Fastighetsmäklare 15 hp – rivstart

Börja imorgon istället för att vänta till nästa ordinarie starttillfälle! FEI erbjuder en uppdragsutbildning till fastighetsmäklare i samarbete med Högskolan Väst. Rivstart inleds med ett startpaket som omfattar två delkurser, sammanlagt 15 hp. Kurserna består av inspelade filmer och ett omfattande stödmaterial – du kan lägga upp studierna efter egna önskemål och därefter tentera kurserna. Rivstart betyder mycket intensiva studier från dag ett och förutsätter ett stort engagemang.

 

 

 

Nästa kursstart
24 oktober 2017
Omfattning
Inspelade föreläsningar - On demand
Visa varianter på omfattning

Rivstart+ 14 månader. Inspelat + FEI FLEX: Sthlm, Gbg, Malmö & online.

Avgift 0.00 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Börja imorgon

Börja imorgon med studier till fastighetsmäklare

Reglerna för utbildning av fastighetsmäklare bestäms av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). FMI är en statlig myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

I FMI:s bestämmelser anges att för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. Studierna, som ska omfatta minst 120 högskolepoäng, ges av FEI i samarbete med Högskolan Väst.

Under 2017 lanserar vi en nyhet för dig som snabbt vill komma igång med studierna. Det innebär ytterligare flexibilitet och valfrihet att välja studietid utifrån dina och din arbetsgivare planer.

Rivstart kan påbörjas när som helst, redan imorgon om du så önskar. Du får tillgång till kursen senast en dag efter att anmälan har inkommit till oss. I samband med att du anmäler dig till startpaketet väljer du också när du vill påbörja den återstående delen av utbildningen (105 hp) som du kan läsa under 14 månader.

Kurser i startpaketet hp
Fastighetsförmedling, introduktion  7,5
Externredovisning 7,5
Summa 15

Inspelade föreläsningar, stödpaket och webinarium

Stommen i detta startpaket består av inspelade föreläsningar, ett omfattande instuderingsmaterial och kurslitteratur. Du får också en detaljerad studieplan som är indelad i lektioner. Respektive lektion avslutas med kontrollfrågor. Ett webinarium som sänds live genomförs en vecka före de avslutande tentamina äger rum.

För vem?

Detta val är ett alternativ för dig som vill starta omgående och känner att du har kapacitet och tid att bedriva de inledande studierna på egen hand. Rivstart innebär att du vill läsa kurserna mycket intensivt och snabbt tenta av dem.

Rivstart vänder sig särskilt till medarbetare som redan har förkunskaper i fastighetsförmedling och/eller externredovisning. Kunskaper som kan ha tillgodogjorts genom praktiskt arbete eller tidigare studier. Genom att snabbt fylla på med ytterligare kunskaper genom självstudier kan medarbetaren uppnå en nivå som motsvarar kursens kunskapskrav.

Allmänt om förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar deltagaren och bestämmer vem ska utbildas. Det finns således inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas.

Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare längre erfarenhet). Deltagarnas medelålder är 32 år.

Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen och, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Samma lärare

I de inspelade kurserna undervisar samma lärare som undervisar i FEI FLEX-varianterna av Externredovisning 7,5 hp och Fastighetsförmedling introduktion 7,5 hp. Det bidrar till att du får samma upplevelse om du väljer startpaketet som om du skulle läsa kurserna vid ordinarie start.

Startpaketet är gratis om du går hela utbildningen

Startpaketet är en service för dig som vill studera hela utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Ingen avgift utöver den ordinarie kursavgiften (minus avtalsrabatt för avtalskunder) tillkommer.

Avgiften betalas av arbetsgivaren

Arbetsgivaren måste stå för avgiften i den ordinarie utbildningen. Det köpande företaget ingår ett uppdragsavtal med Högskolan Väst som garanterar utbildningens akademiska examination. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

 

Så fungerar rivstart

Rivstart är begreppet vi använder för dig som vill bli klar med studierna till fastighetsmäklare så snart som möjligt. Genom att kombinera ett snabbt genomfört startpaket med en koncentrerad fortsättning kan du tidigarelägga utbildningens slut.

Läs de två kurserna på egen hand och avsluta med att tentera dem. Du bestämmer själv hur lång tid du vill ta på dig men vi rekommenderar att du behöver minst fem veckor för att tillgodogöra dig innehållet och ha möjlighet att klara examinationen. En sådan koncentrerad studietid utgår från att du läser på heltid med mycket stort engagemang.

Så här fungerar Rivstart

Startpaketet 15 hp
Anmälan sker via fei.se Anmälan behandlas av FEI
Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp Du får tillgång till kursen dagen efter anmälan
Externredovisning, 7,5 hp Du får tillgång till kursen dagen efter anmälan
Tentaförberedande webinarium Cirka en vecka före tentamina, kl. 17.30-19.00 & 19.15-20.45
 Tentamina Två tentor på en dag i samband med 105 hp-starten, kl. 09.00-12.00 & 13.00-16.00
Återstående kurser 105 hp
Utbildningsstart Välj startdatum vid anmälan
Utbildningsslut Efter 14 månader

Simulera själv

I anmälningsläget kan du själv simulera med datum för utbildningsstart och utbildningsslut.

