By visiting fei.se you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.

Account Manager/ B2B-säljare 400 yhp (uppdragsutbildning)

Denna utbildning ger kunskaper och träning för att bli en framgångsrik säljare med resultatansvar. Uppdragsversionen som beskrivs på denna sida riktar sig till företag och organisationer som vill kompetensutveckla personal eller anlita FEI av arbetsmarknadsskäl. Det ställs inga formella antagningskrav utan det är beställaren som utser deltagaren. Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och genomförs med FEIFLEX – vårt hybridkoncept som står för geografiskt obundna studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

400 yhp (yh-poäng), 2 år, FEIFLEX: Stockholm & Distans

Uppdragsutbildning inom YH på FEI

Bakgrund

FEI har mycket lång erfarenhet av företagsutbildning, många tusen företag och organisationer har kompetensutvecklat medarbetare genom FEI under årens lopp. FEI är också en rutinerad utbildare inom Yrkeshögskolan.

Nu kombinerar vi dessa styrkor och erbjuder arbetsgivare och organisationer möjligheten att anmäla deltagare till utbildningar och kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar – så kallad uppdragsutbildning. Ett smidigt och smart sätt utveckla medarbetare och höja deras kompetens.

Varför välja uppdragsutbildning inom YH på FEI?

Yrkeshögskolan – YH – har utvecklats till den kanske viktigaste nya utbildningsformen i Sverige när det gäller arbetslivsanpassat lärande. FEI:s YH-utbildningar genomförs i mycket nära samarbete med näringslivet. Våra kurser uppdateras löpande för att spegla den senaste utvecklingen och för att möta arbetslivets krav på aktuell kunskap inom ett särskilt område. Det garanterar relevans och säkerställer att deltagare verkligen får kunskaper de har nytta av.

Uppdragsutbildning på FEI är ett kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla medarbetare. Kursavgiften per dag är mycket konkurrenskraftig. Dessutom lämnar FEI rabatter till avtalskunder – vänligen kontakta Jon Lindsmyr för att diskutera denna möjlighet.

Fördelar för deltagaren

I denna kurs studerar du tillsammans med deltagare i FEI:s YH-utbildning. Det ger möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte med duktiga och ambitiösa personer som antingen redan arbetar inom utbildningens område eller är på väg in i en sådan roll. Medelåldern bland FEI:s YH-deltagare är 30 år.

Kursen ges med FEIFLEX – vår hybridmodell som innebär att du kan närvara i specialutrustade klassrum på FEI, eller delta live på distans från självvald plats, exempelvis kontoret. Dessutom spelas alla lektioner in och kan repeteras valfritt antal gånger.

Kurs eller utbildning?

Uppdragsutbildningen kan avse en eller flera kurser eller hela utbildningen. En utbildning som den som beskrivs på denna sida, är mer omfattande och ger heltäckande kunskaper, en kurs fokuserar på ett enskilt ämnesområde. Se FEI:s hela utbud av uppdragsutbildning inom YH.

Om utbildningen

Account Manager är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Vad är en Account Manager/ B2B-säljare?

En Account Manager ansvarar för att bygga långsiktiga relationer med företagets kunder, nya som befintliga. Du blir ansiktet utåt för företaget. Syftet med utbildningen är att ge en mycket god teoretisk grund, utveckla ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen. Syftet är även att utveckla en god förmåga att hantera och förstå kundernas verksamhet och befattningshavarnas handlande.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • självständigt implementera modernt affärsmanna- och ledarskap i säljarbetet
 • självständigt använda strategisk och taktiskt tänkande för att utveckla affärer
 • självständigt leda ett kreativt och analytiskt tänkande genom hela försäljningsprocessen

 

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara säljare, Account Manager, företagssäljare och B2B säljare.

Utbildningsfakta

Omfattning

Utbildningens omfattning är 400 yhp (YH-poäng). Undervisning sker två dagar per vecka, klockan 09.00-16.00, under 80 veckor. 26 veckor utgörs av praktik sk. LIA -Lärande i arbete. Utöver schemalagda lektioner krävs självstudier i form av litteraturinläsning, övningsuppgifter, m.m. Studierna kan med fördel kombineras med arbete men arbetsgivare och medarbetare bör planera studieupplägg och tidsåtgång.

Krav på köparen

 • Köparen ska vara en juridisk person.
 • För privata aktörer ska uppdragsutbildningen avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för kursdeltagarens arbete åt uppdragsgivaren, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.
 • Om uppdragsgivaren är staten, en kommun eller en svensk region ska uppdraget avse personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl, eller utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Lagar och regler som styr utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning: förordningen (2009:131) samt regeringens webbplats.

