Kvalitetspolicy

Vårt uttalade mål är att FEI ska vara det kvalitetsmässigt bästa utbildningsföretaget på marknaden. Särskild omsorg ska ägnas åt att ge FEI:s erbjudande sådan tyngd att värdet av en kurs, utbildning eller examen vid FEI består över tiden. På FEI arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet. Nöjda kunder är det främsta målet. Vi har identifierat ett antal nyckelpunkter som är vägledande i vår kvalitetssyn.

Kundbemötande

Vi strävar efter att alltid ge våra kunder ett vänligt och professionellt bemötande. Vi vill möta dig med service och engagemang före, under och efter din utbildningssatsning. Som kund ska du alltid kunna säga din mening, via formella kanaler, till exempel utvärderingar, men också informellt, vårt mål är att alltid vara tillgängliga om du vill diskutera ett ärende.

Åtagande mot kund

Det ska vara lätt och smidigt att anmäla sig till kurser och utbildningar på FEI. Det gäller både för enskilda kursdeltagare och de utbildningsansvariga som vill anmäla flera medarbetare. Vi lever i en föränderlig värld och det ska givetvis gå att av- och omboka platser. Regler för av- och ombokning, priser samt fakturerings- och betalningsvillkor ska vara tydliga så att du som köpare är medveten om vad som gäller.

Mål för lärandet

Vi har ett brett erbjudande med många kurser och utbildningar i vårt utbud. Vi strävar efter att i vår kommunikation vara tydliga med att ange vilken målgrupp som respektive kurs vänder sig till. Vidare vad kursens syfte och mål är. Det ska också gå att få sina förkunskaper bedömda av oss för att på så sätt hitta rätt startnivå. Det ska kunna ske på olika sätt, exempelvis via studierådgivning eller genom kunskapsprov.

Metod för lärandet

När du studerar på FEI ska du känna att det finns en tydlig linje i metodik och pedagogik. Vår utgångspunkt är att vi vänder oss till yrkesverksamma deltagare som har betydande arbetslivserfarenhet. Det innebär att vi alltid har praktiskt lärande i fokus med många exempel och stark koppling till verkligheten. Det du lär dig på FEI ska gå att tillämpa i ditt arbete. Vi väljer våra kursledare utifrån samma principer. De ska vara verksamma inom de områden de undervisar i. De ska vara utomordentligt kunniga. De ska kunna lära ut på ett sätt som gör att kunskapen består. Kursledarna ska dessutom fascinera, glädja och ge lust till att lära mer!

Process för utvärdering av lärandet

Vi vill erbjuda en lättillgänglig utvärderingsprocess. Vi använder oss av digitala utvärderingar som ska skickas till alla kunder direkt efter avslutad kurs eller kursavsnitt. Vi ska aktivt uppmuntra kunder att medverka i utvärderingsprocessen.

Resultat i relation till lärandet

Nöjdhetsgrad hos deltagare ska alltid vara i den översta kvartilen. Detta ska gälla i alla aspekter av utvärderingen, från kaffe till utbildningskvalitet. Synpunkter som samlas in ska vara vägledande för FEI:s framtida strategi och utveckling.

Social miljö

På FEI arbetar vi för att vår verksamhet präglas av en levande social och trygg gemenskap som skapar i förutsättningar för lärande och en positiv utveckling. Arbetet präglas av ett tydligt avståndstagande från alla typer av diskriminering och trakasserier.

Auktorisation

FEI innehar auktorisation från Almega utbildningsföretagen, branschorganisationen för kommersiella utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning. Almega utbildningsföretagen har granskat FEI:s kvalitetssystem som befunnits vara i överensstämmelse med kraven i kvalitetsstandarden.

FEI:s kvalitetsåtagande

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt kvalitetssystem som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete. FEI åtar sig att uppfylla kraven i gällande lagstiftning samt krav från våra intressenter. Vidare åtar sig FEI att ständigt förbättra sitt kvalitetssystem.

+