 

Kursinnehåll 15 hp

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs beskriver mäklarrollens möjligheter och utmaningar men belyser även begränsningar och etiska ställningstaganden. Vilka processer, regler, praxis och lagstiftning måste en fastighetsmäklare förhålla sig till och agera utifrån?

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen skall deltagaren förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis. Deltagaren har även lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har deltagaren erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Kursinnehåll 105 hp

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellanmänskliga kommunikationens komplexitet och tolkningssvårigheter med utgångspunkt i interaktionen mellan parterna i fastighetsförmedlingsprocessen och de frågeställningar som kan uppkomma.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Ekonomiska kunskaper är viktiga i en fastighetsmäklares yrkesutövning. Denna specialkurs utgår från att deltagaren kan läsa och förstå ett ”vanligt” bokslut. Kursen ställer det i relation till de regler som gäller för bostadsrättsföreningars årsredovisningar och utforskar likheter och skillnader. Vidare ges ordentliga genomgångar av bostadsfinansiering med särskilt fokus på banker samt hur kapitalmarknaden fungerar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Om kursen

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare avseende avsnittet

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskaper om och förståelse för de regelsystem som redovisas under kursens huvudsakliga innehåll och som framgår av de författningar som gäller för fastighetsmäklarrollen.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt. Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Försäljning, förhandling & dialogkonst, 7,5 hp

Om kursen

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus på de normer dvs. lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med samhället, med organisationer och med enskilda individer.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Byggnadsteknik, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge fastighetsmäklare breda kunskaper i byggnadsteknik enligt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter. Kursen ges med FEI FLEX. Det innebär att deltagaren kan välja att gå kursen i Stockholm eller Göteborg, eller på distans.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

Om kursen

Kursens innehåll sätter fastighetsmarknadens funktionssätt och fastighetsvärderingsmetoder i fokus.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Fakta

Omfattning

Självstudier bestående av inspelade filmer samt stödmaterial och litteratur. Studierna sker parallellt med arbetet. FEI rekommenderar minst fem veckors omfattning.

I utbildningen igår också ett tentaförberedande seminarium för respektive kurs.

Start

Startpaketet 15 hp innebär flexibilitet. Du kan påbörja studierna när du vill under året.

Tentamen

Respektive delkurs examineras genom skriftlig tentamen.

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller Göteborg eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort).

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst.

De enskilda delkurserna omfattar 7,5 högskolepoäng. Godkänt resultat i de två delkurser ger sammanlagt15 högskolepoäng .

Avgift

Avgiften är  exkl. moms. Avgiften, som faktureras vid utbildningsstarten, räknas av mot den ordinarie avgiften i Fastighetsmäklare 120 hp.

Avgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal). I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina, samt lunch och kaffe vid heldagsseminarier på FEI.

Utbildningen är inte CSN-berättigad då det är en s.k. uppdragsutbildning som finansieras av arbetsgivaren.

Antagningskrav

Arbetsgivaren utser deltagaren och ansvarar för att deltagaren har lämplig bakgrund och goda förutsättningar för att klara studierna. Inte minst är det viktigt att arbetsgivare och medarbetare har en tydlig plan för hur studierna ska planeras och hinnas med.

Vi rekommenderar att deltagaren har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar vidare minst allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Åldern på deltagare varierar, medelåldern är 32 år.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren.

FMI

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, uppställer de utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare. Bestämmelserna finns i 6 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), 2 och 15 §§ fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som fastighetsmäklare.

Vad krävs?

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering krävs både teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola och praktik. FEI:s utbildning Fastighetsmäklare 120 hp uppfyller kravet på teoretisk utbildning från ett universitet eller en högskola då examinationen sker genom vår samarbetspartner Högskolan Väst.

Vad ska utbildningen innehålla?

