Specialiserad kurs om Anti-Money Laundering för redovisningskonsulten 25 yhp

Denna YH-kurs om Anti-Money Laundering vänder sig till dig som arbetar med redovisning.

Kursen syftar till att ge dig en djupare förståelse för hanteringen av penningtvätt och finansiell brottslighet samt förebyggande åtgärder, för att rusta dig för arbete inom detta specifika område.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

10 veckor, halvfart, 25 YH-poäng. Kursstart vecka 40 (kan ändras).

Specialiserad kurs om Anti-Money Laundering för redovisningskonsulten

Kursen inleds med genomgång av kriminologi, juridik och ekonomi för att analysera historiska fall och utveckla metoder för att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiell brottslighet. Därefter diskuteras riskteori, affärsstrategi och företagsekonomi för att utbilda dig i riskhantering. En viktig aspekt i detta är riskbedömning, där du får träna på riskanalysmetoder, statistik och forensiska redovisningsmetoder för att kunna identifiera och utvärdera potentiella risker. Vidare behandlas identifiering av riskkunder, riskexponering och risktyper genom undervisning i datavetenskap, beteendevetenskap och brottsbekämpning, där du får lära dig att utveckla metoder för att upptäcka och hantera potentiella riskkunder.

Under kursen studerar du även lagstiftning, internationella standarder och etik inom ekonomi och finans för att förstå de krav och regelverk som styr förebyggande åtgärder mot penningtvätt. Implementering av åtgärder för att förhindra penningtvätt inkluderar också undervisning i organisationsteori, ledarskap och företagsstyrning.

För att hantera Finansinspektionens nya periodiska rapportering, lär du dig om regulatoriska krav och ekonomisk redovisning, med praktisk träning i att rapportera enligt dessa krav.

Avslutningsvis behandlar kursen utbredning och sanktioner, marknadspåverkan, bedrägerier och skatteflykt genom studier av internationell ekonomi, marknadsanalys och straffrätt, där praktiska analyser av verkliga fall används för att förstå dessa fenomen.

Genom denna förankring i olika discipliner lär du dig att tillämpa kunskaper inom penningtvätt och finansiell brottslighet, med fokus på att förbereda dig för arbete inom yrkesområdet.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• penningtvätt och finansiell brottslighet.
• grundläggande aspekterna samt hanteringen och förebyggande åtgärder.
• grundläggande principerna och mekanismerna bakom penningtvätt och finansiering av terrorism.
• kundkännedom för att förhindra och upptäcka potentiell penningtvätt och hur kundkännedom bidrar till att förhindra detta.
• misstänkta transaktioner samt kunna identifiera dessa enligt etablerade riktlinjer och regelverk.
• etiska aspekter av penningtvättshantering och vikten av affärsintegritet.
• potentiella risker för penningtvätt och finansiell brottslighet samt utvärdera dessa.
• risktyper och identifiera kunder inblandade i penningtvättsaktiviteter.
• strategier för effektiv hantering av penningtvätt och finansiell brottslighet.
• övervakning och utvärderingsmetoder samt processer för att kontinuerligt förebygga penningtvätt.
• kunder och deras affärsverksamhet samt dokumentera informationen.
• åtgärder efter de senaste kraven och reglerna.
• organisationens utsatthet för olika typer av risker.
• spridningen av penningtvätt och terrorfinansiering över olika områden och sektorer.
• sanktioner mot dem som bryter mot internationella regler.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• relevanta lagar, regelverk och bransch riktlinjer som styr hanteringen av penningtvätt samt kunna tillämpa dessa.
• kommunicera klart och effektivt om penningtvättsrelaterade frågor både internt och externt.
• analysera risker och bedöma situationer.
• genomföra och integrera åtgärder i organisationen.
• identifiera finansiell brottslighet.
• övervaka och kunna utvärdera förebyggande åtgärder.
• integrerar penningtvättsåtgärder i hela organisationens verksamhet.
• involvera personal, upprätta policyer och följa bästa praxis.
• upptäcka och förebygga penningtvättsaktiviteter.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• göra riskbedömningar och utvärderingar samt kunna hantera risker för penningtvätt inom olika verksamheter och branscher.
• hantera och minska risker effektivt.
• säkerställa att organisationen följer regler och riktlinjer.
• följa de senaste riktlinjerna och kraven från tillsynsmyndigheten.
• övervaka och reglera penningtvättsförebyggande åtgärder inom finanssektorn.
• kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna i praktiska situationer och komplexa affärsscenarier relaterade till penningtvätt.

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Kursen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och praktikfall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av utbildare från arbetslivets olika verksamheter
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformaFEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet inom ekonomisk redovisning.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+