AI Engineering – Utveckling och Optimering 90 yhp

Denna YH-kurs om AI Engineering vänder sig till dig som arbetar med JavaScript och programmering.

Genom en bred kartläggning av AI Engineering, syftar kursen till att ge dig en stark grund för att förstå AI:s mest väsentliga principer, praktiska tillämpningar, etiska aspekter och möjligheter.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

36 veckor halvfart, 90 YH-poäng. Kursstart vecka 42 (kan ändras).

Om kursen AI Engineering - Utveckling och Optimering

Genom en kartläggning av AI engineering, karriärvägar och begrepp, etableras en stark grund för att förstå AI:s viktigaste principer och praktiska tillämpningar. Du introduceras även till etiska aspekter och AI:s möjlighet att främja hållbarhet och social rättvisa enligt Agenda 2030.

Därefter fördjupas din förståelse för öppen källkod inom AI, där fördelar och nackdelar diskuteras för att ge en bredare teoretisk förståelse. Lärande om embeddings och vektorbaserade datalager fördjupar den teoretiska förankringen, och genom att behandla konceptet embeddings du en förmåga att hantera stora datamängder effektivt.

Utvecklingen av AI-agenter och användningen av OpenAI:s Assistants API lägger till en praktisk dimension till den teoretiska förståelsen. Här fördjupas insikterna i prompt engineering och konstruktionen av AI-agenter som kan interagera med människor och system.

Vid momentet om LangChain tar de du steget mot att tillämpa teorin på verkliga projekt genom att fokusera på att utveckla AI-drivna applikationer.

Projektarbeten som ingår i kursen ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskapar i en verklig arbetsmiljö och visa teknisk skicklighet och kreativ problemlösning. Här planerar, utvecklar och genomför du ett självständigt projekt inom AI, vilket stärker dina kunskaper och färdigheter.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• AI Engineer Path och karriärvägar.
• Principer och terminologi inom AI.
• Etik och hållbarhet inom AI.
• API-användning och programmering för AI.
• Fördelar och nackdelar med öppen och sluten källkod.
• Konceptet embeddings och deras användning.
• Semantisk sökning och användning av vektorbaserade databaser som Supabase.
• Koncept inom AI-agenter.
• Prompt engineering för effektiva AI-agenter.
• Konstruktion och hantering av interaktioner för AI-agenter.
• OpenAI:s Assistants API och dess användningsområden.
• Översikt av LangChain och dess användningsområden inom AI.
• Design och utveckling av AI-drivena applikationer med LangChain.
• Interaktivt arbete med användargränssnitt och minneshantering inom AI.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• Skapa och använda AI-API:er.
• Skapa effektiva prompts för AI-modeller.
• Arbeta praktiskt med AI-verktyg.
• Använda HuggingFace.js för AI-modellinlärning.
• Tillämpa grundläggande AI-tekniker och terminologi.
• Tillämpa öppen källkod i text-till-tal och bildtransformation.
• Utforska och dra nytta av öppen källkodsprojekt.
• Generera och manipulera embeddings för olika datatyper.
• Använda vektorbaserade databaser som Supabase för effektiv datahantering.
• Utföra semantisk sökning och optimera sökningar.
• Bygga och testa egna AI-agenter.
• Skapa effektiva AI-agenter genom prompt engineering.
• Utveckla AI-agenter för interaktion med människor och system.
• Skapa och hantera AI-assistenter med OpenAI:s Assistants API.
• Tillämpa Assistants API i praktiska projekt och problemlösning.
• Designa och utveckla AI-drivena applikationer med LangChain.
• Integrera användargränssnitt med AI-komponenter.
• Hantera data och minne inom AI-applikationer.
• Planera och genomföra självständiga projekt med integrerade AI-kunskaper.
• Skapa AI-lösningar eller innovationer med fokus på teknisk komplexitet och kreativ problemlösning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• Självständigt använda och ansluta till AI-API:er.
• Formulera effektiva och relevanta prompts för AI-modeller.
• Utvärdera och använda öppen källkod i AI-projekt.
• Utföra HuggingFace.js Inference för AI-modellinlärning.
• Självständigt tillämpa öppen källkod i text-till-tal och bildtransformation.
• Skapa och hantera embeddings för olika datatyper.
• Använda vektorbaserade databaser som Chroma, Pinecone och Supabase.
• Optimera sökningar och hantera stora datamängder med embeddings.
• Skapa och testa egna AI-agenter.
• Implementera prompt engineering för att utveckla effektiva AI-agenter.
• Konstruera AI-agenter för interaktion med människor och andra system.
• Skapa och hantera AI-assistenter med OpenAI:s Assistants API samt konfigurera och finjustera assistenternas beteenden.
• Lösa konkreta problem genom att tillämpa API:et i praktiska projekt.
• Designa och utveckla AI-drivna applikationer med LangChain.
• Integrera användargränssnitt med AI-komponenter.
• Hantera data och minne inom AI-applikationer.
• Planera, utveckla och genomföra självständiga projekt med integrerade AI-kunskaper.
• Skapa AI-lösningar eller innovationer med teknisk kompetens och kreativ problemlösning.
• Presentera och utvärdera projekt baserat på teknisk komplexitet, innovation och genomförande.

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Kurspaketet erbjuder ett lärande som är både dynamiskt och arbetslivsanknutet genom att kombinera praktiska exempel från verkligheten med de viktigaste teoretiska principerna som behöver förstås för att tillämpa AI på ett etiskt och effektivt vis.

Projektarbeten som ingår i kursen ger de studerande möjlighet att tillämpa sina kunskapar i en verklig arbetsmiljö och via teknisk skicklighet och kreativ problemlösning.

Genom att inkludera dessa praktiska och teoretiska moment i kombination uppmuntras de studerande till att tillämpa sina förvärvade färdigheter och kompetenser i sina egna verksamheter redan under pågående kurs.

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månaders påvisad yrkeserfarenhet inom JavaScript och programmering.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+