Civilekonom – påbyggnad för ekonomer & fastighetsmäklare 60 hp

FEI och Högskolan Väst lanserar en möjlighet för dig som redan har 120 högskolepoäng. Du kan ha studerat till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom på FEI eller ha annan motsvarande högskolebakgrund. Genom påbyggnadsstudier kan du öka på din kunskapsbank, erhålla en kandidatexamen och få rätten att använda titeln Civilekonom – en fördel i en konkurrensutsatt marknad. Studierna omfattar 60 högskolepoäng och genomförs under cirka 17 månader parallellt med arbetet.

Nästa kursstart
13 mars 2019
Omfattning

17 månader. Stockholm & FEI FLEX.

Avgift 145 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om utbildningen

Nu kan du bygga på med fortsatta studier till Civilekonom. Detta erbjudande vänder sig till dig som tillhör någon av följande kategorier:

  • har redan uppnått 120 högskolepoäng enligt Fastighetsmäklarinspektionens krav
  • har studerat till Marknadsekonom 120 hp eller Redovisningsekonom 120 hp via FEI
  • har uppnått 120 högskolepoäng på annat håll varav minst 30 måste vara i företagsekonomiska ämnen (kontakta FEI om du har frågor om behörighet)

 

Det är också en framtida möjlighet att ha i åtanke för dig som nu funderar på att påbörja studier till Fastighetsmäklare, Redovisningsekonom eller Marknadsekonom.

Varför ska du läsa till Civilekonom? Det finns flera skäl. Som bekant råder knivskarp konkurrens i de flesta branscher. Detta gäller i högsta grad fastighetsmäklarbranchen – mellan kedjor, företag och enskilda mäklare – men är också fallet inom många andra kvalificerade yrkesområden.

Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen ger konkurrensfördelar, inte minst om du har planer på att bli chef eller egenföretagare.

Företagsekonomi är ett brett ämne som innefattar mycket mer än ”siffror”! I denna påbyggnadsutbildning ligger tyngdpunkten på kunskaper som du har nytta av i en chefs- eller företagarroll. Ämnesområden som Human Resources, projektledning, digital marknadsföring, strategi och internationalisering hjälper dig att utveckla egenskaper och färdigheter som är viktiga i en sådan roll. I utbildningen ingår även ett omfattande examensarbete som kan vara direkt kopplat till den egna organisationen. Detta skarpa projekt kan ses som ett konsultuppdrag där medarbetaren utreder en aktuell fråga åt arbetsgivaren, exempelvis en konkurrensanalys, en affärsstrategi eller en marknadsförings- och säljplan.

 

Kurser hp
Personalledning / HR Management 7,5
Strategisk marknadsföring 7,5
Digitalisering och företagande 7,5
Internationellt företagande 7,5
Projektledning och projektstyrning 7,5
Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande 7,5
Examensarbete i företagsekonomi 15
Summa högskolepoäng 60

Allmänt om förkunskaper

Denna påbyggnadsutbildning är på en högre akademisk nivå än 120-poängsutbildningar. Det innebär att vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, fötutsättningar att klara studier som leder till kandidatexamen.

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEI FLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Programmets stomme utgörs därför av tvådagarspass i Stockholm eller online var sjunde vecka. Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en dag i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEI FLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm eller online. FEI FLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Programmets omfattning

Programmet omfattar cirka 17 månaders studier. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många programstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till fem gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

De bästa lärarna och handledarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på två block

Utbildningen sträcker sig alltid över flera kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid två tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivaren måste stå för avgiften. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block om 30 hp i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

 

Kursinnehåll

Fakta

Omfattning

Cirka 17 månaders studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen medverkar du i webinarier, läser in litteratur samt gör övningar och arbeten.

Utbildningsstarter

Studier på FEI innebär flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till sex gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller fler examinationsmoment.

  • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort) och/eller till exempel inlämningsuppgift/er med eller utan muntlig redovisning som sker i samband med undervisning i Stockholm eller online
  • Examensarbetet examineras genom inlämningar och muntlig presentation

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt  60 högskolepoäng .

Examen

Efter avslutade och godkända studier kan deltagaren erhålla filosofie kandidat-examen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst.

Civilekonom

Filosofie kandidat-examen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst berättigar till medlemskap i Civilekonomerna.

Titeln Civilekonom har inget juridisk skydd i Sverige. Praxis är att får man kalla sig Civilekonom om man uppfyller organisationen Civilekonomernas medlemskrav, vilket motsvarar en kandidatexamen i ekonomi på minst 180 hp (där minst 90 hp är inom ekonomiska ämnen).

Har man läst Fastighetsmäklare 120 hp, Marknadsekonom 120 hp eller Rediovisningsekonom 120 hp och bygger på med 60 hp ekonomiska ämnen hos FEI (akademiska kurser i samarbete med Högskolan Väst) har man alltså möjlighet att söka medlemskap hos Civilekonomerna och enligt praxis kalla sig Civilekonom. Mer info finns att läsa hos Civilekonomerna.

Avgift

Avgiften 145 000 kr exkl. moms. delas upp och faktureras med 50 % vid två tillfällen under utbildningen med utgångspunkt i block om 30 högskolepoäng.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

  • 120 högskolepoäng enligt FMI:s krav.
  • Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Det här tycker våra studenter
Martin läser påbyggnadsutbildningen Civilekonom på FEI

Artikelserie – följ Martins studier till civilekonom Martin Jansson jobbar som säljare på ljus...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+