Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Stefan Jonssons avhandling handlar om betydelsen av marknaders sociala dimension. Markus Kalifatides visar i sin avhandling hur olösta spänningar och globala konflikter kan slå in i ett företag.

Markus Kalifatides & Stefan

Stefan Jonsson
Företagsekonomiska Institutionen Uppsala Universitet

Avhandling: Patterns in the Swedish Mutual Fund Industry

Juryns motivering:

Stefan Jonssons avhandling Patterns in the Swedish Mutual Fund Industry visar på ett teoretiskt elegant och metodmässigt övertygande sätt på betydelsen av marknaders sociala dimension. I avhandlingen kombineras kvalitativa och kvantitativa metoder på ett konstruktivt sätt för att analysera utvecklingen av innovationer och konkurrens över tiden inom en mycket lättrörlig finansiell marknad. Ett viktigt bidrag – både för de företag som verkar inom marknaden och för de som önskar påverka marknadens funktionssätt – är behovet av att inkludera sociala normer för att kunna förutsäga eller förklara utvecklings- och/eller reaktionsmönster

 

Markus Kalifatides
Handelshögskolan i Stockholm

Avhandling: Modern företagsledning och omoderna företagsledare

Juryns motivering:

Markus Kallifatides avhandling Modern företagsledning och omoderna företagsledare ligger inom en väl etablerad forskningstradition om ledning av stora företag. Den bygger på empiriska iakttagelser som har gjorts under en betydande tidsrymd. Urvalet har gjorts med fast hand och är kontextuellt förankrat. En väl genomförd växelverkan mellan de gjorda observationerna och kvalificerad teori ger ett trovärdigt grepp om vad som pågår i vår egen tid. Avhandlingen visar hur olösta spänningar och globala konflikter kan slå in i ett företag. Vår förståelse av vad företagsledning kan medföra och hur detta fenomen kan analyseras på ett fruktbart sätt har ökat avsevärt med denna utmanande undersökning.

Sammanfattning:

Företag leds av människor. Människor som lever i ett samhälle med en lång historia. I denna avhandling argumenteras för att historiskt framsprungna ideal för företagsledning och företagsledare är av stor betydelse i nuet. För att förstå dagens mångfacetterade praktik – här studeras ett företag och dess ledning över en längre period – måste historiens avlagringar blottläggas.

Modern företagsledning ses här som en roll för någon att iklä sig – en roll som tycks handla om sådant som ”strategi” och ”kultur”. Företagsledare skall fastlägga strategier och skapa kulturer. Men hur skall detta göras? Och hur skall företagsledare vara i övrigt? Här finns djupare tankar och känslor hos människor – sådant som handlar om vem ”jag” är.

Industrialismens historia har producerat typiska svar på sådana frågor. För företagsledare är en central del av svaret ofta ”jag är en man”. Ideal för män är viktiga som ideal för företagsledare, och tvärtom.

Praktisk företagsledning kan därmed ses som en blandning av modernt instrumentellt handlande i termer av strategi och kultur och något mindre moderna handlingar som handlar om vem jag är i tingens ordning. Är jag till exempel en Tuffing eller en Expert?

Avhandlingen utmynnar i en återupptäckt av ytterligare en aspekt: det som varken är modernt eller helt omodernt.

+