Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Cecilia-+-Andreas

Årets pristagare – Cecilia Enberg och Andreas Jansson – från Linköping respektive Växjö universitet delade på prissumman.

Cecilia Enberg
Linköpings universitet

Avhandling: Knowledge Integration in Product Development

Juryns motivering:

”Avhandlingen visar hur kunskaper växer fram och hur de har integrerats i två utvecklingsprojekt. Studien ger inträngande analyser av samspelet i två stora ingenjörsprojekt.

Den belyser likheter och olikheter mellan projekten. En syntes utvecklas kring behovet av att handla och att kunna samhandla med andra i en iterativ process.

Framställningen är levande och spännande att läsa. Den leder fram till slutsatser som kan ge vägledning och inspiration för projekt i andra sammanhang.”

Sammanfattning:

Denna avhandling handlar om kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt. Med kunskapsintegration avses processer av målorienterad interrelatering med syfte att dra fördel av de kunskapskomplementariteter som finns mellan individer som har differentierade kunskapsbaser. Förmågan att integrera specialiserad och distribuerad kunskap är betydelsefull för många företag då den bidrar till att förklara skillnader i produktutvecklingsframgång. Dock saknas det detaljerade, empiriska, studier av kunskapsintegration. Mot denna bakgrund är syftet med denna avhandling att undersöka vilka kunskapsintegrationsmekanismer som är lämpliga att använda i olika projektkontexter.

Avhandlingen är baserad på två longitudinella realtidsstudier av produktutvecklingsprojekt. En detaljerad redogörelse av projektarbetet, tillsammans med en analys, presenteras för respektive projekt. Därefter görs en komparativ analys, i vilken såväl likheter som olikheter mellan de två fallen och deras respektive projektkontext diskuteras. En iterativ modell för kunskapsintegration förslås som ett resultat av studierna. Den iterativa modellen har ett flertal egenskaper som kan bidra till att öka vår förståelse för kunskapsintegration i empiriska projektkontexter. För det första visar den på vikten av att förstå i vilken utsträckning som kunskapsproblematiken i ett specifikt projekt medför behov av såväl ”aktion” som ”interaktion” och hur dessa kompletterar varandra i en iterativ process. För det andra indikerar den betydelsen av artefakter och hur dessa kan bidra till såväl aktion som interaktion. För det tredje tar den hänsyn till det faktum att aktion och interaktion medför olika kostnader för kunskapsintegration.

 

Andreas Jansson
Växjö universitet

Avhandling: Collective Action Among Shareholder Activist

Juryns motivering:

”Studien belyser hur koalitioner kan uppstå mellan aktieägare i företag. Två idealtyper utvecklas; en offensiv och en defensiv. Detta resonemang utvecklas i tre väl valda, illustrerande fall. Frågan om samspel mellan ägare är viktig inom den moderna företagsekonomin.

Framställningen är klar och konsekvent. Avhandlingens bidrag är dels att den benar ut hur sam- och motspelet mellan ägare kan växa fram i olika situationer och dels att den visar på vilka konsekvenser detta kan få för företaget och ägarna.”

Sammanfattning:

This study addresses the problem of explaining the emergence and viability of coalitions among shareholder activists. The formation of coalitions for purposes of shareholder activism is generally unexpected from a theoretical perspective. Potential shareholder activists typically rely on the exit mechanism rather than becoming actively involved in the governance of corporations, and they tend to be in a prisoner’s dilemma type of situation, which has a non-co-operative outcome. Moreover, unless co-operation can be expected from others, no individual shareholder will make costly contributions to a coalition. Still, minority shareholder coalitions exist. The purpose of this study is to develop a model that accounts for the emergence and viability of minority shareholder coalitions.Two ideal-typical minority shareholder coalitions are developed: the offensive minority shareholder coalition, and the defensive minority shareholder coalition. These are based primarily on contractual theory (transaction cost economics, agency theory and property rights theory) and take form under the assumption that economic ends alone motivate actors. The offensive minority shareholder coalition emerges to seize an opportunity to increase share price by means of voice; it is led by a coalitional entrepreneur who carries all costs, thereby inducing co-operation from passive shareholders. The defensive minority shareholder coalition emerges to safeguard the members’ investments from risks of expropriation, which arise from increasing costs of using the exit mechanism; it is characterised by widespread active participation, since free riding further increases the risk of being expropriated.The model integrates the ideal types with results from three case studies of minority shareholder coalitions. These case studies show that under certain conditions, coalition members act as if they consider the effects of their actions on their reputation within networks of shareholders; this has implications for a coalition’s emergence and viability. The case studies further show that controlling shareholders, under certain circumstances, will tend to act as if they consider the effects of their actions on their public image as perceived by relevant (present or future) stakeholders; this places a shareholder coalition in a different bargaining position.

+