Intyg och utbildningsbevis

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i utbildningens samtliga examinationsmoment får deltagaren ett samlat examensbevis som visar att 400 yhp och Yrkeshögskoleexamen har uppnåtts och registrerats.

Våra studieintyg och utbildningsbevis är digitala och kan med fördel visas och delas på sociala media, exempelvis LinkedIn.

Lärande i arbete – LIA

Utbildningen består till 26 veckor av praktik, s.k. Lärande i arbete (LIA). LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge. Du söker själv din LIA med stöd från skolan. Exempel på företag som är intresserade av att ta emot studenter från denna utbildning:

2Complete
Arla Foods
Consid
Contitude
Elgiganten
Folksam
Framtidsverket
Pector
Schenker
Systemair
Tele2

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av företrädare för FEI, arbetslivet och offentligt skolväsende. Följande organisationer kommer att vara representerade:

Charpstar
Contitude
EMG – Educations Media Group
Gaffla
SalesOnly
Stockholm Stad
Top of Heart
Vainu

Innehåll

Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas studier motsvaras av 5 yhp (YH-poäng), utbildningen omfattar sammanlagt 400 yhp inklusive LIA.

Affärsjuridik (20 yhp)

Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de juridiska regler som styr ett företags verksamhet och som är centrala för yrkesrollen. Målet med kursen är att den studerande i sin framtida yrkesroll ska ha relevanta kunskaper i de juridiska områden som direkt berör affärsverksamheten.

Business English (20 yhp)

Syftet med kursen är att den studerande ska få förståelse för vilka krav som stalls I yrkesrollen för att på ett tillfredsställande sätt kunna verka i internationella affärssammanhang. Målet med kursen är att den studerande ska få en mycket god kunskap om tillämpningen av det engelska språket i affärssammanhang.

Examensarbete (30 yhp)

Kursen ger kunskap i att formulera, reflektera och analysera samt förstå en frågeställning eller ett problem. Examensarbetet leder till en fördjupad kunskap om valt område inom branschen.

Företagsekonomi (30 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande nödvändiga kunskaper i företagsekonom och därigenom skapa förståelse för företagets ekonomiska samband. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om ett företags ekonomiska samband och därmed kunna förstå och tillämpa nödvändiga kunskaper för att därigenom uppnå önskvärda resultat i en affärsuppgörelse.

Försäljning 1 – Försäljningsprocessen (40 yhp)

Kursen syftar till att ge en introduktion i försäljningsprocessen och hur den används i det dagliga arbetet. Kursen skapar förståelse för vilka beteenden som styr köp och vad som ligger till grund för olika beslut. Målet är att kursen ska ge den studerande förståelse för de olika delar som ingår i en försäljningsprocess.

Försäljning 2- Verktyg och kommunikation (30 yhp)

Kursen syftar till att ge den studerande vetskap om vilka verktyg som finns att tillgå för att kunna arbeta strategiskt i försäljningsprocessen, samt utvecklar förmågan att kommunicera. Målet är att den studerande ska få kunskap om olika CRM-verktyg samt kommunikationsplattformar för yrket.

Försäljning 3 – Förhandling och retorik (25 yhp)

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om olika förhandlingstekniker lämpliga att använda i en försäljningsprocess. Vidare syftar kursen till att ge den studerande färdigheter i att presentera affärsförslag i olika former. Målet är att den studerande ska bli en skicklig förhandlare och kommunikatör.

Försäljning 4- Strategisk försäljning, omvärldsbevakning och offentlig upphandling (30 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande förståelse för hur omvärldsförändringar skapar nya affärsmöjligheter och hur offentlig upphandling kan vara en del av vardagen i yrkesrollen. Målet är att den studerande ska utveckla sin förmåga i strategisk planering.

Försäljning och marknad (20 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande en god förståelse för ett kundorienterat säljarbete med fokus på samverkan med företagets övriga funktioner. Kursen ska även belysa och ge den studerande en ökad förståelse för samverkan och beroendeförhållande mellan försäljning och marknad. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om hur ett företagets olika delar samverkar i syfte att uppnå förväntade resultat gällande kundorientering. Detta i förening med företagets övergripande mål.

