Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Civilekonom 180 hp – marknadsföring

Civilekonom 180 hp med inriktning marknadsföring är en utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i juridik, ledarskap och företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring. Du får ett ordentligt kompetenslyft som du har direkt nytta av i din karriär. Utbildningen är unikt flexibel med möjlighet att påbörja studierna upp till 6 gånger per år. Studierna leder till en Fil. Kand. i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Högskolan Väst. Välj att studera på plats i Stockholm eller på distans med FEIFLEX.

Nästa kursstart
30 september 2020
Omfattning

4 år

Översikt

Om utbildningen

Studera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med ditt arbete.

Studierna leder till 180 högskolepoäng och en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning marknadsföring från Högskolan Väst och dessutom rätten att använda titeln Civilekonom.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som beställs av din arbetsgivare. Den avser kompetensutveckling av personal men kan också beställas av arbetsmarknadsskäl, exempelvis i samband med att personal lämnar företaget. Myndigheter och omställningsorganisationer kan också anmäla deltagare till utbildningen.

Det är alltså arbetsgivaren eller organisationen som bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften.

Utbildningen finns även med inriktningar för dig som vill specialisera dig inom redovisning respektive finansiell ekonomi.

För vem?

Varför ska du läsa till Civilekonom? Det finns flera skäl. Som bekant råder det knivskarp konkurrens i de flesta branscher och kvalificerade yrkesområden. Att ha gedigna företagsekonomiska kunskaper och en välrenommerad akademisk examen ger konkurrensfördelar.

Inriktningen marknadsföring lämpar sig för dig som har, eller planerar för, en chefsbefattning marknadsföring, kommunikation eller försäljning.

Civilekonomer arbetar i nyckelpositioner i näringslivet. Enskilda deltagares bakgrund och skäl till att gå utbildningen kan variera, exempelvis:

– Chef eller egenföretagare

Om du redan är chef eller egenföretagare och har ”jobbat dig upp” på egna meriter är det också värdefullt att konsolidera dina kunskaper mot en teoretisk grund och få ett formellt intyg och bevis på din kompetens.

– Trainee

Trainee-program syftar oftast till att traineen ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad traineeperiod kunna bli en nyckelperson i företaget. Via FEI:s Civilekonom, 180 hp har din organisation en chans att satsa på lovande talanger även om de saknar lämplig formell utbildning. Eftersom studierna bedrivs parallellt med arbetet får medarbetare en unik chans att koppla de teoretiska kunskaper som studeras och examensarbeten direkt till företagets verksamhet för en djup och bred förståelse för densamma.

– Generationsväxling i familjeföretag

Generationsväxling i en familj är ett tillfälle att skapa nya möjligheter. För att det ska vara möjligt krävs att den nya generationen har energi och vilja för att ta över men också rätt kunskapsmässiga förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan den yngre generationen få en egen plattform att utveckla företaget vidare och behålla det i familjen i stället för att kanske tvingas till en extern försäljning.

Civilekonom 180 hp ger en bred grund och gedigna kunskaper för att kunna ta sig an ansvaret det innebär att föra familjeföretaget vidare. Mixen av ekonomi, juridik, organisation, ledarskap och marknadsföring eller redovisning är något som alla företagsledare har nytta av för att framgångsrik leda sin organisation. Via denna utbildning ges den möjligheten parallellt med arbetet. Det ger en unik möjlighet till nya insikter om företagets styrkor och särdrag och hur de kan förvaltas och utvecklas på bästa sätt.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem som ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet).

Vi vänder oss till välmotiverade deltagare som är införstådda med de akademiska krav som ställs. Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

De bästa lärarna och handledarna

Tillsammans med vår högskolepartner har vi handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen, alla har betydande erfarenhet av att undervisa yrkesverksamma deltagare. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad på fyra block

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Utbildningen sträcker sig över fyra kalenderår. Kursavgiften delas upp och faktureras vid fyra tillfällen under utbildningens gång.

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, samt kaffe och luncher om du väljer att närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm.

Fakta

Omfattning

Programmet omfattar cirka fyra års studier. Det är en realistisk tidsrymd för att du ska klara studierna men förutsätter givetvis stor motivation och engagemang. Det bästa sättet att bedöma om studiernas omfattning passar just dig är genom att studera de detaljerade scheman som finns för respektive utbildningsstart.