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng. Utbildningens huvudsakliga innehåll och fördelning anges nedan:

1. Fastighetsförmedling, minst 30 högskolepoäng

Introduktion

 • Fastighets- och bostadsmarknaden
 • Fastighetsmäklarlagen inklusive god fastighetsmäklarsed
 • Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
 • Fastighetsförmedling i ett internationellt perspektiv

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, introduktion, 7,5 hp

Ekonomi för fastighetsmäklare

 • Bostadsfinansiering
 • Bostadsrättsföreningars ekonomi, ekonomiska planer och årsredovisningar
 • Kapitalmarknaden

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, ekonomi, 7,5 hp

Juridik för fastighetsmäklare

 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
 • Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning
 • Fördjupning i god fastighetsmäklarsed
 • Författningarna och de allmänna råden om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Försäkringsjuridik inklusive lagen om försäkringsförmedling
 • Marknadsföringslagen och god fastighetsmäklarsed
 • Mäklaruppdraget från intag till avslut
 • Överlåtelser av sådana objekt som nämns i 1 § fastighetsmäklarlagen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, juridik, 7,5 hp

Övrigt för fastighetsmäklare

 • Etik och ansvar vid fastighetsförmedling
 • Förståelse av mellanmänskliga processer, konfliktlösning och krishantering
 • Tillsyn och ärendehantering hos Fastighetsmäklarinspektionen

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsförmedling, kommunikation och etik, 7,5 hp

2. Fastighetsrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Allmän fastighetsrätt
 • Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • Orientering i entreprenadrätt
 • Speciell fastighetsrätt
 • Servitut och nyttjanderätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsrätt, 15 hp

3. Annan civilrätt, minst 15 högskolepoäng

 • Avtalsrätt inklusive fullmaktslära
 • Civilrättens grunder
 • Familjerätt med särskild fokus på bodelnings- och arvsrättsliga frågor
 • Fordringsrätt
 • Grundläggande processrätt inklusive utsökningsrätt, allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar
 • Kontraktsrätt
 • Köprätt

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

4. Skatterätt, minst 7,5 högskolepoäng

 • Beskattning av fastigheter och bostadsrätter
 • De olika inkomstslagen
 • Kapitalvinstberäkning och uppskjuten beskattning
 • Skattesystemets uppbyggnad och funktion

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5 hp

5. Ekonomi, minst 15 högskolepoäng

 • Ekonomistyrning – formella styrmedel:kalkylering, redovisning och bokslutsanalys

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

 • Externredovisning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Externredovisning, 7,5 hp

6. Byggnadsteknik, minst 7,5 högskolepoäng

 • Besiktningsteknik
 • Byggnadsbestämmelser
 • Byggnadsskador och färdigställandeskydd
 • Byggnadsteknik, ritningar och areaberäkning
 • Energideklarationer
 • Ombyggnad
 • Etik och ansvar vid byggnadsteknisk undersökning

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Byggnadsteknik, 7,5 hp

7. Fastighetsvärdering, minst 7,5 högskolepoäng

 • Etik och ansvar vid fastighetsvärdering
 • Fastighetsvärderingens grunder
 • Värdering av fastigheter och bostadsrätter, teori och praktisk tillämpning
 • Värdering vid fastighetstaxering

Kurs i Fastighetsmäklare 120 hp som utgår i ovanstående:

Fastighetsvärdering, 7,5 hp

8. Valbar breddning eller fördjupning, minst 22,5 högskolepoäng

Den valbara breddningen eller fördjupningen ska ha en direkt anknytning till ett eller flera av områdena enligt punkterna 1-7. Den kan även bestå av nationalekonomi.

I utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp ingår följande breddnings- och fördjupningskurser:  

Marknadsföring, 7,5 hp

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik, 7,5 hp

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Branschrådet

Under 2017 lanserar vi Branschrådet. De flesta ledande fastighetsmäklare väljer FEI som kompetenspartner. I utbildningens Branschråd är arbetsgivarna representerade, ofta genom HR- eller rekryteringschefen. Företagen ges på så sätt löpande information om utbildningen och bidrar i sin tur med värdefulla råd och erfarenheter från ett branschperspektiv. Utöver FEI och arbetsgivare medverkar även branschorganisationer Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet samt Högskolan Väst.

Diagnostiskt prov - testa dina förkunskaper

Fastighetsmäklare 120 hp är en högskoleutbildning som förutsätter förkunskaper för att klara studier på denna nivå. I uppdragsutbildningar finns inte formella antagningskrav utan det arbetsgivarens ansvar att nominera deltagare med rätt kompetens. På direkt önskemål från arbetsgivare har vi tagit fram ett diagnostiskt prov som hjälper i denna process.

Detta diagnostiska prov innefattar fyra delar: matematik, försäljningsuppdrag, rättstavning och ordförståelse. Antal frågor är 74 st. Det är förstås upp till din arbetsgivare (nuvarande eller framtida) att bestämma vilken poängnivå du bör uppnå. Vi rekommenderar att ni använder ditt resultat som diskussionsunderlag.

Som ett riktmärke bör du ha över 55 poäng (dvs. minst 75 % korrekta svar) för att kunna tillgodogöra dig framtida studier på utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp.

Senast på FEI

  Varför valde du att gå utbildningen? – För att få mer teoretisk kompetens inom bland annat pe...

Läs mer

  Varför valde du att gå utbildningen? – Den passade mig perfekt av flera anledningar. Jag hade...

Läs mer

En majoritet av FEIs YH-utbildningar ges på distans, målsättningen är att hela YH-utbudet ska kunna ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +