Certifikat Personaladministration

FEI:s Certifikat i Personaladministration är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Den är lämplig för nyblivna medarbetare på personalavdelningen eller medarbetare som saknar formell utbildning i personaladministration.

Nästa kursstart
23 september 2019
Omfattning

3 + 3 dagar eller 1 dag/vecka i 6 veckor

Avgift 28 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Utbildningen fungerar också utmärkt för chefer med personalansvar. Certifikat Personaladministration ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga personaladministrativa frågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-/personalfunktionens roll, att lära sig de viktigaste begreppen, att analysera den egna rollen på avdelningen och att genomföra praktiska lösningar. Utbildningen ger också konkret förståelse för det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare får deltagarna lära sig både företags- och personalekonomiska grunder och att kunna använda ekonomiska modeller i det praktiska personaladministrativa arbetet .

Fokus på tekniker och metoder

Du får en helhetssyn på det personaladministrativa området. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation.

Utformning för yrkesverksamma

Certifikat i Personaladministration är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. Du kan välja att läsa kursen på två sätt:

 • dagtid i två tredagarsmoduler, totalt sex dagar
 • en dag i veckan, totalt sex dagar

Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier.

Efter kursen ska du:

 • förstå HR-/personalfunktionens roll i företaget
 • kunna analysera den egna personaladministrativa rollen
 • ha kännedom om centrala begrepp
 • förstå teorier, metoder och modeller inom de viktigaste delmomenten
 • förstå arbetsrättens viktigaste moment
 • ha insikt i ekonomiskt tänkande inom personalområdet

Bygg på med fortsatta studier

Certifikat i Personaladministration kan ses som en fristående utbildning, men den kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Efter utbildningen kan du fortsätta med Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Kursinnehåll

Introduktion till personalarbete och rekrytering

En introduktion till personalarbete ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Det inkluderar definitioner av begrepp och roller på en personalavdelning. Avsnittet omfattar även rekrytering som är en viktig utgångspunkt i organisationens kompetensförsörjning.

Medarbetarutveckling

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Delkursen ger en introduktion till utvecklingssamtal, lönesamtal och kompetensutveckling.

Ekonomi för personaladministratörer

I detta moment får du en introduktion till ämnet företagsekonomi och hur det tillämpas i HR-funktionen. Du får lära dig ekonomiska samband och termer och lära dig känna igen och förstå en årsredovisning. I momentet ingår också en introduktion till personalekonomiska beräkningar.

Människokunskap

Grunden i friska företag är ledare med en god självinsikt/kännedom. I detta moment tar vi upp hur människor fungerar och våra olikheter. Vi kommer att arbeta med din profil samt ge dig verktyg för en bättre förståelse och kommunikation.

Introduktion till arbetsrätten

Du får en översikt av det arbetsrättsliga området och lär dig lösa juridiska problem genom exempel och övningar. Moment inkluderar arbetsledningsrättens grunder och arbetsskyldighetens omfattning.

Etik och mångfald

Detta avsnitt tar upp etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i alla organisationer. Vidare behandlas mångfaldsfrågor; för att lyckas i morgondagens konkurrens om kunder och medarbetare måste mångfald – människors olika bakgrunder och tankesätt – välkomnas i organisationen.

Fakta

Omfattning

Certifikat Personaladministration kan läsas på dagtid (3 + 3 dagar) kl. 09.00-16.00 eller 1 dag i veckan kl. 09.00-16.00 under 6 veckor.

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat i Personaladministration krävs godkänd tentamen samt minst 70% närvaro på kursen.

Avgift

28 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 513 kr/mån.

In English

Certificate in Personnel Administration & Human Resources

FEI’s Certificate in Personnel Administration and Human Resources (PA/HR) is an introductory course for those of you who currently work, or later intend to work, in personnel in the organisation. It is suitable for recently recruited staff in the HR department, or for experienced staff who lack formal personnel administration training. The course is also suitable for managers with responsibilities that involve personnel. The Certificate gives you the knowledge and the tools you need to be able to manage the day to day PA/HR tasks confidently. The course is about understanding the role of the personnel administrative function in the organisation, learning the key concepts, analysing your role in the department, and implementing practical solutions. The course also provides a concrete understanding of the labour law system and how to apply the relevant laws and agreements. The participants also learn about the financial basics of both the business as a whole and within personnel, as well as how to use financial models for practical PA/HR work.

Focus on techniques and methods

You get a comprehensive view of the PA/HR field. The course includes theory sections, but the focus is on application of technologies and methods. You learn through real life case studies and through relating to your current tasks.

At the end of the course you should:

 • understand the role of the PA/HR function in the organisation
 • be able to analyse your role within PA/HR
 • have knowledge of key concepts
 • understand the theories, methods and models of the PA/HR area’s main phases
 • understand the labour law’s main components
 • have an insight into the financial aspects of the personnel field

Designed for professionals

The Certificate is designed to suit those of you who have demanding full-time jobs. There are two ways of taking the course:

 • One evening a week, for twelve weeks
 • In the daytime for two three-day modules, a total of six days.

Between classes/modules you read texts and undertake self studies.

Continue with further studies

The Certificate in PA/HR can be seen as a stand-alone course, but it can also be a first step in your career development. After this course, you will have the opportunity to continue on the Diploma in Human Resource Management. Course module credits are transferred and the course fees are reduced.

Course content

The basics of personnel administration

An introduction to the PA/HR field, from both a business and a social perspective. Including definitions of terminology, organisational studies, and the roles of the individual and the group in an organisation and in society in general.

Co-worker development

An organisation’s employees are its most important resource. The module gives an introduction to; recruitment, performance appraisals, team development, development of skills, and managerial and leadership development.

Business economics for PA/HR

An introduction to business economics in a personnel administrative context, as well as links to personnel economics.

Human behaviour

In PA/HR it is becoming increasingly important to create a working environment that encourages healthy living. A good understanding of human behaviour increases the opportunities for this. The module includes topics such as self-realisation, stress handling, burn-out syndrome, and crisis management.

An introduction to employment law

You get an overview of employment law, and through examples and exercises you learn how to solve legal problems. Other sections included are an introduction to legal regulations of the managerial prerogative, and the extent of the employees’ obligations.

Ethics and cultural diversity

This section deals with ethical issues and dilemmas that occur in all organisations. It also covers cultural diversity issues; to be able to compete successfully for the customers and employees of tomorrow, cultural diversity –  people’s different backgrounds and ways of thinking – must be embraced by the organisation.

Scope

The course can either be taken as an intensive course in the daytime (3 + 3 days) 09.00‑16.00 (the first day, however, starts at 10.00), or as an evening course (12 nights) 18.00‑21.00.

Certificate

An optional exam is given after the last session. To receive FEI’s Certificate in Personnel Administration and HR an exam pass mark is required, as well as at least 70% course attendance.

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+