Många programstarter betyder valfrihet

Utbildningsstart sker upp till sex gånger per år. Det betyder valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, individuella önskemål samt budget- och kostnadsaspekter.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller flera examinationsmoment, t ex:

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI.
 • Inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp
 • Muntlig presentation

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 180 högskolepoäng.

Filosofie kandidatexamen

Efter avslutade och godkända studier kan deltagaren erhålla filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst.

Civilekonom

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne vid Högskolan Väst berättigar till medlemskap i Akavia (tidigare Civilekonomerna).

Titeln Civilekonom har inget juridisk skydd i Sverige. Praxis är att en person har rätt att kalla sig Civilekonom om hen uppfyller organisationen Akavias medlemskrav, vilket är en kandidatexamen i ekonomi på minst 180 hp (där minst 90 hp är inom ekonomiska ämnen). Mer info finns att läsa hos Akavia.

Avgift

Avgiften uppgår till 360 000 kr exkl. moms. Avgiften delas upp och faktureras årsvis vilket innebär en kostnad om 90 000 kr exkl. moms per år.

Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid seminarier på FEI.

Eget företag? Delbetala med FEI Studielån från 6 153 kr/mån.

Antagningskrav

Vi välkomnar anmälningar från motiverade medarbetare som har arbetsgivarens stöd och backning. Vi rekommenderar att du har minst fem års arbetslivserfarenhet, helst längre. Vidare att du har en befattning med ansvar: till exempel för produkt / kund / kundgrupp / område / projekt / lönsamhet. Din utbildningsbakgrund kan variera, det viktiga är att du har kapacitet att klara av studierna. Vi rekommenderar att du har allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för dig som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Studiernas upplägg

Modernt och flexibelt studieupplägg med FEIFLEX

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete – och att du också har ett hektiskt liv utanför arbetet. Programmets stomme utgörs därför av tvådagarspass i Stockholm eller online var sjunde vecka. Utöver dessa pass genomförs direktsända webinarier en dag i veckan på tidig kvällstid (kl. 17.30-19.00). Litteraturinläsning, inspelat material, självstudier och hemuppgifter mellan passen tillkommer.

All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via FEIFLEX. Det vill säga, lektionerna äger rum på FEI i Stockholm men sänds också direkt till din dator, surfplatta eller mobil. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill medverka på plats i Stockholm eller online. FEIFLEX innebär att du får lika mycket kontakttid med lärare, handledare och andra deltagare som vid en ”vanlig” utbildning.

Block 1

Under utbildningens första år får du konkreta verktyg inom företagsekonomi, juridik och ledarskap. Du får en bra praktisk kunskapsbas, kalla det affärsmannaskap eller Business Management, om du vill! Här läggs basen för en bättre förståelse för ekonomiska begrepp, samband och tänkande.

Block 2

Under år två får du kunskaper som syftar till att kunna bidra mer strategiskt i marknadsföringsarbetet. Du kommer att fördjupa dig inom marknadsföringens olika delmoment inklusive marknadsanalys, marknadskommunikation och marknadsrätt. År två avslutas med ett specialiserat examensarbete. Arbetet kan med fördel vara kopplat till din arbetsgivare eller bransch.

Block 3

Under år tre ingår ämnesområden som Human Resources, projektledning, digital marknadsföring, strategi och internationalisering. I utbildningen ingår även ett omfattande examensarbete som kan vara direkt kopplat till den egna organisationen. Detta skarpa projekt kan ses som ett konsultuppdrag där medarbetaren utreder en aktuell fråga åt arbetsgivaren, exempelvis en konkurrensanalys, en affärsstrategi eller en marknadsförings- och säljplan.

Kursinnehåll Block 1, 60 hp

Marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt.

Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisations- och vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs tar upp och behandlar teorier för organisationsutveckling generellt. Den utgår från en historisk analys av hur organisationsrecept genereras samt från vetenskapliga tolkningar av hur man kan klassificera organisationskoncept och vilken tillämpbarhet dessa kan ha.

