Bostadsrätt, 7,5 hp

En fördjupningskurs i bostadsrätt med praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen, som vänder sig både till den som studerar för att bli fastighetsmäklare och till registrerade mäklare samt exempelvis medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse. Kursen kan läsas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller online via FEI FLEX.

 

Nästa kursstart
5 juni 2019
Omfattning

7 veckor - Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante & FEI FLEX online.

Avgift 26 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

För vem?

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att få möjligheten att bli registrerad som fastighetsmäklare. Kursen följer FMI:s krav på utbildningsinnehåll enligt avsnittet 8 Valbar breddning eller fördjupning.

Den här kursen vänder sig således till dig som vill studera till fastighetsförmedlare eller som behöver komplettera tidigare studier samt även till medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupningskurs med fokus på bostadsrätt och med en  praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen riktar sig till dem med goda förkunskaper, både fastighetsmäklare under utbildning och de som är ute i arbetslivet samt medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse.

 1. Ekonomi/ skatter

 • Bedöma en ekonomisk plan
 • Skatteregler vid spekulationsköp
 • Friköp av bostadsrätt (d.v.s. övergång från bostadsrätt till äganderätt)
 • Oäkta bostadsrättsföreningar – skatteregler och gränsdragning
 • Förbättringsutgifter / anskaffningsvärde

 

 2. Överlåtelse av bostadsrätt

 • Bostadsrätten som nyttjanderättsform, recap av grundläggande civilrättsliga regler
 • Gränsdragning mot ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter
 • Bostadsrätten som objekt, vad ingår? Gränsdragning mellan föreningen och bostadsrättshavarens ansvar, upplåtelsen.
 • Vilka ändringar får bostadsrättshavaren göra i lägenheten?
 • Överlåtelsen (överlåtelseavtalet, gåva, bodelning, testamente, arv)
 • Medlemskapsprövningen
 • Fel i bostadsrätten (köprättsliga regler)
 • Skadestånd

3. Föreningsrätt, lag om ekonomiska föreningar, bostadsrättslag

 • Föreningens struktur, beslutande organ
 • Föreningens skyldigheter (lägenhetsförteckning m.m.)
 • Vilka avgifter får föreningen ta ut?
 •  Styrelsens skadeståndsansvar

 4. Genomgång av senaste rättspraxis

 • Ett antal ärenden från såväl Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som Fastighetsmarknadens Reklamatiosnämnd (FRN) med koppling till bostadsrätt gås igenom

Efter kursen

Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap om:

 • Ekonomi/ skatter för en bostadsrättsförening vid såväl nybildning, ombildning som going concern
 • Överlåtelse av bostadsrätt
 • Föreningsrätt
 • Rättspraxis rörande ärenden från FMI och FRN med koppling till bostadsrätt

Poäng

7,5 högskolepoäng (ETCS)

Genomförande

Kursen inleds med en heldag; du kan välja att närvara på plats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller medverka i realtid på distans. Därefter följer cirka sju veckors distansstudier som knyts ihop med schemalagda, veckovisa webinarier som du kan följa i realtid och/eller i efterhand. Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på egen hand. Kursen avslutas med ytterligare en heldag (i FEIs lokaler eller på distans). Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. Du är alltid digitalt närvarande på lektionen och kan kommunicera med lärare och studiekamrater. FEI FLEX är en studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Fakta

Genomförande

1+1 seminariedagar (en dag som inleder kursen och en dag som avslutar kursen), däremellan distansstudier under cirka sju veckor som inkluderar schemalagda webinarier samt litteraturinläsning och övningar på egen hand.

Examination

Kursen har följande examinationsmoment:

 • Individuell skriftlig tentamen

Högskolepoäng

Godkänt resultat i kursen ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

I kursavgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, tre tentamenstillfällen (en ordinarie tentamen och två omtentamina).  Tentamen kan skrivas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Alicante. Tentamen på annan ort är kan ske efter överenskommelse med FEI, notera dock att särskild avgift kan tillkomma i sådana fall.

I kursavgiften ingår också lunch och kaffe i samband med heldagsseminarier på FEI.

Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal avseende uppdragsutbildning. Villkor framgår och bekräftas vid anmälan.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i utbildningsprogrammet:

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner bland annat när det gäller utbildning till Fastighetsmäklare utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens krav. Högskolan står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Regler och föreskrifter

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Kursplan

Kursplan Bostadsrätt, 7,5 hp

Senast på FEI

Hej Jessica, nu har du kommit halvvägs i utbildningen, grattis! Börjar du se ”ljuset i tunneln”? ...

Läs mer

– Controllerdagen är ett unikt forum för idéutbyte och samtal med möjligheten att knyta nya kontakte...

Läs mer

FEIs nya klassrum i Malmö

Ny utbildningsplattform som revolutionerar företagsutbildningar FEI FLEX var redan då det lanserades...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+