Projektledning (25 yhp)

Syftet med kursen är att ge den studerande god förståelse för projekt som arbetsmetod. Målet med kursen är att den studerande ska få god kunskap om vanligast förekommande projektmodeller, metoder och faser i projekt. Den studerande ska med kunskapen om projektledning kunna ingå i projektgrupp och förstå mekanismerna för styrning, förstudie, genomförande och avslut.

LIA Lärande i Arbete 1 (60 yhp)

Syftet är att kursen ska ge den studerande möjligheter att under handledning omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och att få erfarenheter inom yrkesområdet kopplat till den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa grundläggande teoretiska kunskaper inom yrkesrollen och utveckla kompetenser utifrån de kurser som föregått LIA- perioden.

LIA Lärande i Arbete 2 (70 yhp)

Syftet är att kursen ska ge den studerande möjligheter att delvis självständigt omsätta teoretiska kunskaper i praktiken och att få erfarenheter inom yrkesområdet kopplat till den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet.

FEIFLEX & studieorter

FEIFLEX – var du än befinner dig

FEI är pionjärer när det gäller att nå ut och erbjuda valfrihet för studerande i hela Sverige. Det sker genom FEIFLEX – vårt innovativa och unika hybridsystem för flexibla studier.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater och lärare eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.
 • Se lektioner i efterhand. Samtliga lektioner spelas in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj de/t alternativ som passar din arbetssituation bäst.

FEI i Stockholm

Våra lokaler i Stockholm ligger mycket centralt. FEI city campus återfinns på Kammakargatan vid Johannes kyrka, ett stenkast från Kungsgatan och Stureplan. Vi erbjuder snygga och moderna lokaler för undervisning och studier. Du är också välkommen till FEI Restaurant & Lounge, områdets kanske bästa restaurang! Hitta till FEI i Stockholm.

Behörighet & antagningskrav

Inga formella antagningskrav – arbetsgivaren utser deltagaren

I uppdragsutbildning finns inga formella antagningskrav. Det är företaget/organisationen som anmäler deltagaren som bestämmer vem som ska gå kursen och ansvarar för att personen har lämplig bakgrund och goda förutsättningar att klara studierna. Inte minst är det viktigt att ha en tydlig plan för hur studierna ska planeras och integreras med arbetet.

Stöd i beslutsprocessen

FEI erbjuder stöd i beslutsprocessen, vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer och medarbetare med studievägledning. Kontakta gärna oss. Erfarenhetsmässigt vet vi att en diskussion oftast leder till att bilden klarnar och att vi tillsammans kan identifiera en kurs eller en utbildning som matchar arbetsgivarens och individens krav på kompetensutveckling.

Finansiering & rabatter

Avgiften 192 000 kr exkl. moms delas upp på fyra faktureringstillfällen under utbildningens gång.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren/annan organisation. Betalaren måste vara juridisk person. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt frukost, lunch och kaffe om kursdeltagaren väljer att medverka på plats i FEI:s lokaler.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en uppdragsutbildning.

Volym- och avtalsrabatter

I våra kurser och utbildningar utgår volymrabatt om flera deltagare anmäls till samma studietillfälle. Volymrabatten går att simulera i checkout-flödet vid anmälan; testa själv hur rabatterna slår vid olika anmälningsalternativ.

Vi erbjuder även avtalsrabatt för trogna kunder. Organisationer som vi har avtal med får sin egen rabattkod och, om de önskar, skräddarsydd portalsida som används när medarbetare ska göra kursbeställningar. Kontakta Jon Lindsmyr för mer information.

FEI Studielån för egenföretagare

FEI Studielån innebär att kursavgiften kan betalas över 3-5 år i form av en fast månadsavgift från 3 282 kr/mån. Månadsbeloppet inkluderar en låg ränta. Erbjudandet vänder sig till egenföretagare förutsatt att den egna verksamheten bedrivs i juridisk person, exempelvis aktiebolag.

Så här tycker våra kursdeltagare

En Account Manager ansvarar för att bygga långsiktiga kundrelationer och är på sätt och vis en representant för kundens intressen i den egna organisationen. Det var denna, mer avancerade säljroll,...

Läs mer

FEI har som målsättning att bli den ledande anordnaren av YH-utbildningar i Sverige och som en del av satsningen har FEI rekryterat Azadeh Lind som ny affärsområdeschef. – Jag kommer...

Läs mer

Magnus Rolf, vd FEI

Försöksverksamheten YH-flex som MYH initierat riktar sig till personer som redan har kunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Syftet med projektet är att utveckla modeller för omfattande...

Läs mer

+