I kursen behandlas även de drivkrafter som ligger bakom genereringen av organisationskoncept. Kursen tar också upp etiska och moraliska ställningstaganden med avseende på organisationsutveckling.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Mikroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen ska deltagaren ska behärska grundläggande begrepp och metoder samt kunna genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Vidare ska kursdeltagaren kunna beräkna alternativkostnaden och förklara vad som påverkar efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt betydelsen för pris och kvantitet. Hen ska också förstå begreppet elasticitet och grunden för konsumenternas efterfrågan, d.v.s. nyttoteorin och indifferenskurvor.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Kursinnehåll Block 2, 60 hp

Externredovisning II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger vidare på och utvecklar de kunskaper som inhämtades i Externredovisning. Efter kursen ska deltagaren ha fördjupad kunskap inom årsredovisning och bokslut i aktiebolag, samt även kunskaper inom koncernredovisning, räkenskapsanalys och finansiering.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadskommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskap om marknadskommunikation som ett vidare begrepp, vilket omfattar alla de verktyg som företaget använder för att positionera sig hos, och kommunicera med, omgivningen. Efter kursen ska deltagaren också förstå vikten av kommunikation vid relationsskapande med främst konsumenter men även företagens övriga intressenter.

Utöver detta ska deltagaren ha kunskap om modeller och teorier för att förstå kommunikation och med dessa modeller och teorier kunna analysera den omgivning som påverkar kommunikationens utformning.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Makroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Makroekonomi behandlar frågor samhällsekonomiska frågor som inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet och tillväxt. Kursen är relevant för alla som behöver en bred förståelse för hur den svenska ekonomin fungerar och hur företag ska förhålla sig till förändringar i dess omvärld.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsrätt, 7,5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska den deltagaren ha grundläggande kunskap om nationella och EG-rättsliga marknads- och konkurrensrättsliga regler. Deltagaren ska kunna tillämpa marknads- och konkurrensrättsliga regler vid marknadsföring ur ett internationellt perspektiv. Deltagaren ska också kunna bedöma företags agerande på en konkurrensutsatt marknad ur ett konkurrensrättsligt perspektiv samt ha kunskaper om grundläggande juridisk metod. Vidare ska deltagaren ska ha förståelse för grunderna för EU:s och andra internationella rättssystem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Tillämpad statistik – att samla och sammanfatta data, 7,5 hp

Om kursen

Statistik är läran om hur data kan användas för att förstå verkligheten bättre. När datamaterialet väl är insamlat kommer det spännande momentet att sammanfatta materialet – bekräfta förväntade mönster och kanske finna nya. Den beskrivande statistiken kan ge nya tankar och idéer som kanske ingen tänkt på tidigare. Kursen innehåller två datorlaborationer där man guidas i det statistiska detektivarbetet med anvisningar och handledning.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsundersökning, 7,5 hp

Om kursen

Lär dig hur en marknadsundersökning genomförs och hur du kritiskt kan granska alla steg. Kursen går igenom metodval, urval, olika datainsamlingstekniker samt hur du analyserar informationen. Allt du behöver för att göra en framgångsrik marknadsundersökning för företaget.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha förståelse för hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Deltagaren lär sig också om organisationssystemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen ska också kunna förstås liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att deltagaren ska få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att skriva ett självständigt arbete med akademisk prägel. Kursen examinerar de nationella målen för högskoleexamen i företagsekonomi.

 • Formulera och avgränsa problem
 • Söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
 • Planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt
 • Färdigställa en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på egna initiativ och självständigt arbete av kursdeltagarna. De tränas att skriva sig igenom hela processen, med syftet att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att kunna presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.

I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Kursinnehåll Block 3, 60 hp

Att leda och arbeta i projekt, 7,5 hp

Om kursen

Under kursen ska deltagaren skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att delta i och styra projekt. Efter avklarad kurs kan deltagaren kunna karaktärisera och förklara arbetsformen ”projekt” och redogöra för de grundläggande faserna i en grupps etablering.

