Ekonomiassistent I

En ekonomiassistents uppgifter kan variera men rollen är alltid viktig. Som stöd till ekonomi-, redovisnings- eller lönechefen i en större organisation eller en självständig roll med administrativt ansvar i ett mindre företag. Ekonomiassistent I på FEI förutsätter inga ämneskunskaper – bara motivation att lära mer om företagsekonomiska begrepp, bokföring och lön.

Nästa kursstart
27 augusti 2019
Omfattning

1 dag/vecka - 9 veckor

Avgift 31 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Det är alltid stor efterfrågan på duktiga ekonomiassistenter med gedigna kunskaper. Många får en viktig roll som ekonomichefens ”högra hand”. Kunskapsbredden är central i sammanhanget. Som medarbetare med specifika arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning kan det ibland vara svårt att få en blick för helheten. Ekonomiassistent I syftar därför både till att ge kunskaper inom respektive ämne och att ge en förståelse för sambanden mellan ekonomifunktionens olika delar. Kursens tre huvudmoment ger en sammanhållen kunskapsbas som omedelbart går att använda i praktiken.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är administratör eller assistent på ekonomiavdelningen eller har annan befattning där du arbetar med någon del av redovisningssystemet, t ex reskontran, och vill utvidga ditt ansvarsområde.

Utbildningen lämpar sig också för dig som har ett helhetsansvar för administration, löner och ekonomi i ett mindre företag eller för dig som nyss har, eller avser att starta, eget företag.

Kursinnehåll

Del 1 – Grundläggande företagsekonomi

8 lektioner
Utbildningen inleds med en introduktion i företagsekonomi och en genomgång av olika företagsformer.

  • Företagsekonomiska begrepp
  • Grundläggande associationsrätt

Del 2 – Bokföring

40 lektioner
Bokföring är den viktigaste och mest centrala delen i kursen. Du får lära dig hur affärshändelser registreras, hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras och hur räkenskapsmaterial skall arkiveras.

  • Redovisningens begrepp och kontoslag
  • Redovisningssystemets uppbyggnad
  • Kontoplanen BAS
  • Redovisning av personalens lön, sociala avgifter och skatt
  • Redovisning av moms
  • Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto
  • Avskrivningar och andra periodiseringar
  • Avstämning av konton
  • Arkivering av räkenskapsmaterial
  • Lagar, regler och normer för redovisning
  • Tillämpningar i standardprogram för redovisning

Del 3 – Lön

24 lektioner
Det är vanligt att den som sköter bokföringen också ansvarar för löneadministrationen. Uppgifterna är besläktade, men det finns många specialregler som den som sköter företagets löner också måste känna till: om arbetstider, ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt etc. Kunskaper i löneadministration är således mycket viktiga för ekonomiassistenten, särskilt i mindre företag där man ofta är den enda på företaget som kan dessa regler.

 • Regler för arbetstid och ledigheter
 • Preliminärskatt och arbetsgivaravgifter
 • Rese- och traktamentsbestämmelser
 • Kontrolluppgifter – rättelser, avstämningar mot företagets redovisning
 • Tillämpningar i standardprogram för lön

Efter kursen

Efter kursen klarar du det dagliga arbetet som ekonomiassistent och har goda kunskaper i praktiskt ekonomiarbete. Du kan självständigt sköta bokföring och lönehantering i ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse.

Fakta

Omfattning

Totalt 72 lektioner. Undervisning en dag i veckan kl 09.00-16.00 under 9 veckor.

FEI FLEX

Du kan läsa hela eller delar av kursen på distans – samtliga nio lektionstillfällen streamas live till din dator. Välj vid varje enskilt tillfälle om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Avgift

31 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och/eller kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 567 kr/mån.

Kursserien Ekonomiassistent I & II

Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier i kursserien inom ekonomiassistent utbudet:

Paketerbjudanden

Erbjudande: 30 % rabatt om du går Ekonomiassistent I & II. Då ingår också tentor för Certfikatet!

In English

Accounting Technician I

There is always a great demand for skilled accounting technicians with genuine knowledge. Many have an important role as a financial manager’s ‘right-hand person’. The breadth of knowledge is contextually central. As a co-worker with specific tasks in the finance department, it is sometimes difficult to see the overall picture. The course Accounting Technician I aims both to provide knowledge within each subject and to provide an understanding of the links between the various components of business finance. The course’s three main elements provide a complete knowledge base, which has immediate practical use.

This course is for those of you who work as administrators or assistants in the finance department, or have different positions where your work involves some parts of the accounting system, for example accounts payable and receivable, and you want to expand your field of responsibility. The course is also suitable for those of you who have the overall responsibility for administration, payroll and finance for a small business, or for those of you who have just started, or intend to start, their own businesses. After the course you will be able to perform an accounting technician’s day to day tasks, and you have will have considerable knowledge of practical financial activities. You will be able to independently handle accounting and pay-roll administration for a small business or assist in this work in a larger organisation.

Course Contents

Part 1 – Basic Business Economics

8 teaching units

The course begins with an introduction into business economics and a review of various business entities.

Contents

 • Business economics concepts
 • Basic company law

Part 2 – Accounting

40 teaching units

Accounting is of course the most important and core part of the course. You learn how business events are recorded, how profits and losses, and financial position are reported and how accounting documentation should be filed.

Contents

 • Accounting terms and account types
 • The accounting system’s structure
 • The BAS chart of accounts
 • Payroll, social security contribution and tax reporting
 • VAT reporting
 • Tax returns and payments to tax accounts
 • Depreciation and other accruals
 • Reconciliation of accounts
 • Filing accounting documentation
 • Laws, regulations and standards for accounting
 • Accounting and computers

Part 3 – Payroll

24 teaching units

It is common for the person who does the accounting to be responsible for the payroll administration too. The tasks are related, but there are also many specific rules that the business’s payroll administrator needs to be aware of: regarding working hours, holidays and time off, sick pay, subsistence allowances, social security, tax at source etc. Knowledge of payroll administration is thus very important for the accounting technician, particularly in smaller businesses where there often only is no one else who knows these rules and regulations.

Contents

 • Rules on working hours and time off
 • Tax at source and payroll tax
 • Travel- and subsistence allowance regulations
 • Income statements – corrections, reconciliation to the company’s accounting
 • Computer applications – to use the Internet for payroll work

Scope

A total of 72 teaching units. Teaching one day a week 09.00-16.00 for 9 weeks.

Proof of attendance

All participants who meet the attendance requirement of at least 70% receive FEI’s written proof of attendance with a course description.

Certificates

A written exam is given at the end of the course. The attendance requirement is at least 70% on each of the modules. In order to receive an accounting technician certificate the requirements are pass grades on both the Accounting Technician I & II exams as well as course completion with at least 70% attendance on either of the two courses.

Senast på FEI

Universitetsutbildningen Fashion Management som FEI nu lanserar i samarbete med det brittiska univer...

Läs mer

Hej Adam, du har spelat mycket innebandy, hur har det hjälpt dig i studierna? – Jag har med mig att ...

Läs mer

För deltagare: ett bra tillfälle att repetera föreläsningar med FEI FLEX och plugga till tentamina, ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+