trollhättan.

Inom ramen för utbildningen är det Högskolan Väst som:

 • fastställer kursavgiften
 • utvecklar och fastställer kursplaner till samtliga kurser
 • bestämmer kursernas omfattning
 • beslutar om vilka lärare som ska undervisa i kurserna
 • bestämmer utformning av, nivå på och vilka frågor som ska ingå i tentamina, inlämningsuppgifter och annan examination
 • utser kursansvariga och examinatorer som examinerar kurserna
 • ansvarar för rättning
 • utfärdar högskolepoäng och kursbevis

FEI:s roll i utbildningen

FEI har lång erfarenhet av att erbjuda poänggivande akademiska utbildningar via samarbeten med svenska och utländska högskolor och universitet.

Genom avtal med Högskolan Väst är FEI utbildningsadministratör. För FEI:s del innebär det att vi hanterar marknadsföring, kundkontakter samt vissa praktiska frågorna kring utbildningen. Arbetsgivare och kursdeltagare är alltid välkomna att kontakta FEI. Vi svarar eller vidarebefordrar dina frågor till Högskolan Väst ifall det är frågor som rör Högskolans ansvarsområden.

Två alternativa inriktningar & en påbyggnad till MBA

Fil kand 180 hp med inriktning finansiell ekonomi är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i finansiell ekonomi, företagsekonomi och ledarskap. Studierna leder till 180 högskolepoäng och en...

Läs mer

Högskolan Väst driver i samarbete med FEI en unik redovisningsutbildning som har många fördelar som du inte hittar hos andra utbildningsanordnare. Du får praktiska kunskaper i redovisning men utbildningen är...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

FEI erbjuder ett MBA-program för dig som efterfrågar kvalificerad kompetensutveckling i din chefsroll. Vi har samlat en elitgrupp av skandinaviska forskare och lärare för att erbjuda en utbildning av högsta...

Läs mer

+