Deltagaren kan praktiskt tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell samt kan redogöra för innebörden av, och sambanden i, åtagandetriangeln. Deltagaren har också kunskaper för att skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument samt kan delta i och leda ett effektivt projektgruppsmöte.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Human Resource Management, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs i Human Resources är lämplig för dig som vill fördjupa dina kunskaper i personalfrågor. Kursen utgår i aktuell forskning och de senaste rönen inom HR. Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna visa insikt i strategiska och operationellt inriktade teorier inom Human Resource Management.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp

Om kursen

Strategisk marknadsplanering, 7,5 hp är en fortsättningskurs i marknadsföring. Den är lämplig för dig som arbetar strategiskt med marknadsföring. Kursen vänder sig dessutom till medarbetare som inte har marknadsföring som huvudsaklig arbetsuppgift men som vill ha kvalificerade kunskaper i ämnet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Digitalisering och företagande, 7,5 hp

Om kursen

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Internationellt företagande, 7,5 hp

Denna kurs tar upp begrepp och teorier inom internationellt företagande samt globalisering av olika marknader. Lär dig om hur utveckling och implementering av strategier för marknadsföring, personalledning, finans och redovisning görs inom internationellt verksamma företag.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Företagsekonomiska forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att studenten ska nå teoretisk och vetenskaplig kunskap inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse om företagsekonomiska forskningsmetoder
 2. visa metodkunskap inom området företagsekonomi samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka, analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till företagsekonomiska forskningsmetoder
 1. visa förmåga att genom tillämpning av relevanta metoder söka, samla in, värdera och kritiskt tolka data
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för samt diskutera och motivera sina metodval i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att kritiskt diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter
 1. visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer av relevans för företagsekonomiska forskningsmetoder i dialog med andra studenter

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 30 högskolepoäng i företagsekonomi.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Kursen examinerar samtliga lärandemål genom ett antal skriftliga rapporter som genomförs av två studenter tillsammans. Varje rapport presenteras och försvaras individuellt och muntligen vid seminarium i ett oppositionsförfarande.

Närmare anvisningar, betygskriterier och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omexamination delges studenterna skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren ska nå fördjupad teoretisk och vetenskaplig kunskap inom ett utvalt område, samt utveckla sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen examinerar de nationella målen för kandidatexamen i företagsekonomi.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse

 1. visa kunskap och förståelse inom det för examensarbetet valda forskningsområdet, dels avseende överblick över området och aktuell forskning, dels avseende fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
 1. visa fördjupad metodkunskap inom det för examensarbetet valda forskningsområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

Färdighet och förmåga

 1. visa förmåga att kritiskt tolka och systematiskt analysera och diskutera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom valt forskningsområde
 1. visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt identifiera ett forskningsområde och formulera frågeställningar att undersöka i examensarbetet
 1. visa förmåga att planera och genom medvetet val och tillämpning av lämpliga metoder söka, samla in och värdera data
 1. visa sådana färdigheter som fordras för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
 1. visa förmåga att muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dem på ett trovärdigt och logiskt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 1. visa förmåga att inom det för examensarbetet valda forskningsområdet kritiskt diskutera kritiskt granska och konstruktivt diskutera kring sitt eget och andras examensarbeten och andra vetenskapliga arbete
 2. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer

Deltagaren genomför en vetenskaplig undersökning, i form av ett examensarbete, enskilt eller av två personer tillsammans. Kursen examineras genom:

 • tre manus som inlämnas, bedöms och diskuteras löpande under kursen i seminarieform (lärandemål 1-7 samt 10)
 • ett avslutande seminarium där studenten muntligt presentera och försvarar examensarbetet samt kritiskt granskar ett annat examensarbete (lärandemål 7-9)
 • skriftligt färdigställande av examensarbetet som därefter slutbedöms (lärandemål 1-10)

Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen.

Närmare anvisningar, betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftligt i kurs-PM vid kursens start.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer förexamination (www.hv.se).

Övriga föreskrifter

Betygsskala: U/G/VG

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Senast på FEI

Fastighetsmäklare och entreprenör Adam Farhoumands framgång talar för sig själv. Sedan han blev klar med sin fastighetsmäklarutbildning via FEI/Högskolan Väst under 2018 har Adam vunnit utmärkelse efter utmärkelse.

Läs mer

Varför ska HR lära sig mer om Hållbarhet? Den främsta anledningen är att ett bra hållbarhetsarbete är affärskritiskt för företag och organisationer. Om HR spelar en aktiv roll kommer företaget...

Läs mer

Mat har alltid har varit en stor del av Roberts vardag. Redan vid 20 års ålder tog han sin första anställning som kock på East i Stockholm. Men det var...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+