Forskning om ledning och styrning i verksamheter som genomgår digital transformation tilldelas stipendium från FEI Research Institute

Docent Einar Iveroth vid Uppsala universitet har tilldelats stipendium från FEI Research Institute på 100 000 kr för sin forskning om hur man leder människor när verksamheten genomgår digital utveckling och transformation.

– Människor och de mjuka värdena är svårast att hantera i digitala transformationer. Vi visar på hur man strategiskt och praktiskt leder och styr människor, både medarbetare och kunder, genom digital förändring, säger Einar Iveroth, docent vid Uppsala universitet.

FEI Research Institute delar varje år ut stipendier med ändamålet att stödja, stimulera och premiera forskning och utveckling inom de områden som FEI bedriver eller planerar att bedriva utbildning.

2020 års mottagare är forskningsstudien How do organizations lead and control large-scale digital transformations projects av docent Einar Iveroth vid Uppsala universitet. Den avhandlar styrning och ledning av digitala förändringsprocesser och digitaliseringens roll i samhället.

– Vi tittar närmare på de mänskliga aspekterna av hur man strategiskt leder och motiverar anställda i en digitaliseringsprocess och hur man hanterar externa intressenter och kunder. Det är ett tidigare relativt outforskat område där mycket forskning berört de tekniska delarna av digitaliseringen men avsevärt färre studier på ledarskapet och styrningen bakom.

Bok publicerad av Routledge

Studien har mynnat ut i boken Leadership and Digital Change: The Digitalization Paradox, samförfattad med Jacob Hallencreutz, vd för EPSI Rating Group, och publicerad av det välrenommerade brittiska bokförlaget Routledge. Boken berör hur ledning av teknikförändringar förändrats genom åren, vilka yttre perspektiv som påverkar kunder, de strategiska perspektiven inom en organisation och hur man praktiskt genomför en digitaliseringsprocess.

– I boken, som är uppdelad i tre delar, presenteras modeller och ramverk som underlättar förståelsen för digitaliseringsprocessen i organisationer. Den första delen ger ett historiskt perspektiv på digitalisering och visar på en mängd lärdomar som kan vägleda dagens och framtidens digitaliseringsarbete. Den andra delen har ett externt perspektiv och visar på hur kundnöjdhet har förändrats negativt i takt med digitalisering och hur detta kan hanteras. Den sista delen har ett internt perspektiv som illustrerar dels organisationens strategiska vägval och vad det får för konsekvenser för styrning och ledning, dels hur man leder digitaliseringsprojekt i praktiken.

– Vi har lagt mycket kraft på att göra forskningen både informativ och underhållande. Boken lyfter en mängd olika modeller, ramverk, anekdoter och narrativ för att underlätta förståelse. Exempelvis presenterar vi en förändringshistoria kopplad till potatisens introduktion i Sverige på 1700-talet. Historien används i resten av boken för att förklara och illustrera kritiska strategiska vägval och hur man på bästa sätt kan leda människor genom digitala transformationer.

Boken riktar sig till alla som vill förstå och lära sig komplexiteten i att leda och styra kunder och medarbetare som genomgår en digital förändring.

– Den vänder sig till informella och formella ledare, studenter som vill få en högre förståelse för managementperspektivet och digitalisering samt den reflekterande praktikern.

– Det är roligt att FEI uppmärksammar frågor som ligger i framkant av managementforskning, stipendiet har gjort det möjligt för mig att genomdriva och slutföra forskningen. Digital transformation är viktigt för alla organisationer och dessa frågor kommer bli allt mer relevanta i framtiden, säger Einar Iveroth, docent vid Uppsala universitet.

– Området digitalisering och förändringsarbete är relativt outforskat, i synnerhet hur digitalisering driver fram förändringar som påverkar både externa och interna intressenter och hur dessa typer av processer kan ledas och styras. Einar Iveroth är en mycket välrenommerad forskare med många framgångsrika forskningsprojekt, vilket gör honom till en värdig mottagare av FEI Research Institutes stipendium, säger Magnus Rolf, vd FEI.

Om Einar Iveroth

Einar Iveroth är docent vid Uppsala universitet inom företagsekonomi. Han har forskat på styrning och ledning inom digital förändring och transformation i över tio år och har gett ut flertalet vetenskapliga artiklar och böcker.

Om stiftelsen FEI Research Institute

FEI Research Institute är instiftad av Företagsekonomiska Institutet, FEI, med ändamålet att bidra till forskning inom de områden FEI bedriver utbildning.

Läs mer om FEIs arbete med forskning och utveckling.

Publicerat den 3 februari 2021